Sabeu com funciona el Punt Verd?

punt verd

L’Ajuntament de la Bisbal compta amb un equipament anomenat Punt Verd que és d’ús exclusiu per a aquells particulars que estiguin donats d’alta al padró municipal de recollida de residus domèstics. Amb aquest equipament, la Regidoria de Medi Ambient vol col·laborar en la supressió d’abocaments incontrolats i contribuir en una correcta gestió i separació dels residus municipals domèstics, especials i valoritzables.

El servei, que funciona les 24 hores els 365 dies de l’any, no accepta residus industrials, barrejats o radioactius de cap mena i només admet residus de veïns particulars. Durant el dia, compta amb una treballadora que vetlla pel bon funcionament de les instal·lacions i que s’encarrega d’assessorar-vos en matèria de gestió de residus i reciclatge. Si teniu dubtes sobre on llençar una deixalla o sobre el funcionament de les instal·lacions, podeu adreçar-li la consulta a aquesta treballadora. Val a dir que l’accés al recinte es fa mitjançant una targeta que expedeix l’Ajuntament. Els veïns que vulguin donar-se d’alta al servei han de sol·licitar-ho a les oficines municipals (cal ser un particular i ser el titular del rebut de la taxa d’escombraries de l’habitatge).

Si entre tots fem un bon ús del Punt Verd, els residus podran ser reutilitzats o reciclats com a matèria primera i mitjançant diversos processos s’obtindran productes diferents o iguals als originals.

Al Punt Verd es poden classificar els residus en els contenidors dedicats a cada material:

CONTENIDORS DE GRANS DIMENSIONS

-Vidre

-Vidre pla

-Ferralla

-Resta

-Paper i Cartró

-Envasos lleugers

-Matalassos

-Pneumàtics

-Fusta

-Voluminosos

-Plàstics diversos

-Runes i terres

-Restes vegetals

CONTENIDORS PER A RESTES ESPECIALS

-Oli vegetal

-Oli mineral

-Aparells de fred

-Residus especials (tòners, pintures, dissolvents, vernissos…)

-Petits electrodomèstics

-Televisors i monitors

-Piles, bateries i fluorescents

És una obligació de l’usuari del Punt Verd la correcta classificació i dipòsit dels residus, el transport sense que es produeixin abocaments o dispersions de materials i el fet d’evitar la caiguda de residus fora dels contenidors habilitats.

En cas d’infracció, l’Ajuntament podrà tirar endavant el procés legal que correspongui amb la sanció pertinent en cada cas. 

 

Val a dir que la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal ofereix un servei gratuït de recollida de residus voluminosos a aquelles persones que no poden portar-los al Punt Verd. La recollida es farà porta a porta exclusivament per a particulars, el primer dilluns (no festiu) de cada mes.

Per sol·licitar el servei cal trucar, amb un mínim de 5 dies d’anterioritat, a les oficines de l’Ajuntament de la Bisbal o al telèfon 977688438 i dipositar els voluminosos, un dia abans de la recollida, al costat de la porta de casa.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès recorda que deixar residus i “trastos” a la via pública sense previ avís pot ser motiu de sanció.


puntverd1

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal cuenta con un equipamiento llamado Punt Verd que es de uso exclusivo para aquellos particulares que estén dados de alta en el padrón municipal de recogida de residuos domésticos. Con este equipamiento, la Concejalía de Medio Ambiente quiere colaborar en la supresión de vertidos incontrolados y contribuir a que se haga una correcta gestión y separación de residuos municipales domésticos, especiales y valorizables.

El servicio, que funciona las 24 horas los 365 días del año, no acepta residuos industriales, mezclados o radioactivos de ningún tipo y solo admite residuos de vecinos particulares. El Punt Verd cuenta con una trabajadora que vela por el buen funcionamiento de las instalaciones y que se encarga de asesoraros en materia de gestión de residuos y reciclaje. Si tenéis dudas sobre dónde tirar un desecho o sobre el funcionamiento de las instalaciones, podéis dirigirle vuestra consulta a esta trabajadora. Cabe decir que el acceso al recinto se hace mediante una tarjeta que expide el Ayuntamiento. Los vecinos que quieran darse de alta en el servicio deben solicitarlo en las oficinas municipales (hay que ser un particular i ser el titular de la tasa de basuras de l a vivienda).

Si entre todos hacemos un buen uso del Punt Verd, los residuos podrán ser reutilizados o reciclados como materia primera y mediante varios procesos se obtendrán productos diferentes o iguales a los originales.

En el Punt Verd se pueden clasificar los residuos en los contenedores dedicados a cada material:

CONTENEDORES DE GRANDES DIMENSIONES

 

-Vidrio

-Vidrio plano

-Chatarra

-Restos

-Papel y cartón

-Envases ligeros

-Colchones

-Neumáticos

-Madera

-Voluminosos

-Plásticos varios

-Runas y tierras

-Restos vegetales

CONTENEDORES PARA RESTOS ESPECIALES

-Aceite vegetal

-Aceite mineral

-Aparatos de frío

-Residuos especiales (toners, pinturas, disolventes, barnices…)

-Pequeños electrodomésticos

-Televisores y monitores

-Pilas, baterías y fluorescentes

Es una obligación del usuario del Punt Verd la correcta clasificación y depósito de los residuos, el transporte sin que se produzcan vertidos o dispersiones de materiales y el hecho de evitar la caída de residuos fuera de los contenedores habilitados.

En caso de infracción, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo el proceso legal que corresponda con la sanción pertinente en cada caso. 

Cabe decir que la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Bisbal ofrece un servicio gratuito de recogida de residuos voluminosos a aquellas personas que no pueden llevarlos al Punt Verd. La recogida se hará puerta por puerta exclusivamente para particulares, el primer lunes (no festivo) de cada mes.

Para solicitar el servicio hay que llamar, con un mínimo de 5 días de antelación, a las oficinas del Ayuntamiento de la Bisbal o al teléfono 977688438 y depositar los voluminosos, un día antes de la recogida, al lado de la puerta de casa.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recuerda que dejar residuos y “trastos” en la vía pública sin previo aviso puede ser motivo de sanción.