Aquest dilluns 26 d’octubre de 2020 s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 26 d’octubre de 2020, a les 9:30h, s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. El Ple s’ha fet a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis amb motiu de la pandèmia de COVID-19 i posteriorment s’ha publicat el vídeo del Ple a Youtube: https://youtu.be/Moxznp1gPyo

L’alcaldessa del municipi, Agnès Ferré, ha excusat l’absència de les regidores Leo Uceda (Compromís amb la Bisbal) i Silvia Monfort (ERC-AM).

S’hi han tractat els punts següents:

1.-Compte general 2019 – Tancament i liquidació del pressupost.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5) i els vots en contra del PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

El 21 d’agost es va reunir la Comissió especial de comptes i es va emetre el corresponent dictamen, que va estar exposat al públic –juntament amb el compte general de l’exercici 2019- per tal que els interessats poguessin presentar reclamacions, objeccions i/o observacions durant un termini de quinze dies i vuit més. El termini per a la presentació de reclamacions, objeccions i/o observacions va finalitzar el 6 d’octubre de 2020 i durant aquest període no es van presentar al·legacions. El pressupost de l’any 2019 complia tots els requisits d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i els objectius de deute, així com la regla de despesa. Això permet que el 2020 es puguin realitzar inversions.

El Ple ha aprovat el compte general de la Corporació corresponent a l’exercici 2019 i ha aprovat enviar el Compte General aprovat a la fiscalització del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de comptes i al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

 

2.- Aprovació i modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IAE.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (2) i Units per la Bisbal – FIC (1) i el vot en contra d’Ara la Bisbal (1).

L’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) es va aprovar per Ple el febrer de 2003, va entrar en vigor l’1 de gener de 2004 i seguia vigent en l’actualitat. Establia un únic coeficient de situació (de 2’8 aplicable a tot el municipi) i els següents coeficients de ponderació:

Import net xifra de negocis (euros) Coeficient
De 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 € 1,29
De 5.000.000,00 fins a 10.000.000,00€ 1,30
De 10.000.000 fins a 50.000.000,00€ 1,32
De 50.000.000 fins a 100.000.000,00€ 1,33
Més de 100.000.000,00€ 1,35
Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada el 2020 1,31


L’equip de govern ha considerat convenient adaptar-la als canvis normatius que s’han produït des de la seva aprovació i ha proposat l’adhesió al text íntegre aprovat per BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona d’agost de 2020, establint els mateixos coeficients de ponderació i una escala de coeficients de situació.

Així, s’ha aprovat inicialment l’annex a l’Ordenança fiscal reguladora de l’IAE amb la redacció que es detalla a continuació. S’exposarà aquesta modificació al Butlletí oficial de la província de Tarragona, durant un termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no es presentin reclamacions dins el termini establert, l’acord esdevindrà definitiu:

Coeficient de situació: l’actual és de 2,8 a tot el municipi i ara proposem tres categories:

  • 1a categoria, l’índex actual de 2,8, que correspon a les activitats que es desenvolupen a la zona industrial, als dos polígons industrials del municipi: les Planes i les Planes baixes. Per tant, no els hi canvia res
  • 2a categoria, amb un índex de 2,7, que correspon a les activitats que es desenvolupen en zones agrícoles i industrials aïllades de la trama urbana.
  • I 3a categoria, amb un índex de 2,6, que correspon a les activitats que es desenvolupen al nucli urbà, a l’Ortigós o a una de les urbanitzacions del municipi.

PUNTS 3 I 4

L’Ajuntament ha aprovat i modificat les ordenances de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per incloure bonificacions per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Aquesta aprovació es du a terme pels canvis que han tingut lloc des de la seva aprovació i fomentar i impulsar l’energia verda al municipi.

3.-Aprovació i modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IBI. Bonificació per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i actualització de l’ordenança.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i l’abstenció d’Ara la Bisbal (1).

L’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) vigent fins al 2020 es va aprovar el setembre de 2007 per Ple i va entrar en vigor l’1 de gener de 2008. Atesos els canvis normatius que s’han produït des de la seva aprovació i amb l’objectiu d’impulsar l’energia verda, s’ha considerat oportú modificar aquesta ordenança fiscal. En aquest cas es proposa l’adhesió al text íntegre que ha aprovat i publicat Base-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, atenent criteris d’eficiència i economia en la gestió, i aprovar una bonificació per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. El tipus que s’aplicava fins ara no varia i, per tant, no s’apuja l’IBI.

Fins ara, l’Ajuntament comptava amb les següents bonificacions en la quota íntegra de l’IBI

1.-Bonificació del 50 % en els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

2.-Bonificació del 50% als habitatges en règim de protecció oficial.

3.-Bonificació del 95% dels béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra.

4.-Bonificació del 50 % en l’habitatge habitual a les famílies nombroses

Les bonificacions que s’han aprovat en aquest ple, en relació amb l’aprofitament de l’energia solar, són les següents:

Bonificació per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, d’acord amb el següent detall:

a) Del 50 % de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar.

b) Del 30 % de la quota íntegra de l’IBI, de naturalesa urbana o rústica, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol, destinats a altres usos.

Aquesta modificació es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOPT, durant un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no es presentessin reclamacions a l’expedient en el termini indicat, l’acord esdevindrà definitiu.

 

4.-Aprovació i modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’ICIO. Bonificació per instal·lar plaques fotovoltaiques i actualització de l’ordenança.

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

El Ple ordinari del 16 de març de 2020 va aprovar derogar l’Ordenança Fiscal núm. 23. Reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques.

Ara, s’ha aprovat també l’adhesió al text íntegre que ha aprovat i publicat -al BOPT del 5 d’agost de 2020- BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona així com el seu annex, amb les determinacions específiques per al municipi de la Bisbal, tenint en compte criteris d’eficiència i economia de la gestió. També s’ha aprovat una bonificació per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, de conformitat amb l’article 103.2 b) del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

La bonificació aprovada és del 50% de la quota íntegra de l’ICIO per a llicències que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Les instal·lacions per a la producció de calor hauran d’incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració corresponent. No s’aplicarà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia procedent del sol sigui obligatòria d’acord amb la normativa específica.

Aquesta modificació es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al BOPT durant un termini de trenta dies hàbils dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no es presentessin reclamacions a l’expedient en el termini indicat, l’acord esdevindrà definitiu.

5.-Aprovació i modificació de l’ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans (modificació de l’ordenança de residus per a la urbanització Pineda de Santa Cristina).

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

L’ordenança reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans que s’aplica en l’actualitat a la urbanització La Pineda de Santa Cristina és la mateixa que s’aplica a tots els altres nuclis de La Bisbal del Penedès (fixada en 140€/any el 2020). L’Ajuntament ha aprovat aplicar la taxa de l’Ajuntament de Rodonyà (fixada en 110€/any el 2020), ja que el servei de recollida d’escombraries el du a terme el municipi de Rodonyà (cal recordar que una part de la urbanització és del municipi de Rodonyà).

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que abans “l’ordenança distingia entre la taxa de recollida d’escombraries a tot el municipi de La Bisbal del Penedès i la taxa aplicada a la urbanització de La Pineda de Santa Cristina. Aquesta ordenança es va modificar al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès el juliol de 2012, on es va retirar aquesta distinció i es va aplicar la mateixa taxa a tot el municipi. La proposta que hem aprovat és distingir novament la taxa de recollida d’escombraries de la urbanització de la Pineda de Santa Cristina de la resta del municipi, aplicant en aquesta urbanització la taxa que estableixi l’Ajuntament de Rodonyà, ja que és qui hi fa el servei de recollida d’escombraries”. L’alcaldessa ha explicat que hi ha previstos diversos canvis en la recollida d’escombraries al municipi i, aquests, no es faran a La Pineda de Santa Cristina perquè és un altre ajuntament el que gestiona la recollida de residus. Per aquest motiu ha volgut aclarir que la taxa de residus per al servei que es farà als altres barris “no té res a veure amb el servei que l’Ajuntament de Rodonyà ofereix a La Pineda de Santa Cristina, pel que cal aplicar-hi la taxa aprovada per l’Ajuntament de Rodonyà”.

6.-Donar compte d’una sentència judicial.

Es dona compte d’una sentència judicial sobre el recurs contenciós administratiu que un ciutadà va interposar a l’Ajuntament reclamant la presumpta responsabilitat patrimonial pels danys en un accident de motocicleta, quan circulava per l’avinguda de la Bisbal i va caure quan va passar pel damunt d’un sot. L’11 de setembre de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona va dictar sentència i, aquesta, ja ha esdevingut ferma.

Al Ple s’ha donat compte d’aquesta Sentència, es comunicarà al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona i es traslladarà als Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, atès que aquests han estat els encarregats de gestionar la defensa de l’Ajuntament de la Bisbal.

 


CASTELLANO | Este lunes 26 de octubre de 2020, a las 9:30h, se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. El Pleno se ha llevado a cabo a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios con motivo de la pandemia de COVID-19 y posteriormente se ha publicado el vídeo del Pleno en Youtube: https://youtu.be/Moxznp1gPyo

La alcaldesa del municipio, Agnès Ferré, ha excusado la ausencia de las concejalas Leo Uceda (Compromís amb la Bisbal) y Silvia Monfort (ERC-AM).

Se han tratado los puntos siguientes:

1.-Cuenta general 2019 – Cierre y liquidación de presupuesto

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5) y los votos en contra del PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

El 21 de agosto ser reunió la Comisión especial de Cuentas y se emitió el correspondiente dictamen, que estuvo expuesto al público –junto con la cuenta general del ejercicio 2019- con tal que los interesados pudiesen presentar reclamaciones, objeciones y/u observaciones durante un plazo de quince días y ocho más. El plazo para la presentación de reclamaciones y/u observaciones finalizó el 6 de octubre de 2020 y durante este periodo no se presentaron alegaciones. El presupuesto del año 2019 cumplía todos los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los objetivos de deuda, así como la regla del gasto. Esto permite que en el 2020 se puedan realizar inversiones.

El Pleno ha aprobado la cuenta general de la Corporación correspondiente al ejercicio 2019 y ha aprobado enviar la Cuenta General aprobada a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de cuentas y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

 

2.-Aprobación y modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IAE.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (2) y Units per la Bisbal – FIC (1) y el voto en contra de Ara la Bisbal (1).

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre actividades económicas (IAE) se aprobó por Pleno en febrero del 2003, entró en vigor el 1 de enero del 2004 y seguía vigente en la actualidad. Establecía un único coeficiente de situación (de 2’8 aplicable a todo el municipio) y los siguientes coeficientes de ponderación:

Importe neto cifra de negocios (euros) Coeficiente
De 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 € 1,29
De 5.000.000,00 hasta10.000.000,00€ 1,30
De 10.000.000 hasta 50.000.000,00€ 1,32
De 50.000.000 hasta 100.000.000,00€ 1,33
Más de 100.000.000,00€ 1,35
Sin cifra neta de negocio o actividad iniciada en el 2020 1,31


El equipo de gobierno ha considerado conveniente adaptarla a los cambios normativos que se han producido desde su aprobación y ha propuesto la adhesión al texto íntegro aprobado por BASE-Gestión de Ingresos de la Diputación de Tarragona de agosto del 2020, estableciendo los mismos coeficientes de ponderación y una escala de coeficientes de situación.

Así, ha aprobado inicialmente el anexo a la Ordenanza fiscal reguladora del IAE con la redacción que se detalla a continuación. Se expondrá esta modificación en el Boletín oficial de la provincia de Tarragona, durante un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. En caso que no se presenten reclamaciones dentro del plazo establecido, el acuerdo pasará a ser definitivo.

Coeficiente de situación: el actual es de 2,8 en todo el municipio y ahora se proponen tres categorías:

1ª categoría, el índice actual de 2,8 que corresponde a las actividades que se desarrollan en la zona industrial, en los polígonos industriales del municipio: les Planes y Les Planes Baixes. Por tanto, no les cambia nada.

2ª categoría, con un índice de 2,7 que corresponde a las actividades que se desarrollan en zonas agrícolas e industriales aisladas de la trama urbana.

3ª categoría, con un índice de 2,6 que corresponde a las actividades que se desarrollan en el núcleo urbano, en l’Ortigós o en una de las urbanizaciones del municipio.

PUNTOS 3 Y 4

EL Ayuntamiento ha aprobado y modificado las ordenanzas del Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para incluir bonificaciones para la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Esta aprobación se lleva a cabo por los cambios que han tenido lugar desde su aprobación y fomentar e impulsar la energía verde en el municipio.

3.-Aprobación y modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI. Bonificación para la instalación de placas fotovoltaicas y actualización de la ordenanza.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (2),Units per la Bisbal – FIC (1) y la abstención de Ara la Bisbal (1).

La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) vigente hasta el 2020 se aprobó en septiembre de 2007 por Pleno y entró en vigor el 1 de enero de 2008. Teniendo en cuenta los cambios producidos desde su aprobación y con el objetivo de impulsar la energía verde, se ha considerado oportuno modificar esta ordenanza fiscal. En este caso se propone la adhesión al texto íntegro que ha aprobado y publicado Base Gestión de Ingresos de la Diputación de Tarragona, atendiendo a criterios de eficiencia y economía en la gestión, y aprobar una modificación para la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. El tipo que se aplicaba hasta ahora no varía y, por lo tanto, no se sube el IBI.

Hasta ahora, el Ayuntamiento contaba con las siguientes bonificaciones en la cuota íntegra del IBI:

1.-Bonificación del 50% en los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a la misma, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

2.-Bonificación del 50% en las viviendas de régimen de protección oficial.

3.-Bonificación del 95% de los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria del suelo.

4.-Bonificación del 50% en la vivienda habitual a las familias numerosas.

Las bonificaciones que se han aprobado en este pleno, en relación con el aprovechamiento de la energía solar, son las siguientes:

Bonificación para la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico u eléctrico de la energía solar, de acuerdo con el siguiente detalle:

a)Del 50% de la cuota íntegra del IBI, de naturaleza urbana o rústica, en los cuales se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol, destinados a vivienda, tanto unifamiliar como plurifamiliar.

b)Del 30% de la cuota íntegra del IBI, de naturaleza urbana o rústica, en los cuales se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol, destinados a otros usos.

Esta modificación se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOPT, durante un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. En caso que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo indicado, el acuerdo pasará a ser definitivo.

4-Aprobación y modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO. Bonificación por instalar placas fotovoltaicas y actualización de la ordenanza.

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5), el PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

El Pleno ordinario del 16 de marzo de 2020 aprobó derogar la Ordenanza Fiscal núm. 23 Reguladora de la tasa para el otorgamiento de licencias urbanísticas.

Ahora, se ha aprobado también la adhesión al texto íntegro que ha aprobado y publicado – en el BOPT del 5 de agosto de 2020- BASE Gestión de Ingresos de la Diputación de Tarragona así como su anexo, con las determinaciones específicas para el municipio de la Bisbal, teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía de la gestión. También se ha aprobado una bonificación para la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico u eléctrico de la energía solar, de conformidad con el artículo 103.2 b) del Real decreto legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

La bonificación aprobada es del 50% de la cuota íntegra del ICIO para licencias que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Las instalaciones para la producción de calor tendrán que incluir colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración correspondiente. NO se aplicará la bonificación cuando la instalación de los sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica.

Esta modificación se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOPT durante un plazo de treinta días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el expediente en el plazo indicado, el acuerdo pasaría a ser definitivo.

5-Aprobación y modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 12 reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (modificación de la Ordenanza de residuos para la urbanización Pineda de Santa Cristina).

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (2), el PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

La ordenanza reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos que se aplica en la actualidad en la urbanización La Pineda de Santa Cristina es la misma que se aplica en todos los otros núcleos de La Bisbal del Penedès (fijada en 140€/año en el 2020). El Ayuntamiento ha aprobado aplicar la tasa del Ayuntamiento de Rodonyà ( fijada en 110€/año en el 2020), ya que el servicio de recogida de basuras lo lleva a cabo el municipio de Rodonyà (cabe recordar que una parte de la urbanización es del municipio de Rodonyà).

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que antes “la ordenanza distinguía entre la tasa de recogida de basuras en todo el municipio de La Bisbal del Penedès y la tasa aplicada a la urbanización La Pineda de Santa Cristina. Esta ordenanza se modificó en el Pleno del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès en julio de 2012, donde se retiró esta distinción y se aplicó la misma tasa en todo el municipio. La propuesta que hemos aprobado es distinguir nuevamente la tasa de recogida de basuras de la urbanización de La Pineda de Santa Cristina del resto del municipio, aplicando en esta urbanización la tasa que establezca el Ayuntamiento de Rodonyà, ya que es quien hace el servicio de recogida de Basuras”. La alcaldesa ha explicado que se prevén varios cambios en la recogida de basuras del municipio y, estos, no se llevarán a cabo en La Pineda de Santa Cristina porque es otro ayuntamiento el que gestiona la recogida de residuos. Por este motivo ha querido aclarar que la tasa de residuos para el servicio que se hará en los otros barrios “no tiene nada que ver con el servicio que el Ayuntamiento de Rodonyà ofrece en La Pineda de Santa Cristina, por lo que hay que aplicar la tasa aprobada por el Ayuntamiento de Rodonyà”.

6.-Dar cuenta de una sentencia judicial.

Se da cuenta de una sentencia judicial sobre el recurso contencioso administrativo que un ciudadano interpuso al Ayuntamiento reclamando la presunta responsabilidad patrimonial por los daños en un accidente de motocicleta, cuando circulaba por la avenida de la Bisbal y se cayó cuando pasó por encima de un agujero. El 11 de septiembre de 2019 el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 de Tarragona dictó sentencia y, esta, ya es firme.

En el Pleno se ha dado cuenta de esta Sentencia, se comunicará al Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 de Tarragona y se trasladará a los Servicios Jurídicos de la Diputación de Tarragona, ya que estos han sido los encargados de gestionar la defensa del Ayuntamiento de la Bisbal.