S’adjudiquen provisionalment les obres d’enderroc de la fassina

LA FASSINA

La Junta de Govern del 23 de novembre de 2020 va aprovar, a petició de la Regidoria d’Urbanisme, la classificació de les empreses segons la puntuació obtinguda als plecs de clàusules establerts a la licitació de l’enderroc de les edificacions de la fassina entre mitgeres i en cantonada, a excepció de la torre de la fassina. També va aprovar requerir a l’empresa que ha obtingut més puntuació, que és Obres i Serveis Roig S.A., perquè presenti la documentació i constitueixi la garantia definitiva que sigui procedent. Una vegada presentada la documentació i quan s’hagi comprovat que és correcta, s’adjudicarà l’obra d’enderroc a aquesta empresa per 56.745,72€ (IVA inclòs).

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va adquirir l’any 2019 la finca ubicada al carrer Barcelona números 7, 11 i 13 amb l’objectiu d’utilitzar-la com a magatzem municipal i destinar la torre de la fassina a la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous, perquè sigui emprada com a local d’assaig. Tot i que estava previst que el projecte d’enderroc s’aprovés definitivament al març, la situació generada per la pandèmia de COVID-19 va fer que se suspenguessin els terminis administratius i, per tant, el termini d’exposició pública s’ha vist afectat. Finalment, el projecte va quedar aprovat definitivament el passat 19 de juny, ja que no s’havien presentat al·legacions.

La Junta de Govern del 17 d’agost va aprovar la licitació de les obres d’enderroc de les edificacions de la fassina per un import de 77.690,37€ (IVA inclòs) i un termini d’execució de dos mesos. El termini per presentar proposicions va ser del 19 d’agost al 14 de setembre i s’hi van presentar un total de 17 empreses. La mesa de contractació ha valorat cadascuna de les propostes segons el plec de clàusules i ha requerit a l’empresa que ha obtingut més puntuació perquè presenti la documentació i constitueixi la garantia definitiva procedent.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 23 de noviembre de 2020 aprobó, a petición de la Concejalía de Urbanismo, la clasificación de las empresas según la puntuación obtenida en los pliegos de cláusulas establecidos en la licitación del derribo de las edificaciones de la fassina entre medianeras y en esquina, a excepción de la torre de la fassina. También aprobó requerir a la empresa que ha obtenido más puntuación, que es Obres i Serveis Roig S.A., para que presente la documentación y constituya la garantía definitiva que sea procedente. Una vez presentada la documentación y cuando se haya comprobado que es correcta, se adjudicará la obra de derribo a esta empresa por 56.745,72€ (IVA incluido).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès adquirió el año 2019 la finca ubicada en la calle Barcelona números 7, 11 y 13 con el objetivo de emplearla como almacén municipal y destinar la torre de la fassina a la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous, para que sea utilizada como local de ensayo. Aunque estaba previsto que el proyecto de derribo se aprobase definitivamente en marzo, la situación generada por la pandemia de COVID-19 hizo que se suspendiesen los plazos administrativos y, por tanto, el plazo de exposición pública se ha visto afectado. Finalmente, el proyecto quedó aprobado definitivamente el pasado 19 de junio, ya que no se habían presentado alegaciones.

La Junta de Gobierno del 17 de agosto aprobó la licitación de las obras de derribo de las edificaciones de la fassina por un importe de 77.690,37€ (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. El plazo para presentar proposiciones fue del 19 de agosto al 14 de septiembre y se presentaron un total de 17 empresas. La mesa de contratación ha valorado cada una de las propuestas según el pliego de cláusulas y ha requerido a la empresa que ha obtenido más puntuación para que presente la documentación y constituya la garantía definitiva procedente.