Es prorroguen dos anys els contractes de serveis de control de plagues i de gestió de les colònies de coloms

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha signat dos decrets d’alcaldia per prorrogar els serveis de control de plagues i de gestió de les colònies de coloms dos anys més.

El desembre de 2019 es va adjudicar a l’empresa Sunet Plagas SL, per 1.694€ anuals, el control de plagues. El contracte era per als anys 2020 i 2021 amb possibilitat de pròrroga per dos anys més. Amb el Decret d’Alcaldia signat es prorroguen els serveis durant dos anys, per al 2022 i 2023. De la mateixa manera, el desembre de 2019 es va adjudicar a l’empresa Zooethics, Ethical Animal Projects, SL, per 5.992,07€ el servei de control de la població de coloms. El contracte es va signar per als anys 2020 i 2021 amb possibilitat de pròrroga per dos anys més i, amb el Decret d’Alcaldia que s’ha signat, es tira endavant aquesta pròrroga per als anys 2022 i 2023.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té contractat el servei de control de plagues als edificis i equipaments municipals i espais públics que ho requereixin amb l’objectiu de prevenir i evitar possibles plagues. Quant al control de la població de coloms, aquest servei  es va iniciar el 2019 té la finalitat d’evitar possibles problemes de salut pública -causats per una superpoblació – i de degradació del patrimoni arquitectònic, del mobiliari urbà i de la vegetació. Aquest servei treballa per reduir la població de coloms a nivells segurs per a la població de forma ètica -mitjançant un tractament farmacològic anticonceptiu respectuós amb el medi, la salut dels animals i de les persones- i sense necessitat de sacrificar coloms.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona:

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 18.427,83€ per generar entorns més resilients, segurs i saludables.


La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha firmado dos decretos de alcaldía para prorrogar los servicios de control de plagas y de gestión de las colonias de palomas dos años más.

En diciembre de 2019 se le adjudicó a la empresa Sunet Plagas SL, por 1.694€ anuales, el control de plagas. El contrato era para los años 2020 y 2021 con posibilidad de prórroga para dos años más. Con el Decreto de Alcaldía firmado se prorrogan los Servicios durante dos años, para el 2022 y 2023. Del mismo modo, en diciembre de 2019 se le adjudicó a la empresa Zooethics, Ethical Animal projects, SL, por 5.992,07€ el Servicio de control de la población de palomas. El contrato se firmó para los años 2020 y 2021 con posibilidad de prórroga para dos años más y, con el Decreto de Alcaldía firmado, se saca adelante esta prórroga para los años 2022 y 2023.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tiene contratado el servicio de control de plagas en los edificios y equipamientos municipales y espacios públicos que lo requieran con el objetivo de prevenir y evitar posibles plagas. En cuanto al control de la población de palomas, este Servicio se inició en el 2019 y tiene la finalidad de evitar posibles problemas de salud pública causados por una superpoblación – y de degradación del patrimonio arquitectónico, del mobiliario urbano y de la vegetación. Este Servicio trabaja para reducir la población de palomas a niveles seguros para la población de forma ética -mediante un tratamiento farmacológico anticonceptivo respetuoso con el medio, la salud de los animales y de las personas- y sin necesidad de sacrificar palomas.

Esta actuación cuenta con la colaboración de la Diputación de Tarragona:

La Diputación de Tarragona ha concedido en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès una subvención de 18.427,83€ para generar entornos más resilientes, seguros y saludables.