L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aprova un conveni de formació i dinamització comercial amb la Cambra de Comerç de Tarragona

La Junta de Govern Local del dilluns 25 d’octubre de 2021 ha aprovat un conveni entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona d’una durada de quatre anys amb l’objectiu de seguir promovent accions de millora en el desenvolupament de les activitats econòmiques del municipi que reverteixin en benefici de les empreses i els autònoms, per poder facilitar, mantenir i incrementar la riquesa i els llocs de treball.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “volem continuar realitzant accions formatives i de dinamització del teixit comercial del municipi i, per aquest motiu, hem aprovat aquest conveni en què, anualment, aprovarem una addenda on s’especificaran les accions a realitzar durant aquell any”.

En la mateixa Junta de Govern en què s’ha aprovat el conveni també s’ha aprovat l’addenda del darrer trimestre de 2021 amb un import de 9.000€ que inclou la realització de la promoció ‘Rasca i Guanya’ que es va dur a terme en el marc de la Fira de la Bisbal del Penedès -del 24 de setembre al 3 d’octubre- i la campanya ‘Troba l’arbre de Nadal’, prevista per al proper mes de desembre, en ambdós casos amb formació, tutories, coordinació i suport en el desenvolupament de la campanya per part de la Cambra de Comerç de Tarragona.

El conveni aprovat vehicularà les seves accions a través de deu punts estratègics:

 1. Accions de dinamització amb l’interès de reactivar l’economia local a partir de promocions comercials dirigides als establiments comercials del municipi amb independència de l’activitat econòmica que realitzin.
 2. L’excel·lència del mercat ambulant municipal.
 3. Impulsar la fira anual o qualsevol esdeveniment de caràcter econòmic i/o empresarial.
 4. Promoure programes de noves tecnologies adreçats al comerç electrònic.
 5. Estudis, plans o programes que afectin les activitats econòmiques del municipi.
 6. Augmentar la competitivitat i professionalització dels agents econòmics i empresarials a partir de formacions especialitzades, assessoraments i atenció a consultes.
 7. Foment de l’associacionisme empresarial.
 8. Consolidació i foment de zones i eixos comercials i industrials del municipi.
 9. Foment de l’associacionisme empresarial.
 10. Accions de reconeixement i suport al sector econòmic del municipi.

La propera campanya comercial prevista es durà a terme del 10 al 18 de desembre de 2021 i porta per nom “Troba l’arbre de Nadal”. L’objectiu d’aquesta serà incrementar la despesa de compra en els establiments de la Bisbal del Penedès i introduir la venda en línia als establiments locals. Les accions estratègiques per incentivar les compres aniran acompanyades de formacions relacionades amb les xarxes socials Instagram i Facebook adreçades als establiments comercials del municipi.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local del lunes 25 de octubre de 2021 ha aprobado un convenio entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Cámara de Comercio de Tarragona de una duración de cuatro años con el objetivo de seguir promoviendo acciones de mejora en el desarrollo de las actividades económicas del municipio que reviertan en beneficio de las empresas y los autónomos, para poder facilitar, mantener e incrementar la riqueza y los puestos de trabajo.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “queremos seguir realizando acciones formativas y de dinamización del tejido comercial del municipio y, por este motivo, hemos aprobado este convenio del cual, anualmente, aprobaremos una adenda donde se especificarán las acciones a realizar durante aquel año”.

En la misma Junta de Gobierno en que se ha aprobado el convenio también se ha aprobado la adenda del último trimestre de 2021 con un importe de 9.000€ que incluye la realización de la promoción ‘Rasca y Gana’ que se llevó a cabo en el marco de la Fira de la Bisbal del Penedès -del 24 de septiembre al 3 de octubre- y la campaña ‘Troba l’arbre de Nadal’ (Encuentra el árbol de Navidad), prevista para el próximo mes de diciembre, en ambos casos con formación, tutorías, coordinación y apoyo en el desarrollo de la campaña por parte de la Cámara de Comercio de Tarragona.

El convenio aprobado vehiculará sus acciones a través de diez puntos estratégicos:

 1. Acciones de dinamización con el interés de reactivar la economía local a partir de promociones comerciales dirigidas a los establecimientos comerciales del municipio con independencia de la actividad económica que realicen.
 2. La excelencia del mercadillo municipal.
 3. Impulsar la feria anual o cualquier acontecimiento de carácter económico y/o empresarial.
 4. Promover programas de nuevas tecnologías dirigidos al comercio electrónico.
 5. Estudios, planes o programas que afecten las actividades económicas del municipio.
 6. Aumentar la competitividad y profesionalización de los agentes económicos y empresariales a partir de formaciones especializadas, asesoramientos y atención a consultas.
 7. Fomento del asociacionismo empresarial.
 8. Consolidación y fomento de zonas y ejes comerciales e industriales del municipio.
 9. Fomento del asociacionismo empresarial.
 10. Acciones de reconocimiento y apoyo al sector económico del municipio.

La próxima campaña comercial prevista se llevará a cabo del 10 al 18 de diciembre de 2021 y lleva por nombre ‘Troba l’arbre de Nadal’ (Encuentra el árbol de Navidad). El objetivo de la misma será incrementar el gasto de compra en los establecimientos de la Bisbal del Penedès e introducir la venta en línea en los establecimientos locales. Las acciones estratégicas para incentivar las compras irán acompañadas de formaciones relacionadas con las redes sociales Instagram y Facebook dirigidas a los establecimientos comerciales del municipio.