Avui s’ha signat un Decret d’alcaldia per reprendre els terminis de les licitacions que estaven en curs abans de la declaració de l’estat d’alarma

Avui dimecres 13 de maig l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat un Decret d’alcaldia d’acord amb la Disposició addicional vuitena del Reial Decret-llei 17/2020, del 5 de maig, perquè es reprenguin els terminis de les licitacions que estaven en curs abans de la declaració de l’estat d’alarma.

Concretament es reprendran les següents:

Licitació del servei de control de la processionària

Aquesta licitació es trobava en la fase d’anunci al perfil del contractant. El termini venç en 12 dies naturals (venç el 25 de maig a les 14h) durant els quals les empreses licitadores poden presentar les seves propostes.

Licitació del curs de capacitació per al manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques

Aquesta licitació estava en fase d’adjudicació. S’havia requerit a l’empresa que havia obtingut millor puntuació que presentés la documentació justificativa. A partir d’avui dimecres 13 de maig, disposa de 10 dies naturals per presentar la documentació.

Les meses de contractació seran telemàtiques.

El Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid -19, va decretar -en la disposició addicional tercera- la interrupció dels terminis  administratius i, posteriorment -el 3 d’abril- l’alcaldessa va signar un Decret d’alcaldia de conformitat amb la disposició addicional tercera d’aquest Reial Decret.

La Disposició addicional vuitena del Reial Decret-llei 17/2020, del 5 de maig, estableix la Modificació del Reial Decret-llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19. El text diu que “s’acorda l’aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic (…) sempre que la tramitació es realitzi per mitjans electrònics”. Per aquest  motiu, l’alcaldessa ha signat un decret per poder reprendre els terminis de les licitacions anteriorment especificades.


CASTELLANO | Hoy miércoles 13 de mayo la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado un Decreto de alcaldía de acuerdo con la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, del 5 de mayo, para que se retomen los plazos de las licitaciones que estaban en curso antes de la declaración del estado de alarma.

Concretamente se retomarán las siguientes:

Licitación del servicio de control de la procesionaria

Esta licitación se encontraba en la fase de anuncio en el perfil del contratante. El plazo vence en 12 días naturales (vence el día 25 de mayo a las 14h) durante los cuales las empresas licitadoras pueden presentar sus propuestas.

Licitación del curso de capacitación para el mantenimiento de instalaciones de electricidad, lampistería, calefacción y climatización domésticas

Esta licitación estaba en fase de adjudicación. Se había requerido a la empresa que había obtenido mejor puntuación que presentase la documentación justificativa. A partir de hoy miércoles 13 de mayo, dispone de 10 días naturales para presentar la documentación.

Las mesas de contratación serán telemáticas.

El Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo, por el cual se declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, decretó -en la disposición adicional tercera- la interrupción de los plazos administrativos y -posteriormente -el 3 de abril- la alcaldesa firmó un Decreto de alcaldía de conformidad con la disposición adicional tercera de este Real Decreto.

La Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, del 5 de mayo, establece la Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. El texto dice que “se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público (…) siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos”. Por este motivo, la alcaldesa ha firmado un decreto para poder retomar los plazos de las licitaciones anteriormente especificadas.