La Junta de Govern Local ha aprovat la revisió de preus del contracte del servei de recollida de residus

La Junta de Govern Local del dilluns 9 de novembre ha aprovat la revisió de preus del contracte del servei de recollida de residus corresponent a l’exercici 2019, segons la fórmula prevista als plecs i el coeficient anual 0,85%, que suposa un import de 22.049,78€ (IVA inclòs) i la revisió de preus corresponent a l’exercici 2020 –els preus corresponents a l’exercici 2020 s’havien calculat segons la referència del 2018 i ara l’Ajuntament ha actualitzat el càlcul amb la referència de 2019 per un import de 3.215,01€ (IVA inclòs).

El contracte de “gestió del servei públic de recollida de residus mitjançant modalitat de concessió, per procediment obert” va ser adjudicat a l’empresa CESPA, SA. per un termini de 10 anys el 18 de maig de 2011. El punt 9 del Plec de clàusules que es va aprovar incloïa la revisió de preus del servei de recollida de residus amb la concessionària, de forma anual, d’acord amb el 85% de la variació anual de l’IPC del darrer mes publicat. Aquest 2020 l’empresa CESPA S.A. ha entrat per registre la documentació per fer la revisió de preus per a l’exercici 2019.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local del lunes 9 de noviembre aprobó la revisión de precios del contrato del servicio de recogida de residuos correspondiente al ejercicio 2019, según la fórmula prevista en los pliegos y el coeficiente anual 0,85% que supone un importe de 22.049,78€ (IVA incluido) y la revisión de precios correspondiente al ejercicio 2020 –los precios correspondientes al ejercicio 2020 se habían calculado según la referencia del 2018 y ahora el Ayuntamiento ha actualizado el cálculo con la referencia del 2019 por un importe de 3.215,01€ (IVA incluido)

El contrato de “gestión del servicio público de recogida de residuos mediante modalidad de concesión, por procedimiento abierto” fue adjudicado a la empresa CESPA, SA. por un plazo de 10 años el 18 de mayo de 2011. El punto 9 del Pliego de cláusulas que se aprobó incluía la revisión de precios del servicio de recogida de residuos con la concesionaria, de forma anual, de acuerdo con el 85% de la variación anual del IPC del último mes publicado. Este 2020 la empresa CESPA S.A. ha entrado por registro la documentación para hacer la revisión de precios para el ejercicio 2019.