La Junta de Govern local ha aprovat l’atorgament de subvencions per a famílies afectades laboralment per la COVID-19

La Junta de Govern del 9 de novembre de 2020 ha aprovat les famílies beneficiàries de les subvencions per a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El termini per presentar sol·licituds va romandre obert del 20 de maig al 16 de juny de 2020 i s’hi van presentar un total de 17 sol·licituds. La Junta de Govern del 13 de juliol va aprovar declarar com a no beneficiaris a 5 sol·licitants per no complir els requisits de les bases de les subvencions i requerir a la resta de sol·licitants la documentació que els mancava per valorar de nou les seves sol·licituds. Una vegada passat el termini perquè les 12 famílies presentessin la documentació que faltava, es va preparar la proposta per a la Junta de Govern del passat dilluns, que va aprovar:

Declarar dues famílies beneficiàries de les subvencions, atorgant 500€ a cadascuna per complir els requisits de la convocatòria i declarar a les deu famílies restants com a no beneficiàries: tres per no presentar tota la documentació per avaluar-ne els requisits i set per no complir els requisits de la convocatòria.

La regidora de Benestar Social, Paqui Cepas, ha explicat que “aquesta convocatòria de subvencions estava destinada específicament a aquelles famílies que havien vist disminuïts els seus ingressos un mínim d’un 30% durant els mesos de març i abril respecte al mes de febrer a causa de la COVID-19, tal com establien les bases. Ara estem treballant en una nova convocatòria amb l’objectiu d’arribar a més famílies que estan patint laboralment la situació de la pandèmia amb una disminució dels seus ingressos, és a dir, les bases de la nova convocatòria s’estan plantejant amb l’objectiu de poder beneficiar a més famílies afectades per la crisi”.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 9 de noviembre de 2020 ha aprobado las familias beneficiarias de las subvenciones para personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El plazo para presentar solicitudes permaneció abierto del 20 de mayo al 16 de junio de 2020 y se presentaron un total de 17 solicitudes. La Junta de Gobierno del 13 de julio aprobó declarar como no beneficiarios a 5 solicitantes por no cumplir los requisitos de las bases de las subvenciones y requerir al resto de solicitantes la documentación que les faltaba para valorar de nuevo sus solicitudes. Una vez cumplido el plazo para que las 12 familias presentasen la documentación que faltaba, se preparó la propuesta para la Junta de Gobierno el pasado lunes, que aprobó:

Declarar dos familias beneficiarias de las subvenciones, otorgando 500€ a cada una por cumplir los requisitos de la convocatoria y declarar a las diez familiar estantes como no beneficiarias: tres por no presentar toda la documentación para evaluar los requisitos y siete por no cumplir los requisitos de la convocatoria.

La concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas, ha explicado que “esta convocatoria de subvenciones estaba destinada específicamente a aquellas familias que habían visto disminuidos sus ingresos un mínimo de un 30% durante los meses de marzo y abril respecto al mes de febrero a causa de la COVID-19, tal como establecían las bases. Ahora estamos trabajando en una nueva convocatoria con el objetivo de llegar a más familias que están sufriendo laboralmente la situación de la pandemia con una disminución de sus ingresos, es decir, las bases de la nueva convocatoria se están planteando con el objetivo de poder beneficiar a más familias afectadas por la crisis”.