La Junta de Govern ha aprovat el padró fiscal de la taxa d’entrada de vehicles (gual permanent)

La Junta de govern del 25 de maig de 2020 ha aprovat el padró fiscal de la taxa d’entrada de vehicles a través de la vorera (gual permanent) per a l’any 2020. El total ascendeix a 4.136€ corresponents a 181 rebuts.


La Junta de gobierno del 25 de mayo de 2020 ha aprobado el padrón fiscal de la tasa de entrada de vehículos a través de la acera (vado permanente) para el año 2020. El total asciende a 4.136€ correspondientes a 181 recibos.