La taxa d’escombraries dels veïns de la Pineda de Santa Cristina que pertanyen a la Bisbal serà inferior l’any 2021

UN CARRER DE SANTA CRISTINA

La taxa d’escombraries dels veïns de la Pineda de Santa Cristina que pertanyen a la Bisbal serà inferior l’any 2021

Els veïns pagaran la taxa de recollida aprovada pel municipi de Rodonyà, que és qui gestiona el servei de la recollida en aquesta urbanització

L’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans que s’aplica en l’actualitat a la urbanització de la Pineda de Santa Cristina és la mateixa que s’aplica a tots els altres nuclis de La Bisbal del Penedès (fixada en 140€ l’any en l’exercici actual). L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat aplicar la taxa de l’Ajuntament de Rodonyà (fixada en 110€ l’any en l’exercici actual) perquè el servei de recollida d’escombraries que es du a terme en aquesta urbanització va a càrrec d’aquest municipi, ja que una part de la urbanització pertany a Rodonyà.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que abans “l’ordenança distingia entre la taxa de recollida d’escombraries a tot el municipi de La Bisbal del Penedès i la taxa aplicada a la urbanització de La Pineda de Santa Cristina. Aquesta ordenança es va modificar al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès el juliol de 2012, on es va retirar aquesta distinció i es va aplicar la mateixa taxa a tot el municipi. La proposta que hem aprovat és distingir novament la taxa de recollida d’escombraries de la urbanització de la Pineda de Santa Cristina de la resta del municipi, aplicant en aquesta urbanització la taxa que estableixi l’Ajuntament de Rodonyà, ja que és qui hi fa el servei de recollida d’escombraries”.

L’alcaldessa ha explicat que “hi ha previstos diversos canvis en la recollida d’escombraries al municipi” i ha aclarit que el servei que es farà als altres barris “no té res a veure amb el servei que l’Ajuntament de Rodonyà ofereix a La Pineda de Santa Cristina, pel que cal aplicar-hi la taxa aprovada per l’Ajuntament de Rodonyà”. L’any 2021 venç la concessió del servei de recollida de residus de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i, amb els objectius de millorar el servei i, alhora, complir els objectius que marca el Pla de Residus de Catalunya (PRECAT20), l’Ajuntament ha realitzat un estudi per millorar la gestió dels residus al municipi, però aquests canvis no afectaran La Pineda de Santa Cristina i per això l’equip de govern considera que aquesta urbanització ha de pagar la taxa de l’Ajuntament de Rodonyà, que és qui hi fa el servei de recollida.

Aquesta proposta es va aprovar en el Ple extraordinari del 26 d’octubre de 2020.


CASTELLANO

La tasa de basuras de los vecinos de la Pineda de Santa Cristina que pertenecen a la Bisbal será inferior en el 2021

Los vecinos pagarán la tasa de recogida aprobada por el municipio de Rodonyà, que es quien gestiona el servicio de recogida en esta urbanización

La Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos que se aplica en la actualidad en la urbanización de la Pineda de Santa Cristina es la misma que se aplica en los otros núcleos de La Bisbal del Penedès (fijada en 140€ al año en el ejercicio actual). El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado aplicar la tasa del Ayuntamiento de Rodonyà (fijada en 110€ al año en el ejercicio actual) porque el servicio de recogida de basuras que se lleva a cabo en esta urbanización va a cargo de este municipio, ya que una parte de la urbanización pertenece a Rodonyà.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que antes “la ordenanza distinguía entre la tasa de recogida de basuras en todo el municipio de La Bisbal del Penedès y la tasa aplicada en la urbanización de La Pineda de Santa Cristina. Esta ordenanza se modificó en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en julio del 2012, donde se le retiró esta distinción y se aplicó la misma tasa a todo el municipio. La propuesta que he mos aprobado es distinguir de nuevo la tasa de recogida de basuras de la urbanización de la Pineda de Santa Cristina del resto del municipio, aplicando en esta urbanización la tasa que establezca el Ayuntamiento de Rodonyà, ya que es quien hace el servicio de recogida de basuras”.

La alcaldesa ha explicado que “hay previstos varios cambios en la recogida de basuras en el municipio” y ha aclarado que el servicio que se llevará a cabo en los otros barrios “no tiene nada que ver con el servicio que el Ayuntamiento de Rodonyà ofrece a La Pineda de Santa Cristina, por lo que hay que aplicar la tasa aprobada por el Ayuntamiento de Rodonyà”.
El año 2021 vence la concesión del servicio de recogida de residuos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y, con los objetivos de mejorar el servicio y, a la vez, cumplir los objetivos que marca el Plan de Residuos de Catalunya (PRECAT20), el Ayuntamiento ha realizado un estudio para mejorar la gestión de los residuos en el municipio, pero estos cambios no afectarán a La Pineda de Santa Cristina y por eso el equipo de gobierno considera que esta urbanización tiene que pagar la tasa del Ayuntamiento de Rodonyà, que es quién lleva a cabo allí la recogida.

Esta propuesta se aprobó en el Pleno extraordinario del 26 de octubre de 2020.