S’aprova un contracte menor per adequar la depuradora de l’Esplai als requisits de l’Agència Catalana de l’Aigua

Abans de finalitzar l’any 2021, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret d’alcaldia mitjançant el qual aprovava un contracte menor amb FCC Aqualia S.A. per adequar la depuradora de l’Esplai als requisits en matèria de seguretat i adequació de la instal·lació; i control i telegestió de la instal·lació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest contracte s’ha fet per un import de 46.624,76€ (IVA inclòs) i contempla les següents actuacions, que es faran durant els primers mesos del 2022:

 • Renovacions del bombament d’entrada i del tractament biològic
 • Actuacions d’optimització del consum energètic
 • Instal·lació de cabalímetre de sortida
 • Actuacions de millora de les instal·lacions per les necessitats dels treballadors
 • Millora de les instal·lacions contra incendis
 • Renovacions d’equips per adequar-los al que marca l’ACA

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de l’Esplai es va construir l’any 2010. Sis anys després, el 2016, s’hi van fer millores i inversions amb l’objectiu d’adequar-la a la normativa i es van iniciar els tràmits per fer el traspàs de la gestió i el manteniment de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a l’Agència Catalana de l’Aigua. El novembre de 2019, un tècnic de l’ACA va fer una visita tècnica a les instal·lacions per avaluar-ne l’estat i va deixar constància de les millores que calia fer per donar compliment a les mesures establertes en el Programa de Mesures del Pla de Gestió de Districte de Conca fluvial de Catalunya.


CASTELLANO | Antes de terminar el año 2021, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un Decreto de alcaldía mediante el cual aprobaba un contrato menor con FCC Aqualia S.A. para adecuar la depuradora de l’Esplai a los requisitos en materia de seguridad y adecuación de la instalación; y control y telegestión de la instalación de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Este contrato se ha hecho por un importe de 46.624,76€ (IVA incluido)  y contempla las siguientes actuaciones, que se llevaran a cabo durante los primeros meses del 2022:

 • Renovaciones del bombeo de entrada y del tratamiento biológico
 • Actuaciones de optimización del consumo energético
 • Instalación de cabalímetro de salida
 • Actuaciones de mejora de las instalaciones para las necesidades de los trabajadores
 • Mejora de las instalaciones contra incendios
 • Renovaciones de equipos para adecuarlos a lo que marca la ACA

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Esplai se construyó en el año 2010. Seis años más tarde, en el 2016, se hicieron mejoras e inversiones con el objetivo de adecuarla a la normativa y se iniciaron los trámites para hacer el traspaso de la gestión y el mantenimiento del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a la Agència Catalana de l’Aigua. En noviembre de 2019, un técnico del ACA realizó una visita técnica a las instalaciones para evaluar el estado y dejó constancia de las mejoras que había que hacer para dar cumplimiento a las medidas establecidas en el Programa de Medidas del Plan de Gestión del Distrito de Conca fluvial de Catalunya.