S’ha convocat un Ple ordinari per al proper dilluns 17 de setembre a les 19h

El proper dilluns 17 de setembre, a les 19h, tindrà lloc un Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 18/06/2018
 2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 27/06/2018
 3. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 25/07/2018
 4. Aprovació de l’acta anterior  de la sessió extraordinària del 22/08/2018
 5. Nomenament del jutge de pau titular
 6. Aprovació de les festes locals 2019
 7. Aprovació del projecte d’estatuts de la mancomunitat de l’Albornar, amb les modificacions acordades per l’Assemblea general als Ajuntaments mancomunats per a la seva aprovació.
 8. Modificació de crèdit
 9. Aprovació del nomenament de representants de la corporació en altres organismes en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
 10. Ratificació del Decret d’Alcaldia 2018-0327 de data 16/07/2018 d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
 11. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles.
 12. Aprovació dels comptes generals 2017
 13. Donar compte de l’informe de secretaria intervenció del període mitjà de pagament del primer trimestre del 2018
 14. Donar compte de l’informe de secretaria intervenció del període mitjà de pagament del segon trimestre del 2018
 15. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
 16. Precs i preguntes  

Us recordem que segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

CASTELLANO | El próximo lunes 17 de septiembre, a las 19h, tendrá lugar un Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

 1. Aprobación del acta del Pleno ordinario del 18/06/2018
 2. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 27/06/2018
 3. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 25/07/2018
 4. Aprobación del acta anterior de la sesión extraordinaria del 22/08/2018
 5. Nombramiento del juez de paz titular
 6. Aprobación de las fiestas locales 2019
 7. Aprobación del proyecto de estatutos de la mancomunitat de l’Albornar, con las modificaciones acordadas por la Asamblea general en los Ayuntamientos mancomunadas para su aprobación
 8. Modificación de crédito
 9. Aprobación del nombramiento de representantes de la corporación en otros organismos en los cuales debe estar representado el Ayuntamiento de la Bisbal
 10. Ratificación del Decreto de Alcaldía 2018-0327 de fecha 16/07/2018 de aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès al convenio de colaboración para la asistencia técnica en el ámbito urbanístico con el Consell Comarcal del Baix Penedès.
 11. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
 12. Aprobación de las cuentas generales 2017
 13. Dar cuenta del informe de secretaría intervención del periodo medio de pago del primer trimestre del 2018
 14. Dar cuenta del informe de secretaría intervención del periodo medio de pago del segundo trimestre del 2018
 15. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía
 16. Ruegos y preguntas

Os recordamos que según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.