Comença el període d’exposició pública del Reglament de funcionament del Rebost Solidari

El Ple ordinari del passat 15 de març va aprovar el Reglament del Rebost Solidari. Ara el BOPT ha publicat l’anunci i haurà d’estar en exposició pública fins al dia 11 de maig. Passat aquest termini, si no hi ha al·legacions, quedarà aprovat definitivament. El Reglament es pot consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2021/03/Informe_Reglament-de-funcionament-del-rebost-solidari-1.pdf

El Rebost Solidari és el servei que reparteix aliments a les famílies del municipi en situació de vulnerabilitat. Com que no comptava amb un reglament de funcionament, el setembre de 2018 va començar a funcionar amb un protocol i, ara, s’ha aprovat aquest reglament que han confeccionat les persones que formen part de la taula social i que estarà 30 dies en exposició pública.

Recordem que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va obrir un termini de participació ciutadana entre el 22 d’octubre i el 23 de novembre de 2020 amb l’objectiu que la ciutadania pogués fer arribar la seva opinió i els seus suggeriments de cara a la confecció del reglament. Aquesta consulta pública no va rebre cap opinió ni proposta.

PRINCIPALS ASPECTES DEL REGLAMENT DEL REBOST SOLIDARI MUNICIPAL:

L’objecte del reglament és regular la distribució de l’ajuda alimentària del Rebost Solidari municipal, posant a la disposició de les persones més necessitades empadronades al municipi, de forma gratuïta, un mínim d’aliments de primera necessitat.

El reglament està lligat al SOM Bisbal, amb orientació laboral i formativa per a tots els usuaris, entenent el Rebost Solidari com un servei puntual mentre les persones que reben no troben una sortida laboral suficient per tirar endavant.

Els ajuts són de caràcter eventual i voluntari.

El Rebost Solidari es gestiona des de la Regidoria de Benestar Social amb el voluntariat del Rebost Solidari. Les sol·licituds presentades s’aproven o es desestimen a la taula social de l’Ajuntament.

Per poder accedir al servei cal estar empadronat/da al municipi i no rebre aliments de cap altre servei similar.

El programa alimentari està subjecte a la quantia de producte alimentari que arribi de les institucions benèfiques, de les entitats del tercer sector, del Fons Social Europeu, de la compra directa, de campanyes de recollida solidària i, en general, de donacions públiques i privades.

D’ON ARRIBEN ELS ALIMENTS?

-Del programa d’ajuda alimentària del fons d’ajuda europea per a les persones més desafavorides (FEAD). Dona aliments al juliol, setembre i febrer.

Els aliments a distribuir són aliments bàsics: arròs, mongetes blanques cuites, llet, oli d’oliva, llaunes de tonyina, pasta, tomàquet fregit en conserva, galetes, mongetes verdes en conserva, fruita en conserva, cacao soluble, tarrines infantils (“potitos”), cereals infantils i llet de continuació en pols.

-Del Banc d’Aliments de Reus: s’hi va cada 15 dies i donen diversos aliments i també fruita i verdura fresca. Són aliments molt propers a caducar que, per tant, s’han de repartir de seguida.

-Aliments frescos i congelats que compra l’Ajuntament directament als comerços del municipi per complementar les cistelles d’aliments que es donen.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “El Rebost Solidari, abans anomenat Banc d’aliments, no disposava de cap regulació ni control amb anterioritat al setembre de 2018. L’octubre de 2018 es van elaborar unes normes de funcionament del Banc d’Aliments i ara s’aprova aquest reglament per garantir un bon funcionament del servei, just i responsable”. Ferré ha afegit que “l’equip de govern, el setembre de 2018, vam trobar-nos que:

-No hi havia un inventari dels aliments existents.

-No hi havia ordre ni es tenien en compte les dates de caducitat.

-Hi havia fitxes dels usuaris, però sense el detall de què rebia cadascú.

-Hi havia més de 1.500 kg d’aliments caducats dels anys 2015, 2016, 2017 i primer semestre del 2018, per la qual cosa els responsables del programa FEAD van aixecar una acta de l’estat dels aliments provinents d’aquest programa. Aproximadament la meitat dels aliments caducats eren llegums secs per coure del 2015 i 2016, ja que des de feia dos anys el programa FEAD no repartia llegums sense coure.

-No hi havia cap seguiment dels aliments donats per la UE

-Hi havia molts pots de llet en pols per a nadons del programa FEAD 2017 que estaven a punt de caducar i, en aquell moment, no hi havia cap família amb nadons.

-Més de 500 paquets d’aliments caducats des del 2014 del Banc d’Aliments de Reus.

Per tot plegat, des de l’Equip de govern hem considerat del tot necessari que hi hagi un reglament que reguli tot això perquè situacions com la que he detallat no es tornin a donar i per poder oferir un millor servei als usuaris”.


CASTELLANO | El Pleno ordinario del pasado 15 de marzo aprobó el Reglamento del Rebost Solidari. Ahora el BOPT ha publicado el anuncio y tendrá que estar en exposición pública hasta el día 11 de mayo. Pasado este plazo, si no hay alegaciones, quedará aprobado definitivamente. El Reglamento se puede consultar en este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2021/03/Informe_Reglament-de-funcionament-del-rebost-solidari-1.pdf

El Rebost Solidari es el servicio que reparte alimentos a las familias del municipio en situación de vulnerabilidad. Como que no contaba con un reglamento de funcionamiento, el septiembre de 2018 empezó a funcionar con un protocolo y, ahora, se ha aprobado este reglamento que han confeccionado las personas que forman parte de la mesa social y que estará 30 días en exposición pública.

Recordamos que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès abrió un plazo de participación ciudadana entre el 22 de octubre y el 23 de noviembre de 2020 con el objetivo que la ciudadanía pudiese hacer llegar su opinión y sus sugerencias de cara a la confección del reglamento. Esta consulta pública no recibió ninguna opinión ni propuesta.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL REGLAMENTO DE LA DESPENSA SOLIDARIA MUNICIPAL:

El objeto del reglamento es regular la distribución de la ayuda alimentaria del Rebost Solidari municipal, poniendo a disposición de las personas más necesitadas empadronadas en el municipio, de forma gratuita, un mínimo de alimentos de primera necesidad.

El reglamento está ligado al SOM Bisbal, con orientación laboral y formativa para todos los usuarios, entendiendo la Despensa Solidaria como un servicio puntual mientras las personas que reciben no encuentran una salida laboral suficiente para salir adelante.

Las ayudas son de carácter eventual y voluntario.

La Despensa Solidaria se gestiona desde la Concejalía de Bienestar Social con el voluntariado del Rebost Solidari. Las solicitudes presentadas se aprueban o se desestiman a la mesa social del Ayuntamiento.

Para poder acceder al servicio hay que estar empadronado/da en el municipio y no recibir alimentos de ningún otro servicio similar.

El programa alimentario está sujeto a la cuantía de producto alimentario que llegue de las instituciones benéficas, de las entidades del tercer sector, del Fondo Social Europeo, de la compra directa, de campañas de recogida solidaria y, en general, de donaciones públicas y privadas.

DE DONDE LLEGAN LOS ALIMENTOS?

-Del programa de ayuda alimentaria del fondo de ayuda europeo para las personas más desfavorecidas (FEAD). Da alimentos en julio, septiembre y febrero.

Los alimentos a distribuir son alimentos básicos: arroz, judías blancas cocidas, leche, aceite de oliva, latas de atún, pasta, tomate frito en conserva, galletas, judías verdes en conserva, fruta en conserva, cacao soluble, tarrinas “potitos” infantiles, cereales infantiles y leche de continuación en polvo.

-Del Banco de Alimentos de Reus: se va allí cada 15 días y dan varios alimentos y también fruta y verdura fresca. Son alimentos muy próximos a caducar que, por lo tanto, se tienen que repartir enseguida.

-Alimentos frescos y congelados que compra el Ayuntamiento directamente a los comercios del municipio para complementar las cestas de alimentos que se dan.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “El Rebost Solidari, antes llamado Banco de alimentos, no disponía de ninguna regulación ni control con anterioridad en septiembre de 2018. El octubre de 2018 se elaboraron unas normas de funcionamiento del Banco de Alimentos y ahora se aprueba este reglamento para garantizar un buen funcionamiento del servicio, justo y responsable”. Ferré ha añadido que “el equipo de gobierno, en septiembre de 2018, nos encontramos que:

-No había un inventario de los alimentos existentes.

-No había orden ni se tenían en cuenta las fechas de caducidad.

-Había fichas de los usuarios, pero sin el detalle de qué recibía cada uno.

-Había más de 1.500 kg de alimentos caducados de los años 2015, 2016, 2017 y primer semestre del 2018, por lo cual los responsables del programa FEAD levantaron una acta del estado de los alimentos provenientes de este programa. Aproximadamente la mitad de los alimentos caducados eran legumbres secas para cocer del 2015 y 2016, puesto que desde hacía dos años el programa FEAD no repartía legumbres sin cocer.

-No había ningún seguimiento de los alimentos dados por la UE

-Había muchos botes de leche en polvo para bebés del programa FEAD 2017 que estaban a punto de caducar y, en aquel momento, no había ninguna familia con bebés.

-Más de 500 paquetes de alimentos caducados desde el 2014 del Banco de Alimentos de Reus.

Por todo ello, desde el Equipo de gobierno hemos considerado del todo necesario que haya un reglamento que regule todo esto porque situaciones como la que he detallado no se vuelvan a dar y para poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios”.