S’obre les convocatòria de subvencions per a entitats i associacions

Aquest dimarts 21 de desembre de 2021 s’obre el termini per presentar sol·licituds a les subvencions per a entitats i associacions. Les sol·licituds es podran presentar fins al dijous 13 de gener de 2022.

Enllaç a les bases: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20211220&anyp=2021&num=10901&v=i

Compta amb una partida de 5.000€ al pressupost per donar suport al finançament de les activitats i les despeses ordinàries de les entitats i associacions.

Són subvencionables:

– Els lloguers de béns immobles

– Les despeses de manteniment i conservació

– Les despeses de subministraments

– Les despeses d’activitats, programes i/o projectes culturals

No són subvencionables:

– Les despeses de viatges

– Les despeses de menjar

– Les dietes

– Les indemnitzacions

– Les despeses relatives a impostos

– Les despeses de gestoria

Màxim a subvencionar: el 50 % del total de les despeses subvencionables.

Beneficiaris: entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi i inscrites al Registre d’entitats, que no rebin altres subvencions de l’Ajuntament, que es trobin al corrent de pagament amb les Agències Tributàries Estatal i Autonòmica, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Ajuntament i que compleixin els requisits de les bases reguladores i la convocatòria.

Trobareu tots els documents a emplenar i presentar al Portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/4ea59ce9-212d-4f33-9276-faa20cb2c651/


CASTELLANO | Este martes 21 de diciembre de 2021 se abre el plazo para presentar solicitudes a las subvenciones para entidades y asociaciones. Las solicitudes se podrán presentar hasta el jueves 13 de enero de 2022.

Enlace a les bases: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20211220&anyp=2021&num=10901&v=i

Cuenta con una partida de 5.000€ en el presupuesto para apoyar en la financiación de las actividades y los gastos ordinarios de las entidades y asociaciones.

Son subvencionables:

– Los alquileres de bienes inmuebles

– Los gastos de mantenimiento y conservación

– Los gastos de suministros

– Los gastos de actividades, programas y/o proyectos culturales

No son subvencionables:

– Los gastos de viajes

– Los gastos de comida

– Las dietas

– Las indemnizaciones

– Los gastos relativos a impuestos

– Los gastos de gestoría

Máximo a subvencionar: el 50% del total de los gastos subvencionables.

Beneficiarios: entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con sede en el municipio e inscritas al Registro de entidades, que no reciban otras subvenciones del Ayuntamiento, que se encuentren al corriente de pago con las Agencias Tributarias Estatal y Autonómica, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ayuntamiento y que cumplan los requisitos de las bases reguladoras y la convocatoria.

Encontraréis todos los documentos a rellenar y presentar en el portal de transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/4ea59ce9-212d-4f33-9276-faa20cb2c651/