S’aprova un contracte per al servei d’assessorament per a l’execució del PAESC que inclou la redacció d’una auditoria de l’enllumenat públic per executar projectes de millora -en aquest àmbit- en un futur

A la foto, d’esquerra a dreta: Leo Uceda, regidora de Medi Ambient i Enllumenat públic; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès; Xavier Arruebo, representant de l’empresa Diname Energy Services S.L en la reunió per a la signatura del contracte, celebrada aquesta setmana.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat un contracte d’un any amb l’empresa Diname Energy Services SL. per un import de 8.150€ (IVA inclòs) per al servei d’assessorament per a l’execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

L’empresa contractada assessorarà l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès sobre projectes a executar previstos en el PAESC sobre energia sostenible, millora de l’eficiència energètica, reducció de l’emissió CO2 i tramitació de subvencions per a aquests projectes. També redactarà una auditoria de l’enllumenat públic en tot el municipi per poder, més endavant, executar projectes de millora de l’enllumenat.

El novembre de 2017, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar l’adhesió al “Pacte d’alcaldes/esses per a l’energia i el clima”, per aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables, així com de millora de la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic i, més concretament:

  • Reduir les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle) com a mínim un 40% al 2030 respecte a les emissions del 2005, mitjançant 32 accions.
  • Augmentar la resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

L’Ajuntament va sol·licitar assistència tècnica per a l’elaboració del PAESC a la Diputació de Tarragona i, l’agost de 2020, el Departament de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona va presentar el PAESC del municipi, que es va aprovar inicialment al juny 2021, al Ple. Aquest PAESC el va redactar l’empresa DinamE Energy Services, SL, la mateixa empresa a la que ara se li ha adjudicat l’assessorament, ja que coneix el projecte.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado un contrato de un año con la empresa Diname Energy Services SL. por un importe de 8.150€ (IVA incluido) por el servicio de asesoramiento para la ejecución del Plan de Acción por la Energía Sostenible y el Clima (PAESC).

La Empresa contratada asesorará al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès sobre proyectos a ejecutar previstos en el PAESC sobre energía sostenible, mejora de la eficiencia energética, reducción de la emisión CO2 y tramitación de subvenciones para estos proyectos. También redactará una auditoría del alumbrado público en todo el municipio para poder, más adelante, ejecutar proyectos de mejora del alumbrado.

En noviembre del 2017, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó la adhesión al “Pacto de alcaldes/sas para la energía y el clima”, para conseguir los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2 mediante actuaciones de eficiencia energética y de implantación de energías renovables, así como de mejora de la preparación de los entes locales para responder a los efectos del cambio climático y, más concretamente:

  • Reducir las emisiones de CO2 (y otros gases de efecto invernadero) como mínimo un 40% en el 2030 respecto a las emisiones del 2005, mediante 32 acciones.
  • Aumentar la resiliencia con la adaptación a los impactos del cambio climático.

El Ayuntamiento solicitó asistencia técnica para la elaboración del PAESC a la Diputación de Tarragona y, en agosto del 2020, el Departamento de Medio Ambiente, Salud Pública, Ingeniería Municipal y Territorio del SAM de la Diputación de Tarragona presentó el PAESC del municipio, que se aprobó inicialmente en junio de 2021, en el Pleno. Este PAESC lo redactó la empresa DinamE Energy Services, SL, la misma empresa a la que ahora se le ha adjudicado el asesoramiento, ya que conoce el proyecto.