S’aprova el padró de la taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera (guals) per a l’any 2022

La Junta de Govern Local del 13 de juny de 2022 va aprovar, a petició de la Regidoria d’Hisenda, el padró de la taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera (guals) del 2022 per un total de 4.290€. Aquesta taxa ascendeix a 22€ i s’abona en un únic pagament. El període de cobrament voluntari va del 31 de juny al 31 d’agost de 2022.


La Junta de Gobierno Local del 13 de junio de 2022 aprobó, a petición de la Concejalía de Hacienda, el padrón de la tasa por la entrada de vehículos a través de la acera (vados) del 2022 por un total de 4.290€. Esta tasa asciende a 22€ y se abona en un único pago. El periodo de cobro voluntario va del 31 de junio al 31 de agosto de 2022.