S’ha aprovat la memòria del curs 2019/20 del servei de l’Escola de Música Municipal

La Junta de Govern del 12 de juliol va aprovar, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, la memòria del curs 2019/20 del servei de l’escola de música municipal amb Contrapunt, Coooperativa de Músics, SCCL.

Aquest curs hi ha hagut un total de 46 alumnes, entre sensibilització, piano, guitarra, bateria, grup, etc. No obstant això, mig curs s’ha hagut de fer de forma telemàtica a causa de la pandèmia de COVID-19.

L’Escola de Música Municipal ofereix el model pedagògic anglosaxó, fruit de la proposta de Contrapunt Cooperativa de Músics SCCL. En consens amb la Regidoria d’Educació.


La Junta de Gobierno del 13 de julio aprobó, a petición de la Concejalía de Educación, la memoria del curso 2019/20 del servicio de la escuela de música municipal con Contrapunt, Cooperativa de Músics, SCCL.

Este curso ha habido un total de 46 alumnos, entre sensibilización, piano, guitarra, batería, grupo, etc. No obstante, medio curso se ha tenido que hacer de forma telemática a causa de la pandemia de COVID-19.

La Escuela de Música Municipal ofrece el modelo pedagógico anglosajón, fruto de la propuesta de Contrapunt Cooperativa de Músics SCCL. En consenso con la Concejalía de Educación.