S’obre el termini per sol·licitar els patrocinis esportius de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dimarts 21 de desembre de 2021 s’obre el termini per presentar sol·licituds per optar als patrocinis esportius. Les sol·licituds es podran presentar fins al dijous 13 de gener de 2022.

Enllaç a les bases: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20211220&anyp=2021&num=10918&v=i

Aquest any 2021 s’han aprovat les bases que regulen aquesta subvenció.

Compten amb una partida de 2.000€ al pressupost per donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes del municipi, afavorint la seva tecnificació i participació en les competicions esportives, així com la promoció del municipi.

És subvencionable:

-Material esportiu relacionat amb l’especialitat practicada

-Llicències esportives, arbitratges i jutges de competició, assegurances i mutualitats, i les relacionades amb la federació esportiva corresponent

-Desplaçaments a competicions esportives

No és subvencionable:

-Despeses de festes, celebracions i àpats

-Despeses de sancions i multes

-Despeses de representació de càrrecs directius

Màxim a subvencionar: el 50% del total de les despeses subvencionables presentades pel/la beneficiari/ària, amb un màxim de 400€.

Beneficiaris: les persones esportistes no professionals del municipi que compleixin els següents requisits:

-Ser persona física major d’edat. En el cas de menors de 18 anys, es requerirà l’autorització atorgada pel seu pare, mare i/o tutor/a legal

-Estar empadronat/da al municipi de la Bisbal del Penedès, amb una anterioritat de dos anys des de la publicació de la convocatòria

-Participar en campionats esportius provincials, autonòmics o nacionals, de forma individual i no professional

-Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent

-No ser deutor/a de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Ajuntament

Trobareu tots els documents a emplenar i presentar al Portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/4ea59ce9-212d-4f33-9276-faa20cb2c651/


CASTELLANO | Este martes 21 de diciembre de 2021 se abre el plazo para presentar solicitudes para optar a los patrocinios deportivos. Las solicitudes se podrán presentar hasta el jueves 13 de enero de 2022.

Enlace a las bases: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20211220&anyp=2021&num=10918&v=i

Este año 2021 se han aprobado las bases que regulan esta subvención.

Cuentan con una partida de 2.000€ en el presupuesto para apoyar la práctica deportiva y facilitar la mejora del rendimiento de los/las deportistas del municipio, favoreciendo su tecnificación y participación en las competiciones deportivas, así como la promoción del municipio.

Es subvencionable:

– Material deportivo relacionado con la especialidad practicada

– Licencias deportivas, arbitrajes y jueces de competición, seguros y mutualidades, y las relacionadas con la federación deportiva correspondiente

– Desplazamientos a competiciones deportivas

No es subvencionable:

-Gastos de fiestas, celebraciones y comidas

-Gastos de sanciones y multas

-Gastos de representación de cargos directivos

Máximo a subvencionar: el 50% del total de los gastos subvencionables presentados por el/la beneficiario/aria, con un máximo de 400€.

Beneficiarios: las personas deportistas no profesionales del municipio que cumplan los siguientes requisitos:

-Ser persona física mayor de edad. En el caso de menores de 18 años, se requerirá la autorización otorgada por su padre, madre y/o tutor/a legal

-Estar empadronado/da en el municipio de la Bisbal del Penedès, con una anterioridad de dos años desde la publicación de la convocatoria

-Participar en campeonatos deportivos provinciales, autonómicos o nacionales, de forma individual y no profesional

-Estar en posesión de la licencia federativa en vigor de la modalidad deportiva correspondiente

-No ser deudor/a de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y el Ayuntamiento.

Encontraréis todos los documentos a rellenar y presentar en el portal de transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/4ea59ce9-212d-4f33-9276-faa20cb2c651/