Es publica l’acta de la prova de català en el marc del procés selectiu d’una plaça d’operari/a de custòdia d’edificis escolars per concurs-oposició al portal de transparència

El passat 25 de gener es va publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu d’una plaça d’operari/a de custòdia d’edificis escolars, per concurs-oposició. De les 14 persones presentades, 5 van quedar excloses provisionalment per no presentar la documentació necessària per avaluar els requisits i mèrits de les places. No obstant això, aquestes cinc persones van presentar la documentació que faltava dins del termini fixat.

El passat 11 d’abril es va aprovar un Decret d’alcaldia amb la relació definitiva d’admesos i exclosos i ahir dilluns es va fer la prova de català B2 (intermedi) a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Hi havia deu persones convocades i s’hi van presentar vuit, cinc de les quals han resultat aptes i tres no aptes. Aquestes cinc persones se sumen a les quatre que van presentar el títol de B2 de català i totes elles estan convocades a les proves teòrica i pràctica de la fase d’oposició per al dimecres 26 d’abril a les 9h al Centre Municipal de Cultura.

Podeu consultar l’acta de la prova de català al següent enllaç: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/


El pasado 25 de enero se publicó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo de una plaza de operario/a de custodia de edificios escolares, por concurso-oposición. De las 14 personas presentadas, 5 quedaron excluidas provisionalmente por no presentar la documentación necesaria para evaluar los requisitos y méritos de las plazas. No obstante, estas cinco personas presentaron la documentación que faltaba dentro del plazo fijado.

El pasado 11 de abril se aprobó un Decreto de alcaldía con la relación definitiva de admitidos y excluidos y ayer lunes se realizó la prueba de catalán B2 (intermedio) a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Había diez personas convocadas y se presentaron ocho, cinco de las cuales han resultado aptas y tres no aptas. Estas cinco personas se suman a las cuatro que presentaron el título de B2 de catalán y todas ellas están convocadas a las pruebas teórica y práctica de la fase de oposición para el miércoles 26 de abril a las 9h en el Centre Municipal de Cultura.

Podéis consultar el acta de la prueba de catalán en el siguiente enlace: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/