S’ha aprovat un contracte per dur a terme accions de reactivació econòmica

FOTO INICI FORMACIO CAMBRA

La Junta de Govern local del 9 de novembre de 2020 va aprovar un contracte menor amb la Cambra de Comerç de Tarragona per tirar endavant el programa de reactivació econòmica dels comerços locals i autònoms amb diverses activitats formatives i l’objectiu de reforçar l’activitat econòmica al municipi –especialment del petit comerç- per donar visibilitat als negocis locals, contribuir al treball conjunt entre establiments i potenciar l’ús de nous canals de venda entre les empreses, comerços i autònoms de la vila. El contracte s’ha aprovat per un import de 4.840€ (IVA inclòs) que inclou la preparació del programa de dinamització, la formació, el treball col·laboratiu, les tutories personalitzades i el seguiment de les accions.

Aquest dimarts 10 de novembre ha començat una formació virtual, adreçada al teixit comercial, per treballar la dinamització i promoció del comerç local a través de la xarxa social Instagram i, aquest desembre, es durà a terme una campanya de dinamització i promoció del comerç local –enfocada en el Nadal- amb diverses accions coordinades entre l’Ajuntament i els comerços locals, amb la col·laboració i el seguiment de la Cambra de Comerç de Tarragona.

L’Ajuntament va sol·licitar el passat mes de setembre una subvenció de 5.100€ a la Diputació de Tarragona per a la reactivació econòmica dels comerços locals i autònoms amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les noves activitats econòmiques i potenciar l’ús de les noves tecnologies en la venda de productes i serveis. Si la Diputació concedeix la subvenció, aquesta s’emprarà per sufragar aquestes accions per a la reactivació econòmica.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 9 de noviembre de 2020 aprobó un contrato menor con la Cambra de Comerç de Tarragona para llevar a cabo el programa de reactivación económica de los comercios locales y autónomos con varias actividades formativas y el objetivo de reforzar la actividad económica en el municipio -especialmente del pequeño comercio- para dar visibilidad a los negocios locales, contribuir al trabajo conjunto entre establecimientos y potenciar el uso de nuevos canales de venta entre las empresas, comercios y autónomos del municipio. El contrato se ha aprobado por un importe de 4.840€ (IVA incluido) que incluye la preparación del programa de dinamización, la formación, el trabajo colaborativo, las tutorías personalizadas y el seguimiento de las acciones.

Este martes 10 de noviembre ha empezado una formación virtual, dirigida al tejido comercial, para trabajar la dinamización y promoción del comercio local a través de la red social Instagram y, en diciembre, se llevará a cabo una campaña de dinamización y promoción del comercio local -enfocada a la Navidad- con varias acciones coordinadas entre el Ayuntamiento y los comercios locales, con la colaboración y el seguimiento de la Cámara de Comercio de Tarragona.

El Ayuntamiento solicitó el pasado mes de septiembre una subvención de 5.100€ a la Diputación de Tarragona para la reactivación económica de los comercios locales y autónomos con el objetivo de mejorar la competitividad de las nuevas actividades económicas y potenciar el uso de las nuevas tecnologías en la venta de productos y servicios. Si la Diputación concede la subvención, esta se empleará para sufragar estas acciones para la reactivación económica.