El dilluns 16 de març es va celebrar el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

200316 PLE ORDINARI 1 200316 PLE ORDINARI 2

Aquest dilluns 16 de març de 2020, a les 19h, s’ha celebrat el Ple ordinari corresponent a aquest trimestre. La sessió s’ha celebrat a porta tancada i prenent les mesures d’higiene i distàncies corresponents per prevenir el coronavirus covid-19.

A l’inici del Ple s’ha aprovat per unanimitat la urgència d’incorporar el punt “Liquidació de la taxa per al servei de recollida de residus sòlids urbans de la Pineda de Santa Cristina corresponent a l’exercici 2019” i, per tant, s’ha incorporat la proposta al Ple amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Al Ple s’hi han tractat els punts següents:

1.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 12/12/2019

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1) i el vot en contra d’Ara la Bisbal (1).

2.-Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 16/12/2019

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1) i el vot en contra d’Ara la Bisbal (1).

3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 25/02/2020

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (1), Units per la Bisbal-FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

(La regidora d’ERC-AM i un dels regidors del PSC no voten perquè no van assistir al Ple.)

4.-Expedient 405/2020. Aprovació de la modificació de crèdit 1PLE/2020.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), els vots en contra d’Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1) i l’abstenció del PSC (2).

S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1PLE/2020, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb la baixa de crèdit.

Així, es crea la nova partida de despeses “Neteja viària” amb 15.000€. Aquests 15.000€ es treuen de la partida “Neteja vorera urbanitzacions” que tenia pressupostat un import de 60.000€ i que ara quedarà amb 45.000€.

Aquesta modificació s’ha justificat pel fet que enguany s’hauria de tornar a licitar el servei de desbrossament de voreres d’urbanitzacions, per a la qual hi havia una partida de 60.000€. L’alcaldessa ha explicat que “la darrera licitació no va donar el servei esperat” i per aquest motiu s’ha decidit contractar un estudi i servei amb la Fundació Santa Teresa.

Un dels estudis consistirà en valorar les tasques de desbrossament més necessàries a realitzar al municipi i tindrà un cost de 6.647,46€. Es realitzarà el desbrossament en diversos carrers, durant quatre períodes d’aquest any, de 10 a 15 dies per estació. Posteriorment es presentarà una valoració per avaluar les necessitats de desbrossament, tant per períodes temporals com per zones del municipi.

L’altre estudi servirà per valorar les tasques de neteja viària més necessàries al municipi i tindrà un cost de 8.049,27€. Es realitzaran neteges viàries durant les quatre estacions i també es presentarà una valoració tant d’espais com de la maquinària i dels serveis més adequats per a dur a terme la neteja viària al municipi.

Per tot plegat, es preveu que a finals d’any es puguin licitar els serveis per a l’exercici 2021.

5.-Expedient 299/2020. Derogació de part de l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

La proposta aprovada inclou derogar part de l’Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons el detall següent:

-Derogar l’article 12.1.II.2. Desmunts, excavació, explanació i terraplenat per metre cúbic, 0,19€ (en compliment d’una sentència de 2014).

-Derogar l’article 12.1.VI.41. Instal·lacions complementàries d’edificis, com són les instal·lacions elèctriques, plaques solars, antenes col·lectives i parabòliques, radioemissors i similars, per unitat o element instal·lat, 121,09€.

-Aplicar aquestes mesures amb caràcter retroactiu de grau mitjà, és a dir, sobre expedients no tancats.

-Donar a l’expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant l’exposició d’aquest al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Explicació del punt:

El 2008 es va aprovar l’ordenança de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques. Es tracta d’una taxa per a la realització de les activitats administratives necessàries per a l’atorgament de la llicència urbanística en determinats casos.

El 2011 es va aprovar una llicència per moviments de terres amb un ICIO de 1.799,12€ i una taxa de 2.101,78€ i la persona que va sol·licitar la llicència va reclamar i va presentar un recurs contra l’Ajuntament. El 2014 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència estimant el recurs interposat contra la liquidació de la taxa de llicència d’obres (per moviment de terres) de 2011, girada per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i declarant nul l’article 12.1.2. El motiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per declarar nul l’article 12.1.2. de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques és “la irracionalitat del càlcul de la taxa, atès que no compta amb topalls o límits que facin que aquesta no superi l’import de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); considerant que la base imposable de l’impost és el cost real i efectiu de l’obra i que la base imposable de la taxa queda determinada pel cost de l’activitat administrativa necessària per a l’atorgament de la llicència”.Així, la sentència declarava nul l’article 12.1.2 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques que correspon a les quotes a satisfer com a taxa per: moviments de terres (que inclou desmunts i excavació) pavimentació o enjardinament de terrenys i solars i neteja i desbrossament de parcel·les i solars.El gener de 2015, l’equip de govern d’aleshores va aprovar retornar la taxa urbanística però no es va aprovar la derogació de la part de l’Ordenança fiscal. Segons l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré “al maig de 2015 hi va haver eleccions municipals, va haver-hi canvi de govern i no vam tenir constància d’aquesta sentència ni del fet que no s’havia complert: aleshores els regidors de l’oposició no teníem accés al registre d’entrades i sortides ni a totes les actes de Junta de Govern. A part, el secretari-interventor municipal que hi havia al gener 2015 no era el mateix que hi va haver a partir de l’estiu de 2015 i, per tant, la taxa seguia en vigor”.

L’alcaldessa ha aclarit que fa aproximadament un any que no es penalitza, per part de l’estat, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la taxa a què es fa referència també s’aplica a la instal·lació d’aquestes plaques. Es dóna el cas que, el juny de 2019, la Junta de Govern va aprovar una liquidació tributària per a la instal·lació i posada en funcionament de panells solars per autoconsum que “amb un pressupost d’obra de 6.570€ li corresponia un ICIO (Impost de construccions) de 249,66€, però en canvi la taxa urbanística era de 1.937,44€”. Al febrer, l’interessat va presentar un recurs de reposició contra la liquidació de la taxa de la llicència d’obres per a la instal·lació de panells solars per autoconsum, al·legant que el gravamen fiscal imposat per l’Ajuntament era desproporcionat.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha aclarit que, durant els darrers mesos, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha estat recavant informació sobre aquesta ordenança i, durant la recerca, s’ha localitzat la sentència de 2014. Així mateix, s’ha treballat perfer les consultes oportunes a fi i efecte de poder aprovar la derogació que es va elevar dilluns al Ple i que es va aprovar per unanimitat. Quant a la liquidació tributària aprovada el juny de 2019, Ferré ha explicat que “en aquest Ple no s’ha resolt el recurs però sí que s’assenta la base d’aquest, tenint en compte  que es deroga part de l’ordenança”.

6.-Expedient 1099/2018. Ratificar l’acord de Junta de Govern local de resolució del recurs de reposició contra l’aprovació del projecte bàsic i executiu (fase 1.1.) de remodelació del poliesportiu municipal.

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i els vots en contra del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

La Junta de Govern de 22 de març de 2019 va aprovar estimar en part el recurs de reposició interposat per l’entitat Club Segle XX contra l’acord de Junta de Govern de l’11 d’octubre de 2018 (la Junta en què s’aprovava definitivament el projecte bàsic i executiu de la fase 1.1. de remodelació del pavelló esportiu municipal i el seu edifici annex que correspon als vestidors).

El Ple d’aquest dilluns ha aprovat ratificar l’acord de la Junta de Govern del març de 2019 amb l’objectiu de completar l’expedient. Amb aquest punt, s’aprova desestimar part del recurs de reposició interposat per Club Segle XX; s’aprova definitivament el projecte bàsic i executiu de la fase 1.1., per 1.411.470€ (IVA inclòs) del pavelló i 545.091,18€ (IVA inclòs) dels vestidors; i redactar la relació de béns i drets afectats per l’execució del projecte de rehabilitació.

Està previst que les obres de rehabilitació es licitin en els pròxims mesos.

7.-Expedient 166/2020. Es dóna compte de l’execució trimestral del pressupost en el 4t trimestre de 2019.

Es dóna compte al Ple de l’informe de secretaria-intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost corresponent al 4t trimestre de 2019. Aquest informe s’envià el 30 de gener de 2020 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, dins el termini establert.

8.-Expedient 193/2020. Es dóna compte de l’informe d’intervenció sobre el període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2019.

Es dóna compte al Ple de l’informe de Secretaria – Intervenció sobre el Període Mitjà de Pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre de 2019, que és de 31,28 dies.

És superior al Període Mitjà de Pagament (PMP) a proveïdors legalment previst per 1,28 dies, ja que el màxim legal és de 30 dies. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “durant l’últim trimestre del 2019 han coincidit diverses certificacions d’obres públiques. Quan entren a registre la certificació corresponent entra també la factura i com que, seguint la normativa, cal aprovar primer la certificació amb els informes corresponents dels tècnics i després aprovar la factura, això ha fet que el PMP es vegi afectat. És un fet puntual, ja que hem acomplert el període mig de pagament en els altres tres trimestres de 2019 i també l’estem complint aquest primer trimestre de 2020”.

9.-Expedient 1612/2019. Es dóna compte del compliment en matèria de morositat.

Es dóna compte al Ple de l’informe anual de Secretaria – Intervenció sobre el compliment en matèria de morositat.

L’any 2019, el període mitjà de pagament a proveïdor va ser:

1r trimestre: 6,38 dies

2n trimestre: 26,50 dies

3r trimestre: 26,09 dies

4t trimestre: 31,28 dies (el motiu d’aquesta xifra s’explica en el punt 8è del resum del Ple ordinari)

10.-Es dóna compte dels Decrets d’alcaldia.

Es dóna compte dels darrers Decrets d’alcaldia.

11.-Es dóna compte dels acords de la Junta de Govern Local.

Es dóna compte dels acords de les Juntes de govern locals des de la Junta del 23 de desembre de 2019 fins a la Junta del 24 de febrer de 2020.

12.-Punt aprovat per urgència. Expedient 1614/2019. Liquidació de la taxa per al servei de recollida de residus sòlids urbans de la pineda de Santa Cristina corresponent a l’exercici 2019.

El Ple aprova el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans de l’exercici 2019 de la urbanització de la Pineda de Santa Cristina, a favor de l’Ajuntament de Rodonyà, per 13.891,50€.

El 30 de juny de 1995 l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’Ajuntament de Rodonyà van signar un conveni de col·laboració que regula les condicions de la prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans de la urbanització de la Pineda de Santa Cristina, situada entre els dos termes municipals. Segons aquest conveni, el servei de recollida de residus sòlids urbans de la urbanització de la Pineda de Santa Cristina, corresponent als habitatges del terme municipal de La Bisbal del Penedès, la realitza l’Ajuntament de Rodonyà però la liquidació de la taxa d’aquest servei va a càrrec de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. La taxa de l’Ajuntament de Rodonyà es va aprovar definitivament el 9 de novembre de 2009 i estableix un import de 102,90€ anuals per habitatge.

El 25 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Rodonyà va enviar la liquidació de la taxa del servei de recollida de residus sòlids urbans de l’exercici 2019 a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, fent constar el nombre d’habitatges de la urbanització de la Pineda de Santa Cristina, per un import de 13.891,50€. Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “aprovem aquest punt, enguany, davant la impossibilitat de fer-ho el 2019 per la complexitat de fer front a les despeses en curs i la seva tramitació, ja que teníem el pressupost prorrogat”.

El ple finalitza amb el torn de precs i preguntes.


CASTELLANO | Este lunes 16 de marzo de 2020, a las 19h, se ha celebrado el Pleno ordinario correspondiente a este trimestre. La sesión se ha celebrado a puerta cerrada y tomando las medidas de higiene y distancias correspondientes para prevenir el coronavirus covid-19.

En el inicio del Pleno se ha aprobado por unanimidad la urgencia de incorporar el punto “Liquidación de la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Pineda de Santa Cristina correspondiente al ejercicio 2019” y, por lo tanto, se ha incorporado la propuesta al Pleno con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), el PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1 ).

En el Pleno se han tratado los siguientes puntos:

1.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 12/12/2019

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1) y el voto en contra de Ara la Bisbal (1 ).

2.-Aprobación del acta del Pleno ordinario del 16/12/2019

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1) y el voto en contra de Ara la Bisbal (1 ).

3.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 25/02/2020

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (1), Units per la Bisbal-FIC (1) y Ara la Bisbal (1).

(La concejala de ERC-AM y uno de los concejales del PSC no votan porque no asistieron al Pleno.)

4.-Expediente 405/2020. Aprobación de la modificación de crédito 1PLE / 2020.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), los votos en contra de Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1) y la abstención del PSC (2).

Se aprueba inicialmente el expediente de modificación de crédito 1PLE / 2020, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con la baja de crédito.

Así, se crea la nueva partida de gastos “Limpieza viaria” con 15.000 €. Estos 15.000 € se sacan de la partida “Limpieza acera urbanizaciones” que tenía presupuestado un importe de 60.000 € y que ahora quedará en 45.000 €.

Esta modificación se ha justificado por el hecho que este año se debería volver a licitar el servicio de desbroce de aceras de urbanizaciones, para el que había una partida de 60.000 €. La alcaldesa ha explicado que “la última licitación no dio el servicio esperado” y por este motivo se ha decidido contratar un estudio y servicio con la Fundació Santa Teresa.

Uno de los estudios consistirá en valorar los trabajos de desbrozamiento más necesarios a realizar en el municipio y tendrá un coste de 6647,46€. Se realizará es desbroce en varias calles, durante cuatro periodos de este año, de 10 a 15 días por estación. Posteriormente, se presentará una valoración para evaluar las necesidades de desbroce, tanto por periodos temporales como por zonas del municipio.

El otro estudio servirá para valorar los trabajos de limpieza vial más necesarios en el municipio y tendrá un coste de 8.049,27€. Se realizarán limpiezas viales durante las cuatro estaciones y también se presentará una valoración tanto de espacios como de la maquinaria y de los servicios más adecuados para llevar a cabo la limpieza vial en el municipio.

Por todo ello, se prevé que a finales de año se puedan licitar los servicios para el ejercicio 20201.

5.-Expediente 299/2020. Derogación de parte de la Ordenanza fiscal núm. 23 reguladora de la tasa para el otorgamiento de licencias urbanísticas.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

La propuesta aprobada incluye derogar parte de la Ordenanza fiscal núm. 23 reguladora de la tasa para el otorgamiento de licencias urbanística según el siguiente detalle:

-Derogar el artículo 12.1.Iil.2. Desmontes, excavación, explanación y terraplenado por metro cúbico, 0,19€ (en cumplimiento de una sentencia del 2014).

-Derogar el artículo 12.1.VI.41. Instalaciones complementarias de edificios, como son las instalaciones eléctricas, placas solares, antenas colectivas y parabólicas, radioemisores y similares, por unidad o elemento instalado, 121,09€.

-Aplicar estas medidas con carácter retroactivo de grado medio, es decir, sobre expedientes no cerrados.

-Dar al expediente la tramitación y la publicidad preceptiva, mediante la exposición de este en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Explicación del punto:

En 2008 se aprobó la ordenanza de la tasa para el otorgamiento de licencias urbanísticas. Se trata de una tasa para la realización de las actividades administrativas necesarias para el otorgamiento de la licencia urbanística en determinados casos.

En el 2011 se aprobó una licencia para movimientos de tierras con un ICIO de 1.799,12€ y una tasa de 2.101,78€ y la persona que solicitó la licencia reclamó y presentó un recurso contra el Ayuntamiento. En el 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó sentencia estimando el recurso interpuesto contra la liquidación de la tasa de licencia de obras (por movimiento de tierras) del 2011, emitida por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y declarando nulo el artículo 12.1.2. El motivo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para declarar nulo el artículo 12.1.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa para el otorgamiento de licencias urbanísticas es “la irracionalidad del cálculo de la tasa, ya que no cuenta con topes o límites que hagan que esta no supere el importe del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO); considerando que la base imponible del impuesto es el coste real y efectivo de la obra y que la base imponible de la tasa queda determinada por el coste real y efectivo de la obra y que la base imponible de la tasa queda determinada por el coste de la actividad administrativa necesaria para el otorgamiento de la licencia”. Así, la sentencia declaraba nulo el artículo 12.1.2. de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para el otorgamiento de licencias urbanísticas que corresponde a las cuotas a satisfacer como tasa por: movimiento de tierras (que incluye desmontes y excavación), pavimentación o ajardinamiento de terrenos y solares y limpieza y desbroce de parcelas y solares.

En enero de 2015, el equipo de gobierno de entonces aprobó retornar la tasa urbanística pero no se aprobó la derogación de la parte de la Ordenanza fiscal. Según la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré “en mayo del 2015 hubo elecciones municipales, hubo un cambio de gobierno y no tuvimos constancia de esta sentencia ni del hecho que no se había cumplido: entonces los concejales de la oposición no teníamos acceso al registro de entradas y salidas ni a todas las actas de Junta de Gobierno. A parte, el secretario-interventor municipal que había en enero de 2015 no era el mismo que hubo a partir del verano de 2015 y, por lo tanto, la tasa seguía en vigor”.

La alcaldesa ha aclarado que hace aproximadamente un año que no se penaliza, por parte del estado, la instalación de placas fotovoltaicas y que la tasa a la que se hace referencia también se aplica a la instalación de estas placas. Se da el caso que, en junio del 2019, la Junta de Gobierno aprobó una liquidación tributaria para la instalación y puesta en funcionamiento de paneles solares para autoconsumo que “con un presupuesto de obra de 6.570€ le correspondía un ICIO (Impuesto de construcciones) de 249,66€ pero en cambio la tasa urbanística era de 1.937,44€”. En febrero, el interesado presentó un recurso de reposición contra la liquidación de la tasa de la licencia de obras para la instalación de paneles solares para autoconsumo, alegando que el gravamen fiscal impuesto por el Ayuntamiento era desproporcionado.

La alcaldesa Agnès Ferré ha aclarado que, durante los últimos meses, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha estado recabando información sobre esta ordenanza y, durante la búsqueda, se ha localizado la sentencia de 2014. Así mismo, se ha trabajado para hacer las consultas oportunas a fin y efecto de poder aprobar la derogación que se elevó el lunes al Pleno y que aprobó por unanimidad. En cuanto a la liquidación tributaria aprobada en junio del 2019, Ferré ha explicado que “en este Pleno no se ha resuelto el recurso pero sí que se asienta la base de este, teniendo en cuenta que se deroga parte de la ordenanza”.

6.-Expediente 1099/2018. Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local de resolución del recurso de reposición contra la aprobación del proyecto básico y ejecutivo (fase 1.1.) de remodelación del polideportivo municipal.

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y los votos en contra de PSC (2) ), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) Y ERC-AM (1).

La Junta de Gobierno del 22 de marzo de 2019 aprobó estimar en parte el recurso de reposición interpuesto por la entidad Club Segle XX contra el acuerdo de Junta de Gobierno del 11 de octubre de 2018 (la Junta en la que se aprobaba definitivamente el proyecto básico y ejecutivo de la fase 1.1. de remodelación del pabellón deportivo municipal y su edificio anexo que corresponde a los vestidores).

El Pleno de este lunes ha aprobado ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de marzo del 2019 con el objetivo de completar el expediente. Con este punto, se aprueba desestimar parte del recurso de reposición interpuesto por Club Segle XX; se aprueba definitivamente el proyecto básico y ejecutivo de la fase 1.1., por 1.411.470€ (IVA incluido) del pabellón y 545.091,18€ (IVA incluido) de los vestidores; y redactar la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de rehabilitación.

Está previsto que las obras de rehabilitación se liciten en los próximos meses.

7.-Expediente 166/2020. Se da cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto en el 4º trimestre de 2019.

Se da cuenta al Pleno del informe de secretaría-intervención sobre la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al 4º trimestre de 2019. Este informe se enviará el 30 de enero de 2020 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dentro del plazo establecido.

8.-Expediente 193/2020. Se da cuenta del informe de intervención sobre el periodo medio de pago del 4º trimestre de 2019.

Se da cuenta al Pleno del informe de Secretaría – Intervención sobre el Periodo Medio de Pago a proveedores correspondiente al 4º trimestre de 2019, que es de 31,28 días.

Es superior al Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores legalmente previsto por 1,28 días, ya que el máximo legal es de 30 días. La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “durante el último trimestre del 2019 han coincidido varias certificaciones de obras públicas. Cuando entran a registro la certificación correspondiente entra también la factura y como que, siguiendo la normativa, hay que aprobar primero la certificación con los informes correspondientes de los técnicos y después aprobar la factura, esto ha hecho que el PMP se vea afectado. Este es un hecho puntual, ya que hemos cumplido el periodo medio de pago en los otros tres trimestre de 2019 y también lo estamos cumpliendo en el primer trimestre de 2020”.

9.-Expediente 1612/2019. Se da cuenta del cumplimiento en materia de morosidad.

Se da cuenta al Pleno del informe anual de Secretaría – Intervención sobre el cumplimiento en materia de morosidad.

El año 2019, el periodo medio de pago a proveedor fue:

1r trimestre: 6,38 días

2º trimestre: 26,50 días

3r trimestre: 26,09 días

4º trimestre: 31,28 días (el motivo de esta cifra se explica en el punto 8º del resumen del Pleno ordinario).

10.-Se da cuenta de los Decretos de alcaldía.

Se da cuenta de los últimos Decretos de alcaldía

11.-Se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta de los acuerdos de las Juntas de gobierno local desde la Junta del 23 de diciembre de 2019 hasta la Junta del 24 de febrero de 2020.

12.-Punto aprobado por urgencia. Expediente 1614/2019. Liquidación de la tasa al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Pineda de Santa Cristina Correspondiente al ejercicio 2019.

El Pleno aprueba el reconocimiento extrajudicial de los créditos correspondientes de la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del ejercicio 2019 de la urbanización de la Pineda de Santa Cristina, a favor del Ayuntamiento de Rodonyà, por 13.891,50€.

El 30 de junio de 1995 el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y el Ayuntamiento de Rodonyà firmaron un convenio de colaboración que regula las condiciones de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la urbanización de la Pineda de Santa Cristina, situada entre los dos términos municipales. Según este convenio, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la urbanización de la Pineda de Santa Cristina, correspondiente a las viviendas del término municipal de La Bisbal del Penedès, la realiza el Ayuntamiento de Rodonyà però la liquidación de la tasa de este servicio va a cargo del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. La tasa del Ayuntamiento de Rodonyà se aprobó definitivamente el 9 de noviembre de 2009 y establece un importe de 102,90€ anuales por vivienda.

El 25 de octubre de 2019, el Ayuntamiento de Rodonyà envió a liquidación de la tasa del servicio de recogida de residuos urbanos del ejercicio 2019 al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, haciendo constar el número de viviendas de la urbanización de la Pineda de Santa Cristina, por un importe de 13.891,50€. Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “aprobamos este punto, este año, ante la imposibilidad de hacerlo en el 2019 por la complejidad de hacer frente a los gastos en curso y su tramitación, ya que teníamos el presupuesto prorrogado”.

El pleno finaliza con el turno de ruegos y preguntas.