El mal ús dels contenidors de poda el paguem entre tots

CONTENIDOR PODA MAL US 200214

Aquest és l’estat que presenta avui un contenidor de poda de La Miralba. Recordem que en aquests contenidors només s’hi poden llençar restes de poda i que el seu mal ús dificulta la gestió del servei, ja que fa que s’hagin de mobilitzar altres serveis, amb el cost afegit que això suposa a l’hora de fer la recollida de la poda.

Qui llença els residus en un contenidor que no toca i es desentén del “seu” problema el fa recaure sobre algú altre -en aquest cas l’Ajuntament- que haurà de resoldre aquest mal ús dels contenidors mobilitzant més serveis, amb les conseqüències ambientals i econòmiques corresponents.

Una vegada més, preguem que feu un ús cívic i responsable dels contenidors. Els voluminosos es poden dur al Punt Verd qualsevol dia de la setmana i, a més, cada primer dilluns de mes es fa el servei de recollida de trastos i voluminosos per aquelles cases que han sol·licitat el servei, prèviament, contactant amb l’Ajuntament.

L’Ajuntament procedirà a fer la neteja del contenidor que ha motivat aquesta publicació en els pròxims dies.


CASTELLANO | Este es el estado que presenta hoy un contenedor de poda de La Miralba. Recordamos que en estos contenedores solo se pueden tirar restos de poda y que su mal uso dificulta la gestión del servicio, ya que hace que se tengan que movilizar otros servicios, con el coste añadido que esto supone a la hora de hacer la recogida de poda.

Quién tira estos residuos en un contenedor que no toca y se desentiende de “su” problema lo hace recaer sobre otro -en este caso el Ayuntamiento- que deberá resolver este mal uso de los contenedores movilizando más servicios, con las consecuencias ambientales y económicas correspondientes.

Una vez más, rogamos que hagáis un uso cívico y responsable de los contenedores. Los voluminosos se pueden llevar al Punt Verd cualquier día de la semana y, además, cada primer lunes de mes se hace el servicio de recogida de trastos y voluminosos por aquellas casas que hayan solicitado el servicio, previamente, contactando con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento procederá a hacer la limpieza de el contenedor que ha motivado esta publicación en los próximos días.

Trastos-Vells-Recollida

Comments are closed.