S’aprova inicialment el projecte de millores a la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat un Decret d’Alcaldia aquest dilluns 20 de juny de 2022 per aprovar inicialment el projecte de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei, per un import de 583.823,76€ (IVA inclòs). La xarxa d’abastament d’aigua d’ambdós barris compta amb trams deteriorats per problemes amb la calç precipitada i la formació de taps a dins dels tubs.

Ara, el projecte s’exposarà 30 dies al públic. Properament s’aprovarà una modificació de crèdit per l’import d’aquesta inversió i, una vegada aprovat definitivament el projecte i la modificació de crèdit, ja es podrà licitar l’obra.

Les intervencions previstes en aquest projecte, són les següents:

PRIORAT DE LA BISBAL

Canviar i soterrar 437 metres de tubs als carrers Zamora, Cuenca, Teruel, Córdoba i la Coruña.

Canviar les vàlvules reguladores al carrer Huesca i a la intersecció del carrer Huesca amb l’avinguda del Priorat

Fer les unions a la xarxa de l’avinguda del Priorat, en els punts on la canonada no té continuïtat (Sòria, Guadalajara, Cuenca, Zamora, San Sebastián, Burgos i Badajoz), per evitar punts cecs d’acumulació de brutícia i millorar les pressions a la xarxa.

CAN GORDEI

Canviar i soterrar 693 metres de tub als carrers Llobregat, Ebre, Tordera i Besòs.

Instal·lar 3 vàlvules reguladores al carrer Cinca amb el carrer Noguera Pallaresa, carrer Segre amb l’avinguda Can Gordei i al carrer Ter amb el carrer Gaià, on també s’hi instal·larà un comptador volumètric.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el projecte aprovat inicialment avui és fruit del treball de més d’un any perquè, tot i que hi ha tubs sobre la vorera de manera provisional, volíem una solució definitiva” i ha afegit que “amb les obres actuals de millora de la xarxa d’aigua del Papagai acabarem amb les inversions en la xarxa d’aigua al Papagai. És la urbanització on hi havia més problemes a la xarxa d’aigua per ser molt antiga i amb zero inversions. L’any vinent es faran les obres de renovació de la xarxa d’aigua del barri de la Riba, del nucli. La xarxa més antiga del municipi, amb molts problemes. I, amb aquest projecte aprovat inicialment avui, millorarem significativament la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei. Són inversions en dues zones en què, a banda de canviar i soterrar els tubs que ara estan per sobre la vorera, millorarem la xarxa amb noves vàlvules i acabar finals de xarxes. Amb totes aquestes inversions fem una forta aposta d’inversió en la millora de la xarxa d’aigua del municipi amb l’objectiu de posar fi a moltes de les problemàtiques que sabem que fa temps que patiu molts veïns del municipi”.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado un Decreto de Alcaldía este lunes 20 de junio de 2022 para aprobar inicialmente el proyecto de renovación parcial de la red de agua del Priorat y Can Gordei, por un importe de 583.823,76€ (IVA incluido). La red de abastecimiento de agua de ambos barrios cuenta con tramos deteriorados por problemas con la cal precipitada y la formación de tapones dentro de los tubos.

Ahora, el proyecto se expondrá 30 días al público. Próximamente se aprobará una modificación de crédito por el importe de esta inversión y, una vez aprobado definitivamente el proyecto y la modificación de crédito, ya se podrá licitar la obra.

Las intervenciones previstas en este proyecto, son las siguientes:

PRIORAT DE LA BISBAL

Cambiar y soterrar 437 metros de tubos en las calles Zamora, Cuenca, Teruel, Córdoba y la Coruña.

Cambiar las válvulas reguladoras en la calle Huesca y en la intersección de la calle Huesca con la avenida del Priorat.

Hacer las uniones en la red de la avenida del Priorat, en los puntos en los que la tubería no tiene continuidad (Soria, Guadalajara, Cuenca, Zamora, San Sebastián, Burgos y Badajoz), para evitar puntos ciegos de acumulación de suciedad y mejorar las presiones en la red.

CAN GORDEI

Cambiar y soterrar 693 metros de tubo en las calles Llobregat, Ebre, Tordera y Besòs.

Instalar 3 válvulas reguladoras en la calle Cinca con la calle Noguera Pallaresa, calle Segre con avenida de Can Gordei y calle del Ter con calle Gaià, donde también se instalará un contador volumétrico.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “el proyecto aprobado inicialmente hoy es fruto del trabajo de más de un año porque, aunque hay tubos encima de la acera de forma provisional, queríamos una solución definitiva” y ha añadido que “con las obras actuales de mejora de la red de agua del Papagai acabaremos con las inversiones en la red de agua del Papagai. Es la urbanización en la que había más problemas en la red de agua por ser muy antigua y con cero inversiones. El año que viene se harán las obras de renovación de la red de agua del barrio de la Riba, en el núcleo. La red más antigua del municipio, con muchos problemas. Y, con este proyecto aprobado inicialmente hoy, mejoraremos significativamente la red de agua del Priorat y Can Gordei. Son inversiones en dos zonas en las que, aparte de cambiar y soterrar los tubos que ahora están por encima de la acera, mejoraremos la red con nuevas válvulas y acabar finales de redes. Con todas estas inversiones hacemos una fuerte apuesta de inversión en la mejora de la red de agua del municipio con el objetivo de poner fin a muchas de las problemáticas que sabemos que hace tiempo que sufrís muchos vecinos del municipio”.