La Junta de Govern extraordinària ha aprovat un punt amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern extraordinària del 29 d’octubre de 2021 incloïa –i va aprovar- aquest punt amb competències delegades del Ple:

“Expedient 1362/2019 retirada del tercer classificat i petició de documentació al quart classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal”.

Aquesta proposta era competència del Ple, però està delegada a favor de la Junta de Govern local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Les sessions de les Juntes de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. 

Per aquest motiu a les 10:15h del divendres 29 d’octubre s’han obert les portes de la sala de Plens perquè, qui ho desitgés, pogués assistir com a públic a aquest punt de la Junta de Govern. Així mateix, també s’ha enregistrat i es publica a Youtube per garantir la seva publicitat i, prèviament, es va enviar la proposta als regidors de l’oposició – que no formen part de la Junta de Govern Local.


La Junta de Gobierno extraordinaria del 29 de octubre de 2021 incluía -y aprobó- este punto con competencias delegadas del Pleno: 

“Expediente 1362/2019 retirada del tercer clasificado y petición de documentación al cuarto clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal”.

Esta propuesta era competencia del pleno, pero está delegada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante el acuerdo plenario del 4 de julio del 2019. Las sesiones de las Juntas de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, del 26 de septiembre. Por este motivo a las 10:15h del viernes 29 de octubre se han abierto las puertas de la sala de Plenos para que, quien lo desease, pudiese asistir como público a este punto de la Junta de Gobierno. Así mismo, también se ha grabado y se publica en Youtube para garantizar su publicidad y, previamente, se envió la propuesta a los concejales de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno Local.