El dilluns 27 de juny s’obrirà l’últim sobre de les propostes presentades al concurs del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal

El divendres 17 de juny es va reunir la mesa de contractació del procediment de concurs del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal. S’hi han presentat un total de dues propostes dins del termini establert. En el transcurs de la reunió es va obrir el sobre A, que conté la documentació administrativa i la documentació a valorar segons els criteris que depenen d’un judici de valor.

La mesa ja ha valorat la proposta i ha convocat, per al dilluns 27 de juny a les 11:30h a la sala de plens, l’obertura del sobre B, que conté la documentació a valorar segons els criteris automàtics. Aquest acte serà obert al públic.


CASTELLANO | El viernes 17 de junio se reunió la mesa de contratación del procedimiento de concurso del servicio de redacción, diseño, maquetación e impresión del boletín municipal. Se han presentado un total de dos propuestas en el plazo establecido. En el transcurso de la reunión se abrió el sobre A, que contiene la documentación administrativa y la documentación a valorar según los criterios que dependen de un juicio de valor.

La mesa ya ha valorado la propuesta y ha convocado, para el lunes 27 de junio a las 11.30h en la sala de plenos, la apertura del sobre B, que contiene la documentación a valorar según los criterios automáticos. Dicho acto será abierto al público.