S’ha aprovat el Reglament de funcionament dels habitatges de lloguer social municipals

El Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès celebrat el dimarts 21 de desembre va aprovar el Reglament de funcionament dels habitatges de lloguer social municipals.

El reglament s’ha publicat al Portal de Transparència i el podeu consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El reglament aprovat s’ha treballat conjuntament amb serveis socials del Consell Comarcal del Baix Penedès en el marc de les Taules Socials, adaptant el model de reglament de funcionament d’habitatges socials de què disposaven. Es tracta d’un reglament que compleix la normativa vigent tant en l’àmbit català com en l’estatal.

L’Ajuntament ha reformat les antigues cases dels mestres perquè puguin ser usades com a habitatges de lloguer social i cobrir així, de manera temporal, les necessitats de les persones del municipi en situació d’exclusió social o residencial per motius econòmics. Així, es tracta d’uns habitatges destinats a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat social, per un termini d’entre un i dos anys, prorrogable fins a un màxim de sis anys. Durant el temps que la persona o la família estigui en l’esmentat habitatge, se li farà un seguiment des de serveis socials i des del SOM Bisbal per vetllar per la millora laboral i amb l’objectiu també de trobar un altre habitatge, després d’aquest lloguer.

Els principals requisits d’accés, seran:

 • Unitat familiar d’un màxim de 4 persones, ja que les cases no superen els 80m2 construïts.
 • Nacionalitat espanyola, d’un país membre de la Unió Europea o permís de residència vigent si es tracta d’altres països.
 • La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o ser menor emancipat.
 • Estar empadronats a la Bisbal com a mínim dos anys abans de la sol·licitud i amb informe favorable dels serveis socials municipals.
 • Les famílies han de disposar d’uns ingressos mensuals mínims iguals o superiors al 47% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per a poder fer front als pagaments mensuals (lloguer, llum, aigua…)
 • Els ingressos de la unitat familiar no poden ser superiors a 2,33 vegades l’IRSC
 • La unitat familiar no pot ser propietària de cap altre habitatge ni bé immoble.
 • No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge d’inclusió social en el darrer any.

Preu del lloguer social:

Els preus del lloguer es fixaran des de l’Ajuntament, tenint com a referència els preus oficials que estableix l’agència de l’habitatge de Catalunya segons les característiques de l’habitatge, la zona i l’any. El lloguer no podrà superar el 30% dels ingressos mensuals nets de la persona o unitat familiar.

Despeses associades a l’ús de l’habitatge

Les persones i unitats familiars s’han de fer càrrec dels subministraments (aigua i electricitat) i del rebut d’escombraries.


CASTELLANO | El Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès celebrado el martes 21 de diciembre aprobó el Reglamento de funcionamiento de las viviendas de alquiler social municipales.

El reglamento se ha publicado en el Portal de Transparencia y lo podéis consultar en este enlace: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El reglamento aprobado se ha trabajado conjuntamente con servicios sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès en el marco de las Mesas Sociales, adaptando el modelo de reglamento de funcionamiento de viviendas sociales de que disponían. Se trata de un reglamento que cumple la normativa vigente tanto en el ámbito catalán como en el estatal.

El Ayuntamiento ha reformado las antiguas casas de los maestros para que puedan ser usadas como viviendas de alquiler social y cubrir así, de manera temporal, las necesidades de las personas del municipio en situación de exclusión social o residencial por motivos económicos. Así pues, se trata de unas viviendas destinadas a personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad social, para un plazo de entre uno y dos años, prorrogable hasta un máximo de seis años. Durante el tiempo que la persona o la familia esté en la mencionada vivienda, se le hará un seguimiento desde servicios sociales y desde el SOM Bisbal para velar por la mejora laboral y con el objetivo también de encontrar otra vivienda, después de este alquiler.

Los principales requisitos de acceso, serán:

 • Unidad familiar de un máximo de 4 personas, puesto que las casas no superan los 80m2 construidos.
 • Nacionalidad española, de un país miembro de la Unión Europea o permiso de residencia vigente si se trata otros países.
 • La persona solicitante tiene que ser mayor de edad o ser menor emancipado.
 • Estar empadronados en la Bisbal como mínimo dos años antes de la solicitud y con informe favorable de los servicios sociales municipales.
 • Las familias tienen que disponer de unos ingresos mensuales mínimos iguales o superiores al 47% del Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) para poder hacer frente a los pagos mensuales (alquiler, luz, agua…)
 • Los ingresos de la unidad familiar no pueden ser superiores a 2,33 veces la IRSC
 • La unidad familiar no puede ser propietaria de ninguna otra vivienda ni bien inmueble.
 • No haber renunciado a la adjudicación de una vivienda de inclusión social en el último año.

Precio del alquiler social:

Los precios del alquiler se fijarán desde el Ayuntamiento, teniendo como referencia los precios oficiales que establece la agencia de la vivienda de Catalunya según las características de la vivienda, la zona y el año. El alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona o unidad familiar.

Gastos asociados al uso de la vivienda

Las personas y unidades familiares se tienen que hacer cargo de los suministros (agua y electricidad) y del recibo de basura.