S’ha aprovat un contracte menor per a la prova pilot del desbrossament dels carrers del municipi

La Junta de govern del 25 de maig, a petició de la Regidoria de Medi Ambient, ha aprovat un contracte menor amb la Fundació Santa Teresa, per un import de 4.319,35€, per a la prova pilot del desbrossament dels carrers del municipi.

El servei de desbrossament de carrers que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tenia contractat, ha finalitzat. Abans de tornar-lo a licitar, les regidories de Medi Ambient, Mobilitat i Via pública han considerat oportú estudiar les necessitats reals que té el municipi a fi i efecte de redactar un plec de clàusules que tingui en compte les condicions i particularitats del municipi. La prova pilot de desbrossament de carrers del municipi va començar al gener i consisteix a realitzar el desbrossament, en diverses zones del municipi i en diferents moments de l’any, per avaluar quin tipus de servei necessita la Bisbal del Penedès, tenint en compte que el municipi està format per vuit nuclis de població amb característiques diferents i que, a més, les necessitats d’aquests serveis poden variar en funció del mes o estació de l’any en què ens trobem.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 25 de mayo, a petición de la Concejalía de Medio Ambiente, ha aprobado un contrato menor con la Fundación Santa Teresa, por un importe de 4.319,35€, para la prueba piloto del desbrozamiento de las calles del municipio.

El servicio de desbroce de calles que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tenía contratado, ha finalizado. Antes de volverlo a licitar, las concejalías de Medio Ambiente, Movilidad y Vía pública han considerado oportuno estudiar las necesidades reales que tiene el municipio a fin y efecto de redactar un pliego de cláusulas que tenga en cuenta las condiciones y particularidades del municipio. La prueba piloto de desbroce de calles del municipio empezó en enero y consisten en realizar el desbrozamiento, en varias zonas del municipio y en distintos momentos del año, para evaluar qué tipo de servicio necesita la Bisbal del Penedès, teniendo en cuenta que el municipio está formado por ocho núcleos de población con características distintas y que, además, las necesidades de estos servicios pueden variar en función del mes o estación del año en la que nos encontremos.