La Regidoria de Cultura engega un cicle de xerrades participatives dedicat a les relacions amb els fills adolescents

Sovint, els pares, les mares o els tutors legals experimenten dificultats a l’hora de gestionar les relacions amb els fills adolescents i senten certa impotència quan han de fer front als conflictes que es poden generar amb els joves. No sempre és fàcil deduir quina és la millor manera de comunicar-se o negociar amb els fills o quina és la forma més efectiva de resoldre una situació de crisi. A més, s’hi poden afegir altres dificultats en marcs com el de la vida professional, les obligacions diàries, la salut, la llar o la resta de la família que poden suposar una disminució del temps disponible per dedicar als nostres fills o un descens de la concentració necessària per poder tenir la claredat mental suficient per encarar la situació.

La Regidoria de Cultura us proposa un cicle de xerrades participatives amb l’objectiu de donar eines als pares, mares i tutors per millorar la qualitat de les relacions familiars, reduir els conflictes, enfortir els vincles amb els fills i tenir cura de la salut emocional dels adolescents. El cicle estarà format per cinc xerrades que es faran tots els dimarts del mes de març, a les 19h, i els temes de les sessions seran els següents:

  • Com és el meu fill o filla. Empatia i acceptació.
  • Respectar per entendre. Escolta activa.
  • Motivació i vincle afectiu. El meu rol com a pare o mare.
  • Negociació i resolució de conflictes, oportunitats i dificultats.
  • Transmissió de valors.

Les sessions tindran una durada de dues hores i seran participatives i dinàmiques. Els objectius d’aquest cicle de xerrades passen per:

-Millorar la qualitat de les relacions familiars

-Fomentar el desenvolupament emocional saludable dels joves

-Tenir cura de la salut emocional

-Millorar la comunicació i la convivència entre els membres de la família

-Disminuir la freqüència i intensitat dels conflictes

-Fer més forts els vincles entre pares, mares o tutors i fills

-Capacitar els pares, mares o tutors per resoldre conflictes, establir normes, límits…

-Possibilitar l’intercanvi d’experiències amb altres pares, mares o tutors

L’aforament és limitat. El preu per participar en les cinc xerrades participatives serà de 15€ (preu únic) i les inscripcions es poden fer fins al dilluns 24 de febrer.

taller_adolescents_2020_C.


CASTELLANO   A menudo, los padres, las madres o los tutores legales experimentan dificultades a la hora de gestionar las relaciones con los hijos adolescentes y sienten cierta impotencia cuando tienen que  hacer frente a los conflictos que se pueden generar con los jóvenes. No siempre es fácil deducir cuál es la mejor manera de comunicarse o negociar con los hijos o cuál es la forma más efectiva de resolver una situación de crisis. Además, se pueden añadir otras dificultades en marcos como el de la vida profesional, las obligaciones diarias, la salud, el hogar o el resto de la familia que pueden suponer una disminución del tiempo disponible que tenemos para dedicarles a nuestros hijos o un descenso de la concentración necesaria para poder tener la claridad mental suficiente para encarar la situación.

La Concejalía de Cultura os propone un ciclo de charlas participativas con el objetivo de dar herramientas a los padres, madres y tutores para mejorar la calidad de sus relaciones familiares, reducir los conflictos, fortalecer los vínculos con los hijos y cuidar la salud emocional de los adolescentes. El ciclo estará formado por cinco charlas que se harán todos los martes del mes de marzo, a las 19h, y los temas de las sesiones serán los siguientes.

  • Cómo es mi hijo o hija. Empatía y aceptación.
  • Respetar para entender. Escucha activa.
  • Motivación y vínculo afectivo. Mi rol como padre o madre.
  • Negociación y resolución de conflictos, oportunidades y dificultades. Transmisión de valores.

Las sesiones tendrán una duración de dos horas y serán participativas y dinámicas. Los objetivos de este ciclo de charlas pasan por:

-Mejorar la calidad de las relaciones familiares.

-Fomentar el desarrollo emocional saludable de los jóvenes

-Cuidar la salud emocional de los adolescentes

-Mejorar la comunicación y la convivencia entre los miembros de la familia

-Disminuir la frecuencia e intensidad de los conflictos

-Hacer más fuertes los vínculos entre padres, madres o tutores e hijos

-Capacitar a los padres, madres o tutores para resolver conflictos, establecer normas, límites…

-Posibilitar el intercambio de experiencias con otros padres y madres

El aforo es limitado. El precio para participar en las cinco charlas participativas será de 15€ (precio único) y las inscripciones se pueden hacer hasta el lunes 24 de febrero.