Properament es licitaran les obres de millora de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei

La Junta de Govern del 27 de febrer va aprovar iniciar l’expedient per a la licitació de les millores a la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei. El gener es va signar l’acta de replanteig del projecte tècnic i, actualment, s’està preparant el plec de clàusules perquè, durant les properes setmanes, es puguin licitar les obres, que estan pressupostades en 583.823,75€ (IVA inclòs).

Les obres, consistiran en:

Al Priorat:

-Canviar i soterrar 437 metres de tubs als carrers Zamora, Cuenca, Teruel, Córdoba i la Coruña.

-Canviar les vàlvules reguladores al carrer Huesca i a la intersecció del carrer Huesca amb l’avinguda del Priorat

-Fer les unions a la xarxa de l’avinguda del Priorat, en els punts on la canonada no té continuïtat (Sòria, Guadalajara, Cuenca, Zamora, San Sebastián, Burgos i Badajoz), per evitar punts cecs d’acumulació de brutícia i millorar les pressions a la xarxa.

A Can Gordei:

-Canviar i soterrar 693 metres de tub als carrers Llobregat, Ebre, Tordera i Besòs.

-Instal·lar 3 vàlvules reguladores al carrer Cinca amb el carrer Noguera Pallaresa, carrer Segre amb l’avinguda Can Gordei i al carrer Ter amb el carrer Gaià, on també s’hi instal·larà un comptador volumètric.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 27 de febrero aprobó iniciar el expediente para la licitación de las mejoras en la red de agua del Priorat y Can Gordei. En enero se firmó el acta de replanteo del proyecto técnico y, actualmente, se está preparando el pliego de cláusulas para que, durante las próximas semanas, se puedan licitar las obras, que están presupuestadas en 583.823,75€ (IVA incluido).

Las obras, consistirán en:

En el Priorato:

-Cambiar y soterrar 437 metros de tubos en las calles Zamora, Cuenca, Teruel Córdoba y la Coruña.

-Cambiar las válvulas reguladoras en la calle Huesca y en la intersección de la calle Huesca con la avenida del Priorat.

-Hacer las uniones en la red de la venida del Priorat, en los puntos en los que la tubería no tiene continuidad (Soria, Guadalajara, Cuenca, Zamora, San Sebastián, Burgos y Badajoz), para evitar puntos ciegos de acumulación de suciedad y mejorar las presiones en la red.

En Can Gordei:

-Cambiar y soterrar 693 metros de tubo en las calles Llobregat, Ebro, Tordera i Besòs.

-Instalar 3 válvulas reguladoras en la calle Cinca con la calle Noguera Pallaresa, calle Segre con la avenida de Can Gordei y en la calle Ter con la calle Gaià, donde también se instalará un contador volumétrico.