L’Equip de govern està tramitant la compra de l’antiga fassina perquè pugui ser usada com a magatzem municipal

La Regidoria de Cultura ha proposat que la part de més alçada de l’edificació sigui usada com a local d’assaig de la Colla Castellera de la Bisbal Els Bous

LA FASSINA

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha iniciat els tràmits per adquirir l’antiga fassina i fer-la servir com a magatzem municipal. En l’actualitat, l’Ajuntament té llogada una nau al terme municipal de Santa Oliva (polígon l’Albornar) amb un contracte de lloguer que finalitza aviat i l’equip de govern considera que, si s’adquireix un local al municipi, es reduiran els temps que es dediquen als trajectes a la nau i es guanyarà en comoditat. A més, l’edifici compta amb una part de més alçada que la Regidoria de Cultura ha proposat que sigui usada per la Colla Castellera de la Bisbal, els Bous, com a local d’assaig.

L’Equip de Govern ha iniciat els tràmits per adquirir l’antiga fassina, un edifici de 486 m2 situat al carrer Barcelona, números 7 i 11-13 que havia estat destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent. La part de més alçada, amb un total de 15 metres, és una torre que sobresurt dins del perfil d’edificacions del nucli urbà de la Bisbal i que forma part de l’”Skyline” del municipi. Aquesta torre es vol conservar perquè és part del patrimoni històric de la vila i l’Equip de govern té la intenció de destinar-la a la colla castellera local perquè l’entitat hi pugui assajar. L’Ajuntament està mantenint converses amb la colla i s’està treballant conjuntament per arribar a un acord de l’ús d’aquest espai de 15 metres d’alçada i el pati, que dóna al carrer Barcelona, amb el compromís que l’entitat adeqüi aquests espais a les seves necessitats.

En el Ple extraordinari del 4 de juny de 2018 i en el Ple ordinari del 18 de juny de 2018 es va aprovar destinar un total de 645.408,24€ de superàvit lliure a inversions. El ple va aprovar crear una partida de 165.000€ per a la compra i adequació d’un espai que permetés l’ús per a la brigada i com a magatzem municipal. La resta de superàvit es va destinar a inversions en la xarxa d’aigua, la realització de franges forestals, la rehabilitació dels vestuaris del camp de futbol, una part de la rehabilitació del poliesportiu municipal, la millora de l’enllumenat públic, l’increment de la potència elèctrica al polígon i l’adequació de l’aparcament de la piscina.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha iniciado los trámites para adquirir la antigua fassina y utilizarla como almacén municipal. En la actualidad, el Ayuntamiento tiene alquilada una nave en el término municipal de Santa Oliva (polígono l’Albornar) con un contrato de alquiler que finaliza pronto y el equipo de gobierno considera que, si se adquiere un local en el municipio, se reducirán los tiempos que se dedican a los trayectos a la nave y se ganará en comodidad. Además, el edificio cuenta con una parte de más altura que la Regidoria de Cultura ha propuesto que sea utilizada por la Colla Castellera de la Bisbal, els Bous, como local de ensayo.

El Equipo de Gobierno ha iniciado los trámites para adquirir la antigua fassina, un edificio de 486 m2 situado en la calle Barcelona, números 7 y 11-13 que había sido destinada a la fabricación de licores destilados y aguardiente. La parte de más altura, con un total de 15 metros, es una torre que sobresale dentro del perfil de edificaciones del núcleo urbano de la Bisbal y que forma parte del “skyline” del municipio. Esta torre se quiere conservar porque es parte del patrimonio histórico del municipio y el Equipo de gobierno tiene la intención de destinarla a la colla castellera local para que la entidad pueda ensayar allí. El Ayuntamiento está manteniendo conversaciones con la colla y se está trabajando conjuntamente para llegar a un acuerdo del uso de este espacio de 15 metros de altura y el patio, que da a la calle Barcelona, con el compromiso de que la entidad adecue estos espacios a sus necesidades.

En el Pleno extraordinario del 4 de junio del 2018 y en el Pleno ordinario del 18 de junio del 2018 se aprobó destinar un total de 645.408,24€ de superávit libre a inversiones. El pleno aprobó crear una partida de 165.000€ para la compra y adecuación de un espacio que permitiese el uso para la brigada y como almacén municipal. El resto del superávit se destinó a inversiones en la red de agua, la realización de franjas forestales, la rehabilitación de los vestuarios del campo de fútbol, una parte de la rehabilitación del polideportivo municipal, la mejora del alumbrado público, el incremento de la potencia eléctrica en el polígono y la adecuación del parking de la piscina.