L’Ajuntament de la Bisbal renova la delegació al Consell Comarcal del Baix Penedès de les competències municipals en matèria de sanejament

Les xarxes i instal·lacions delegades són el col·lector de sanejament principal que recull les aigües residuals del nucli urbà, del Priorat, de la Miralba i del polígon industrial

El Ple extraordinari del passat dijous 28 d’abril va aprovar, per unanimitat, renovar la delegació dels serveis de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes, un servei essencial de titularitat municipal, al Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquesta delegació de competències inclou la construcció i millora de les instal·lacions, l’explotació, la gestió i el manteniment de la xarxa bàsica en alta i el control d’abocaments, entre altres. La delegació s’ha fet per 4 anys, amb possibilitat d’una pròrroga de 4 anys més.

Segons ha explicat la regidora del Servei d’Abastament d’Aigua, Leo Uceda “la delegació millora l’eficiència de la gestió pública, contribueix a eliminar duplicitats administratives i és conforme amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.

Les xarxes i instal·lacions que es deleguen són el col·lector de sanejament principal que recull les aigües residuals del nucli urbà, del Priorat, de la Miralba i del polígon industrial. Ara l’Ajuntament està treballant per delegar també la depuradora de l’Esplai.


El Ayuntamiento de la Bisbal renueva la delegación al Consell Comarcal del Baix Penedès de las competencias municipales en materia de saneamiento

Las redes e instalaciones delegadas son el colector de saneamiento principal que recoge las aguas residuales del núcleo urbano, del Priorat, de la Miralba y del polígono industrial

El Pleno extraordinario del pasado jueves 28 de abril aprobó, por unanimidad, renovar la delegación de los servicios de saneamiento en alta de las aguas residuales urbanas, un servicio esencial de titularidad municipal, al Consell Comarcal del Baix Penedès. Esta delegación de competencias incluye la construcción y mejora de las instalaciones, la explotación, la gestión y el mantenimiento de la red básica en alta y el control de vertidos, entre otros. La delegación se ha hecho por 4 años, con posibilidad de una prórroga de 4 años más.

Según ha explicado la concejala del Servicio de Abastecimiento de agua, Leo Uceda “la delegación mejora la eficiencia de la gestión pública, contribuye a eliminar duplicidades administrativas y está conforme con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Las redes e instalaciones que se delegan son el colector de saneamiento principal que recoge las aguas residuales del núcleo urbano, del Priorato, de la Miralba y del polígono industrial. Ahora el Ayuntamiento está trabajando para delegar también la depuradora del Esplai.