L’equip de govern va donar compte dels compliments econòmics i pressupostaris de l’exercici 2020 al Ple ordinari del passat 15 de març

El passat dilluns 15 de març de 2021 va tenir lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. En aquest es va donar compte de:

La ràtio d’endeutament a data de 31 de desembre

Es va donar compte del Decret d’alcaldia del 3 de març de 2021 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. De forma habitual, és necessari que l’aprovació i la liquidació dels pressupostos de les entitats locals compleixin les tres regles fiscals: estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic. Tot i això, a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar la suspensió de la regla de la despesa durant els anys 2020 i 2021.

Quant a l’estabilitat pressupostària, l’Ajuntament compleix amb una capacitat de finançament de 879.668,05€

Quant a la Sostenibilitat financera i deute públic, la ràtio d’endeutament és d’un 18,65% (el màxim és d’un 110%)

El període mitjà de pagament (PMP) del 4t trimestre de 2020

L’Ajuntament va complir amb l’obligació de presentar aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 14 de gener de 2021. El període mitjà de pagament és de 16,07 dies i, per tant, compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst, ja que el màxim està estipulat en 30 dies com a mesura de lluita contra la morositat en les operacions comercials o amb proveïdors.

Es dona compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost corresponent al 4t trimestre de 2020

L’Ajuntament va complir amb l’obligació de presentar aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 28 de gener de 2021, donant compliment així a la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Incorporació del romanent de crèdit de 2020

Al Ple també es va donar compte del Decret del 5 de març per la modificació de crèdit 1ALC/2021 en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit. Aquesta modificació és per a despeses de l’any 2021 procedents de serveis o contractacions del 2020 per un import d’1.814.137,96€. Entre aquests serveis i contractacions s’hi troben el servei de bus urbà, part de les subvencions i convenis aprovats el 2020 (i de les/els quals es va rebre la corresponent justificació al gener), l’enllumenat de Nadal, l’enderroc de la Masia de La Miralba i de la fassina, les obres de rehabilitació de la 1ª fase del Poliesportiu municipal (1.256.563,61€), les càmeres lectores de matrícules, mobiliari i maquinària per als locals socials i les cases dels mestres, etc.

El finançament d’aquestes despeses prové del romanent de tresoreria en 1.663.385,96€ i de la subvenció del PAM 2018 per al Poliesportiu Municipal en 150.752€.


CASTELLANO | El pasado lunes 15 de marzo de 2021 tuvo lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès. En este se dio cuenta de:

La ratio de endeudamiento a fecha de 31 de diciembre

Se dio cuenta del Decreto de alcaldía del 3 de marzo de 2021 de aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. De forma habitual, es necesario que la aprobación y la liquidación de los presupuestos de las entidades locales cumplan las tres reglas fiscales: estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda pública. Aun así, a causa de la situación de pandemia por la COVID-19 y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros aprobó la suspensión de la regla del gasto durante los años 2020 y 2021.

En cuanto a la estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento cumple con una capacidad de financiación de 879.668,05€

En cuanto a la Sostenibilidad financiera y deuda pública, la ratio de endeudamiento es de un 18,65% (el máximo es de un 110%)

El periodo medio de pago (PMP) del 4º trimestre de 2020

El Ayuntamiento cumplió con la obligación de presentar esta información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 14 de enero de 2021. El periodo medio de pago es de 16,07 días y, por lo tanto, cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente previsto, puesto que el máximo está estipulado en 30 días como medida de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o con proveedores.

Se da cuenta del informe de intervención sobre la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al 4º trimestre de 2020

El Ayuntamiento cumplió con la obligación de presentar esta información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 28 de enero de 2021, dando cumplimiento así a la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Incorporación del remanente de crédito de 2020

Al Pleno también se dio cuenta del Decreto del 5 de marzo por la modificación de crédito 1ALC/2021 en la modalidad de incorporación de remanentes de crédito. Esta modificación es para gastos del año 2021 procedentes de servicios o contrataciones del 2020 por un importe de 1.814.137,96€. Entre estos servicios y contrataciones se encuentran el servicio de autobús urbano, parte de las subvenciones y convenios aprobados el 2020 (y de las/los cuales se recibió la correspondiente justificación en enero), el alumbrado de Navidad, el derribo de la Masía de La Miralba y de la fassina, las obras de rehabilitación de la 1ª fase del Polideportivo municipal (1.256.563,61€), las cámaras lectoras de matrículas, mobiliario y maquinaria para los locales sociales y las casas de los maestros, etc.

La financiación de estos gastos proviene del remanente de tesorería en 1.663.385,96€ y de la subvención del PAM 2018 para el Polideportivo Municipal en 150.752€.