Relació d’aptes i no aptes de la prova de coneixements de llengua catalana i convocatòria per l’entrevista personal dels aspirants a formar part de les borses de treball de la brigada municipal

L’alcaldessa Agnès Ferré va signar ahir dilluns 23 de novembre tres Decrets d’Alcaldia per aprovar la relació d’aptes, no aptes i no presentats a la prova de coneixements de llengua catalana del procés de selecció per a la constitució de les borses de treball de personal laboral temporal d’operaris/àries:

-De jardineria i neteja de la via pública

-D’electricitat i enllumenat

-De reparacions i obres

També va convocar l’entrevista personal (no eliminatòria) dels aspirants.

Les relacions es poden trobar al tauler d’anuncis de la seu electrònica on consten els aptes, no aptes i no presentats de la prova de coneixements de llengua catalana, així com el dia i hora de l’entrevista personal de cada aspirant. Es pot accedir al taulell d’anuncis entrant en aquest enllaç: http://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El SOM Bisbal s’ha posat en contacte amb cada aspirant per informar-lo del dia i l’hora de l’entrevista personal.


CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré firmó ayer lunes 23 de noviembre tres Decretos de Alcaldía para aprobar la relación de aptos, no aptos y no presentados a la prueba de conocimientos de lengua catalana del proceso de selección para la constitución de las bolsas de trabajo de personal laboral temporal de operarios/as:

-De jardinería y limpieza de la vía pública

-De electricidad y alumbrado

-De reparaciones y obras

También convocó la entrevista personal (no eliminatoria) de los aspirantes.

Las relaciones se pueden encontrar en el tablón de anuncios de la sede electrónica donde constan los aptos, no aptos y no presentados a la prueba de conocimientos de lengua catalana, y también el día y hora de la entrevista personal de cada aspirante. Se puede acceder al tablón de anuncios entrando en este enlace: http://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board

El SOM Bisbal ha contactado con cada aspirante para informarle del día y hora de la entrevista personal.