El dimecres 1 de juny s’obrirà el segon sobre de les propostes presentades a la licitació de la gestió del bar i de la piscina municipal

Aquest dimarts 31 de maig s’ha reunit la mesa de contractació del procediment de concurs de la gestió del bar i la piscina municipal. S’ha procedit a l’obertura del primer sobre, corresponent a la documentació administrativa.

Està previst que demà dimecres 1 de juny, a les 12:00h, s’obri el sobre 2 que conté la documentació a valorar segons els criteris que depenen de judici de valor. L’obertura del sobre es farà a la Sala de Plens i és oberta a l’assistència de públic.

S’han presentat dues propostes dins del termini establert. Cada proposta consta de tres sobres tal com estableix el plec de clàusules. Aquests sobres romanen tancats i custodiats per secretaria fins al moment en què la mesa de contractació fa l’obertura de sobres.


CASTELLANO | Este martes 31 de mayo se ha reunido la mesa de contratación del procedimiento de concurso de la gestión del bar y la piscina municipal. Se ha procedido a la apertura del primer sobre, correspondiente a la documentación administrativa.

Está previsto que mañana miércoles 1 de junio, a las 12:00h, se abra el sobre 2 que contiene la documentación a valorar según los criterios que dependen de juicio de valor. La apertura del sobre se hará en la Sala de Plenos y es abierta a la asistencia de público.

Se han presentado dos propuestas dentro del plazo establecido. Cada propuesta consta de tres sobres tal y como establece el pliego de cláusulas. Estos sobres permanecen cerrados y custodiados por secretaría hasta el momento en el que la mesa de contratación hace la apertura de sobres.