El Ple extraordinari celebrat el 29 de novembre va aprovar inicialment el Pressupost 2022

Aquest dilluns 29 de novembre, a les 17h, s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es tracta del primer Ple, des de l’inici de la pandèmia, en què hi ha pogut assistir públic. Posteriorment, s’ha publicat el vídeo del Ple a Youtube, com és habitual:

Tot i que el regidor d’Units per la Bisbal-FIC, Xavier Faura, va assistir al Ple, va haver de marxar abans d’hora i no va poder votar en cap dels punts.

Tot seguit us detallem els punts que s’hi ha tractat i el resultat de les votacions.

1.-Aprovació inicial del Pressupost 2022

S’ha aprovat inicialment amb els següents vots:

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstencions: PSC (2) i ERC-AM

Enllaç al resum del pressupost aprovat:       PRESSUPOST 2022

2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 442.220,02€ per a diverses despeses.

S’ha aprovat amb els següents vots:

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstencions: PSC (2) i ERC-AM (1)

S’ha aprovat una modificació de crèdit en modalitat de suplement de crèdit amb la següent aplicació:

 • Incrementar el 3.000€ la partida de despeses financeres.  L’Ajuntament té saldos importants als bancs, ja que encara no han començat les obres del poliesportiu municipal per diversos motius. Això fa que hagin incrementat les comissions bancàries per tenir saldos als comptes.
 • Cancel·lar els préstecs de l’Ajuntament amb 274.829,97€ per posar fi a l’endeutament municipal. Concretament es cancel·larà un préstec que es va demanar el 2009 a Banc Santander per un import d’1 milió d’euros i un préstec que es va demanar el 2010 amb Caixabank per un import de 500.000€. En ambdós casos ens van sol·licitar per finançar inversions.
 • Incorporar 39.016,31€ a la partida de l’EDAR de l’Esplai, per al manteniment i les millores de la depuradora.
 • Incorporar 58.725,75€ a la partida de gestió de residus per a l’increment de recursos adreçats al sistema de recollida i tractament de residus, ja que en fer el canvi a EcoBP al mes de maig es va afegir la recollida d’orgànica a les urbanitzacions i, aviat, començarà la recollida porta a porta (amb previ avís).
 • Incrementar en 6.000€ la partida destinada a contenciosos i despeses judicials.
 • Incrementar en 2.000€ la partida de publicació en diaris oficials, ja que la previsió que es va fer al pressupost de les publicacions al BOP i DOGC és insuficient i cal incrementar la partida.
 • Incrementar en 40.000€ la partida de treballs externs, per l’encàrrec fet per preparar el pla d’estabilització del personal.
 • Incrementar en 18.647,99€ el servei de recaptació. La previsió del que es paga a BASE per la gestió d’ingressos i taxes i la seva reclamació en cas d’impagament ha augmentat i per això s’incrementa la partida.

3.- Aprovació inicial d’una modificació de crèdit per 51.861,10€ per a diverses inversions:

S’ha aprovat amb els següents vots:

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1)

Vots en contra:  –

Abstencions: –

S’aprova una modificació per aplicar 51.861,10€ del romanent de tresoreria a:

 • Renovar equips informàtics per als treballadors i treballadores municipals, substituint alguns equips obsolets que no funcionen de forma òptima. Import: 5.236,34€.
 • A les inversions necessàries a l’EDAR de l’Esplai per tal que l’ACA recepcioni la instal·lació. Els anys 2015 i 2016 ja es van fer inversions per adequar l’EDAR a la normativa i ara es faran les inversions que demana l’ACA per sol·licitar la recepció i que se’n faci càrrec. Import: 46.624,76€

4.- Aprovar el reconeixement de compatibilitat presentada per una treballadora municipal

S’ha aprovat amb els següents vots:

Vots a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Vots en contra: PSC (2), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1)

Abstencions: –

El 14 de setembre passat una treballadora de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès va presentar una sol·licitud per al reconeixement de la compatibilitat com a personal de l’Ajuntament per exercir activitats privades. L’activitat privada és constituir una societat de responsabilitat limitada de formació no reglada i de lleure, on exercirà funcions pedagògiques.

Segons l’equip de govern, “la seva presència efectiva en aquestes funcions no interfereix en els horaris i tasques que realitza a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, ja que són fora del seu horari laboral”.

Per aquest motiu, s’ha proposat al Ple reconèixer aquesta compatibilitat, “que compleix els requisits exigits per la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de la Generalitat de Catalunya”.

5.- Donar compte de la resolució de la Comissió de preus de Catalunya, denegant la sol·licitud d’Aqualia S.A. del mes de juny d’increment de tarifes.

El 30 de juny de 2021 l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua a la Bisbal del Penedès, Aqualia SA, va presentar una sol·licitud per a la modificació de la tarifa de l’aigua del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi de La Bisbal del Penedès. La justificació d’aquest augment, segons l’empresa, era el fet de mantenir l’equilibri econòmic del servei durant el 2020, per un increment de despeses, que havia suposat un resultat negatiu de l’exercici per a l’empresa en -66.299,39€.

En el Ple extraordinari del 30 d’agost es va aprovar, per unanimitat, informar desfavorablement d’aquest increment d’un 11% de la tarifa mitjana i fer arribar la informació a la Comissió de preus de la Generalitat perquè emetés dictamen.

La proposta del Ple segueix sent desfavorable, però s’incorpora l’informe d’intervenció referit a la documentació aportada.

El 5 de novembre la Comissió de preus de Catalunya va acordar denegar aquesta sol·licitud de modificació de tarifes i aquest dilluns 29 de novembre se n’ha donat compte al Ple extraordinari.


CASTELLANO | El Pleno extraordinario celebrado el 29 de noviembre ha aprobado inicialmente el Presupuesto 2022

Este lunes 29 de noviembre, a las 17h, se ha celebrado un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se trata del primer Pleno, desde el inicio de la pandemia, en el que ha podido asistir público. Posteriormente, se ha publicado el video del Pleno en YouTube, como es habitual:

A pesar de que el regidor de Unidos por la Bisbal-FIC, Xavier Faura, asistió al Pleno, tuvo que marcharse antes de tiempo y no pudo votar en ninguno de los puntos.

A continuación os detallamos los puntos que se ha tratado y el resultado de las votaciones.

1.-Aprobación inicial del Presupuesto 2022

Se ha aprobado inicialmente con los siguientes votos:

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Votos en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstenciones: PSC (2) y ERC-AM

Enlace al resumen del presupuesto aprobado:        PRESUPUESTO 2022

2.- Aprobación inicial de la modificación de crédito 442.220,02€ para varios gastos.

Se ha aprobado con los siguientes votos:

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6)

Votos en contra: Ara la Bisbal (1)

Abstenciones: PSC (2) y ERC-AM (1)

Se ha aprobado una modificación de crédito en modalidad de suplemento de crédito con la siguiente aplicación:

 • Incrementar el 3.000€ la partida de gastos financieros. El Ayuntamiento tiene saldos importantes en los bancos, puesto que todavía no han empezado las obras del polideportivo municipal por varios motivos. Esto hace que se hayan incrementado las comisiones bancarias por tener saldos a las cuentas.
 • Cancelar los préstamos del Ayuntamiento con 274.829,97€ para poner fin al endeudamiento municipal. Concretamente, se cancelará un préstamo que se pidió el 2009 a Banco Santander por un importe de 1 millón de euros y un préstamo que se pidió el 2010 con CaixaBank por un importe de 500.000€. En ambos casos nos solicitaron para financiar inversiones.
 • Incorporar 39.016,31€ a la partida de la EDAR del Esplai, para el mantenimiento y las mejoras de la depuradora.
 • Incorporar 58.725,75€ a la partida de gestión de residuos para el incremento de recursos dirigidos al sistema de recogida y tratamiento de residuos, puesto que al hacer el cambio a EcoBP en el mes de mayo se añadió la recogida de orgánica en las urbanizaciones y, en breve, empezará la recogida puerta a puerta (con previo aviso).
 • Incrementar en 6.000€ la partida destinada a contenciosos y gastos judiciales.
 • Incrementar en 2.000€ la partida de publicación en diarios oficiales, puesto que la previsión que se hizo en el presupuesto de las publicaciones al BOP y DOGC es insuficiente y hay que incrementar la partida.
 • Incrementar en 40.000€ la partida de trabajos externos, por el encargo hecho para preparar el plan de estabilización del personal.
 • Incrementar en 18.647,99€ el servicio de recaudación. La previsión de lo que se le paga a BASE por la gestión de ingresos y tasas y su reclamación en caso de impago ha aumentado y por eso se incrementa la partida.

3.- Aprobación inicial de una modificación de crédito por 51.861,10€ para varias inversiones:

Se ha aprobado con los siguientes votos:

Votos a favor: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1)

Votos en contra: –

Abstenciones: –

Se aprueba una modificación para aplicar 51.861,10€ del remanente de tesorería a:

 • Renovar equipos informáticos para los trabajadores y trabajadoras municipales, sustituyendo algunos equipos obsoletos que no funcionan de forma óptima. Importe: 5.236,34€.
 • A las inversiones necesarias a la EDAR del Esplai para que la ACA recepcione la instalación. Los años 2015 y 2016 ya se hicieron inversiones para adecuar la EDAR a la normativa y ahora se harán las inversiones que pide la ACA para solicitar la recepción y que se haga cargo de la misma. Importe: 46.624,76€

4.- Aprobar el reconocimiento de compatibilidad presentada por una trabajadora municipal

Se ha aprobado con los siguientes votos:

Votos a favor: Compromís con la Bisbal (6)

Votos en contra: PSC (2), Ahora la Bisbal (1) y ERC-AM (1)

Abstenciones: –

El 14 de septiembre pasado una trabajadora del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès presentó una solicitud para el reconocimiento de la compatibilidad como personal del Ayuntamiento para ejercer actividades privadas. La actividad privada es constituir una sociedad de responsabilidad limitada de formación no reglada y de ocio, donde ejercerá funciones pedagógicas.

Según el equipo de gobierno, “su presencia efectiva en estas funciones no interfiere en los horarios y tareas que realiza en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, puesto que son fuera de su horario laboral”.

Por este motivo, se le ha propuesto al Pleno reconocer esta compatibilidad, “que cumple los requisitos exigidos por la Ley 21/1987, del 26 de noviembre, de incompatibilidad del personal al servicio de la Generalitat de Cataluña”.

5.- Dar cuenta de la resolución de la Comisión de precios de Cataluña, denegando la solicitud de Aqualia S.A. del mes de junio de incremento de tarifas.

El 30 de junio de 2021 la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la Bisbal del Penedès, Aqualia SA, presentó una solicitud para la modificación de la tarifa del agua del servicio público de abastecimiento de agua potable del municipio de La Bisbal del Penedès. La justificación de este aumento, según la empresa, era el hecho de mantener el equilibrio económico del servicio durante el 2020, por un incremento de gastos, que había supuesto un resultado negativo del ejercicio para la empresa en -66.299,39€.

En el Pleno extraordinario del 30 de agosto se aprobó, por unanimidad, informar desfavorablemente de este incremento de un 11% de la tarifa media y hacer llegar la información a la Comisión de precios de la Generalitat para que emitiera dictamen.

La propuesta del Pleno sigue siendo desfavorable, pero se incorpora el informe de intervención referido a la documentación aportada.

El 5 de noviembre la Comisión de precios de Catalunya acordó denegar esta solicitud de modificación de tarifas y este lunes 29 de noviembre se ha dado cuenta de ello en el Pleno extraordinario.