L’Ajuntament està treballant en el Pla de reincorporació del personal municipal als seus llocs de treball

RECEPCIO AJUNTAMENT LA BISBAL PENEDES amb escut

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant en el Pla de reincorporació del personal municipal als seus llocs de treball. L’ordre SND/399/2020, del 9 de maig, fer a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, estableix un seguit de mesures per garantir la protecció dels treballadors als seus llocs de treball així com per evitar la concentració de persones en determinats moments.

L’article 3 determina que, sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància. Així mateix, l’article 4 estableix que, sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la normativa laboral, el titular de l’activitat econòmica o, si és el cas, el director dels centres educatius i entitats previstes, haurà d’adoptar les mesures d’higiene o prevenció necessàries per al personal treballador.

Per tot això, es fa necessari establir la forma en què es produirà la reincorporació del personal als seus llocs de treball i planificar les mesures preventives adequades a tal efecte, mitjançant l’elaboració d’un “Pla de reincorporació del personal als seus llocs de treball”. La confecció del Pla s’encomanarà al servei de prevenció, en l’exercici de la seva funció d’assessorament, assistència i suport a l’empresari en aquesta matèria i comptarà amb la participació dels representants dels treballadors, atès que l’Ajuntament no compta amb un Comitè de Seguretat i Salut, obligatori als centres de treball que tenen a partir de 50 treballadors.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha començat a treballar el “Pla de reincorporació del personal als seus llocs de treball (Covid-19)”, amb l’objectiu d’implementar mesures preventives i organitzatives que permetin una tornada a la feina presencial segura. Per a la preparació del document s’ha fet arribar una notificació als representants sindicals perquè aportin les mesures que considerin necessàries o convenients per incorporar als treballs del Pla. Una vegada s’hagi redactat l’esborrany, la Mesa de negociació es reunirà per analitzar-lo i valorar possibles modificacions o canvis.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está trabajando en el Plan de reincorporación del personal municipal en sus puestos de trabajo. La orden SND/399/2020, del 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas después de la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, establece varias medidas para garantizar la protección de trabajadores en sus puestos de trabajo así como para evitar la concentración de personas en determinados momentos.

El artículo 3 determina que, siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. Así mismo, el artículo 4 establece que, sin prejuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, el titular de la actividad económica o, si es el caso, el director de los centros educativos y entidades previstas, tendrá que adoptar las medidas de higiene o prevención necesarias para el personal trabajador.

Por todo ello, se hace necesario establecer la forma en la que se producirá la reincorporación del personal a sus puestos de trabajo y planificar las medidas preventivas adecuadas a tal efecto, mediante la elaboración de un “Plan de reincorporación del personal a sus puestos de trabajo”. La confección del Plan se le encomendará al servicio de prevención, en el ejercicio de su función de asesoramiento, asistencia y soporte al empresario en esta materia y contará con la participación de los representantes de los trabajadores, puesto que el Ayuntamiento no cuenta con un Comité de Seguridad y Salud, obligatorio en los centros de trabajo que tienen a partir de 50 trabajadores.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha empezado a trabajar en el “Plan de reincorporación del personal a sus puestos de trabajo (Covid-19)”, con el objetivo de implementar medidas preventivas y organizativas que permitan una vuelta al trabajo presencial segura. Para la preparación del documento se ha hecho llegar una notificación a los representantes sindicales para que aporten las medidas que consideren necesarias o convenientes para incorporar a los trabajos del Plan. Una vez se haya redactado el borrador, la Mesa de negociación se reunirá para analizarlo y valorar posibles modificaciones o cambios.