Es publica la relació provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que s’han presentat 60 persones al procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició:

  • 40 candidats han quedat admesos provisionalment i, d’aquests, 4 han de passar la prova de nivell de català i 1 la de castellà
  • 20 persones han quedat excloses per no presentar la documentació necessària per avaluar els requisits i mèrits de les places

Avui dimarts 14 de juny s’ha publicat la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=5384&ebop_any=2022

Els candidats compten amb deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPT, és a dir, fins al dia 29 de juny, per formular reclamacions i/o esmenar defectes que hagin motivat l’exclusió. A partir d’aquí, es publicarà la relació definitiva d’admesos i exclosos i també les dates per a la realització de les proves de català i castellà.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa de que se han presentado 60 personas al proceso selectivo de 2 plazas de auxiliar administrativo por concurso-oposición:

  • 40 candidatos han quedado admitidos provisionalmente y, de estos, 4 tendrán que pasar la prueba de nivel de catalán y 1 la de castellano
  • 20 personas han quedado excluidas al no presentar la documentación necesaria para evaluar los requisitos y méritos de las plazas

Hoy martes 14 de junio se ha publicado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=5384&ebop_any=2022

Los candidatos cuentan con diez días hábiles desde el día siguiente de la publicación en el BOPT, es decir, hasta el día 29 de junio para formular reclamaciones y/o corregir defectos que hayan motivado la exclusión. A partir de aquí, se publicará la relación definitiva de admitidos y excluidos y también las fechas para la realización de las pruebas de catalán y castellano.