L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’AMPA de l’Escola Ull de Vent han signat el conveni per a la socialització dels llibres del curs 2021/2022

El passat divendres 15 d’octubre, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va signar un conveni de 32.000€ amb l’AMPA de l’Escola Ull de Vent per a la socialització dels llibres del curs 2021/2022 amb l’objectiu que les famílies puguin adquirir els llibres de l’escola de forma gratuïta a través de l’AMPA. Amb aquest conveni, no cal que les famílies sol·licitin una subvenció a l’Ajuntament ni que compleixin les bases d’aquesta, com es feia anteriorment, sinó que els llibres s’obtenen directament pel fet de formar part –ser socis/es- de l’AMPA del centre escolar.

El dilluns 11 d’octubre, la Junta de govern local aprovava el conveni de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb l’AMPA de l’Escola Ull de Vent amb l’objectiu d’afavorir la socialització dels llibres escolars per disminuir la despesa derivada de l’adquisició dels llibres de text de les famílies, facilitar l’accés als llibres de text a tot l’alumnat, reduir l’impacte mediambiental mitjançant la reducció de residus –atès que es reaprofiten els llibres de text- i fomentar el respecte cap al material escolar. Es tracta d’un conveni per al material educatiu dels cursos P3, P4 i P5 i per als llibres de text dels cursos de 1r a 6è de primària. El pagament de l’import del conveni per part de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es fa en dues vegades: s’abona un primer import de 28.000€ després de la signatura del conveni i s’efectua un segon pagament de 4.000€ una vegada s’hagi justificat la subvenció.

Val a dir que, enguany, l’import d’aquest conveni és superior al del curs passat perquè s’han canviat diversos llibres d’alguns cursos i, per tant, s’han hagut d’adquirir més llibres nous sense que s’hagin pogut aprofitar de l’any anterior.

L’AMPA de l’Escola Ull de Vent és una entitat sense ànim de lucre, inscrita al Registre municipal d’entitats, que dona suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les mares, pares, tutores i tutors dels i les alumnes, al professorat i a l’alumnat del centre, així com als seus òrgans de govern i de participació.


CASTELLANO | El pasado viernes 15 de octubre, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès firmó un convenio de 32.000€ con la AMPA de la Escuela Ull de Vent para la sociabilización de los libros del curso 2021/2022 con el objetivo de que las familias puedan adquirir los libros de la escuela de forma gratuita a través de la AMPA. Con este convenio, no es necesario que las familias soliciten una subvención en el Ayuntamiento ni que cumplan las bases de la misma, como se hacía anteriormente, sino que los libros se obtienen directamente por el hecho de formar parte –ser socios/as- de la AMPA del centro escolar.

El lunes 11 de octubre la Junta de gobierno local aprobaba el convenio del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con la AMPA de la Escuela Ull de Vent con el objetivo de favorecer la socialización de los libros escolares para disminuir el gasto derivado de la adquisición de los libros de texto de las familias, facilitar el acceso a los libros de texto a todo el alumnado, reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de residuos –ya que se vuelven a aprovechar los libros de texto- y fomentar el respeto hacia el material escolar. Se trata de un convenio para el material educativo de los cursos P3, P4 y P5 y para los libros de texto de los cursos de 1º a 6º de primaria. El pago del importe del convenio por parte del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se hace en dos veces: se abona un primer importe de 28.000€ después de la firma del convenio y se realiza un segundo pago de 4.000€ una vez se haya justificado la subvención.

Cabe decir que, este año, el importe de este convenio es superior al del curso pasado porque se han cambiado varios libros de algunos cursos y, por tanto, se han tenido que adquirir más libros nuevos sin que se hayan podido aprovechar los del año anterior.

La AMPA de la Escuela Ull de Vent es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro municipal de entidades, que ofrece apoyo y asistencia a los miembros de la asociación y, en general, a las madres, padres, tutoras y tutores de los y las alumnos/as, al profesorado y al alumnado del centro, así como a sus órganos de gobierno y participación.