L’Ajuntament de la Bisbal congela les taxes i impostos per al 2021 i aprova bonificacions per incentivar la instal·lació d’equipaments d’aprofitament d’energia solar

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès congela les taxes i impostos per al 2021

També ha aprovat bonificacions de l’IBI i l’ICIO per incentivar la instal·lació d’equipaments d’aprofitament d’energia solar i ha aprovat i modificat l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IAE

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha congelat les taxes i impostos per al 2021 i ha aprovat bonificacions de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) i l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en el Ple extraordinari celebrat el 26 d’octubre.

Aprovació i modificació de l’ordenança de l’IBI

L’ordenança actual es va aprovar el setembre de 2007 per Ple i va entrar en vigor el gener de 2008. Ara l’Ajuntament ha cregut oportú actualitzar-la adherint-se al text íntegre que ha aprovat Base-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, atenent criteris d’eficiència i economia en la gestió, i aprovar una bonificació per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. El tipus que s’aplicava fins ara no varia i, per tant, no s’apuja l’IBI. L’Ajuntament afegirà ara les següents bonificacions:

-Del 50% de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar.

-Del 30% de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a altres usos.

Aquestes bonificacions se sumen a les ja existents per a l’habitatge habitual de famílies nombroses, per a béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, per als habitatges en règim de protecció oficial i per als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

Aprovació i modificació de l’ordenança de l’ICIO

El Ple del 16 de març de 2020 va aprovar derogar l’Ordenança Fiscal núm. 23 Reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques i ara s’ha aprovat l’adhesió al text íntegre que ha aprovat i publicat –al BOPT del 5 d’agost de 2020- BASE – Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, així com el seu annex, amb les determinacions específiques per al municipi de la Bisbal, tenint en compte criteris d’eficiència econòmica i de la gestió. També s’ha aprovat una bonificació per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar d’un 50% de la quota íntegra de l’ICIO per a llicències que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Les instal·lacions per a la producció de calor hauran d’incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració pertinent. No s’aplicarà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol sigui obligatòria d’acord amb la normativa específica.

Aprovar i modificar l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IAE

El Ple extraordinari del 26 d’octubre també va aprovar l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) amb l’adhesió al text íntegre aprovat per BASE – Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona l’agost de 2020, establint els mateixos criteris de ponderació i una escala de coeficients de situació.

Els criteris de ponderació que es mantenen són els següents:

Import net xifra de negocis (euros) Coeficient
De 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 € 1,29
De 5.000.000,00 fins a 10.000.000,00€ 1,30
De 10.000.000 fins a 50.000.000,00€ 1,32
De 50.000.000 fins a 100.000.000,00€ 1,33
Més de 100.000.000,00€ 1,35
Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada el 2020 1,31

I el coeficient de situació, que fins ara era d’un 2,8 aplicable a tot el municipi, s’ha modificat per un coeficient de situació per categories:

1a categoria: l’índex actual de 2,8, que correspon a les activitats que es desenvolupen a la zona industrial, als dos polígons industrials del municipi: les Planes i les Planes baixes. Per tant, en aquest cas no hi ha canvis.

2a categoria: amb un índex de 2,7, que correspon a les activitats que es desenvolupen en zones agrícoles i industrials aïllades de la trama urbana.

3a categoria: amb un índex de 2,6, que correspon a les activitats que es desenvolupen al nucli urbà, a l’Ortigós o a una de les urbanitzacions del municipi.

Ara les modificacions aprovades inicialment han de passar un termini d’exposició pública i, en cas de no presentar-se reclamacions dins del termini establert, els acords del Ple esdevindran definitius.


CASTELLANO

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès congela las tasas e impuestos para el 2021

También ha aprobado bonificaciones del IBI y el ICIO para incentivar la instalación de equipamientos de aprovechamiento de energía solar y ha aprobado y modificado la Ordenanza Fiscal Reguladora del IAE

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha congelado las tasas e impuestos para el 2021 y ha aprobado bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el Pleno extraordinario celebrado el 26 de octubre.

Aprobación y modificación de la ordenanza del IBI

La ordenanza actual se aprobó en septiembre de 2007 por Pleno y entró en vigor en enero de 2008. Ahora el Ayuntamiento ha creído oportuno actualizarla adhiriéndose al texto íntegro que ha aprobado Base-Gestión de Ingresos de la Diputación de Tarragona, atendiendo a criterios de eficiencia y economía en la gestión, y aprobar una bonificación para la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. El tipo que se aplicaba hasta ahora no varía y, por lo tanto, no se sube el IBI. El Ayuntamiento añadirá las siguientes bonificaciones:

-Del 50% de la cuota íntegra del IBI, de naturaleza urbana o rústica, en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol, destinados a vivienda, tanto unifamiliar como plurifamiliar.

-Del 30% de la cuota íntegra del IBI, de naturaleza urbana o rústica, en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol, el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol, destinados a otros usos.

Estas bonificaciones se suman a las ya existentes para la vivienda habitual de familias numerosas, para bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, para las viviendas en régimen de protección oficial y para los inmuebles que constituyen el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta, y no figuren entre los bienes de su inmobilizado.

Aprobación y modificación de la ordenanza del ICIO

El Pleno del 16 de marzo de 2020 aprobó derogar la Ordenanza Fiscal núm. 23 Reguladora de la tasa para el otorgamiento de licencias urbanísticas y ahora se ha aprobado la adhesión al texto íntegro que ha aprobado y publicado –en el BOPT del 5 de agosto de 2020- BASE – Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, así como su anexo, con las determinaciones específicas para el municipio de la Bisbal, teniendo en cuenta criterios de eficiencia económica y de la gestión. También se ha aprobado una bonificación por la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar de un 50% de la cuota íntegra del ICIO para licencias que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Las instalaciones para la producción de calor deberán incluir colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración pertinente. No se aplicará la bonificación cuando la instalación de los sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol sea obligatoria de acuerdo con la normativa especifica.

Aprobar y modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del IAE

El Pleno extraordinario del 26 de octubre también aprobó la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) con la adhesión al texto íntegro aprobado por BASE – Gestión de Ingresos de la Diputación de Tarragona en agosto de 2020, estableciendo los mismos criterios de ponderación y una escala de coeficientes de situación.

Los criterios de ponderación que se mantienen son los siguientes:

Importe neto cifra de negocios (euros) Coeficiente
De 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 € 1,29
De 5.000.000,00 hasta 10.000.000,00€ 1,30
De 10.000.000 hasta 50.000.000,00€ 1,32
De 50.000.000 hasta 100.000.000,00€ 1,33
Más de 100.000.000,00€ 1,35
Sin cifra neta de negocio o actividad iniciada en 2020 1,31

Y el coeficiente de situación, que hasta ahora era de un 2,8 aplicable a todo el municipio, se ha modificado por un coeficiente de situación por categorías:

1a categoría: el índice actual de 2,8, que corresponde a las actividades que se desarrollan en la zona industrial, a los dos polígonos industriales del municipio: Les Planes y Les Planes Baixes. Por lo tanto, en este caso no hay cambios.

2a categoría: con un índice de 2,7 que corresponde a las actividades que se desarrollan en zonas agrícolas e industriales aisladas de la trama urbana.

3a categoría: con un índice de 2,6, que corresponde a las actividades que se desarrollan en el núcleo urbano, en l’Ortigós o en una de las urbanizaciones del municipio.

Ahora as modificaciones aprobadas inicialmente deben pasar un período de exposición pública y, en caso de no presentarse reclamaciones dentro del plazo establecido, los acuerdos del Pleno serán definitivos.