El Ple ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament a la Mancomunitat Penedès-Garraf per optar optar als serveis d’educació ambiental i del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD Penedès)

 

FOTO CAAD PENEDES

El darrer Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, celebrat el 21 de setembre de 2020 a les 19h, ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament a la Mancomunitat Penedès-Garraf amb l’objectiu de poder-se beneficiar del servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD Penedès), el servei d’educació ambiental i els serveis centrals, sense perjudici de la posterior ampliació a altres serveis. El cost d’aquests serveis -CAAD Penedès i educació ambiental- serà de 18.399,94€ anuals i aquest 2020 l’Ajuntament haurà d’abonar 5.366,65€, que és la part proporcional dels serveis que es prestaran fins al 31 de desembre.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és el segon municipi de la comarca del Baix Penedès que s’adhereix a la Mancomunitat Penedès-Garraf i es beneficiarà de:

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD Penedès) s’encarrega, amb criteris de benestar animal, de la recollida de gossos, gats i fures que es perden o són abandonades a les nostres comarques. El CAAD Penedès s’ocupa d’aquests animals fins que es retroben amb les seves famílies o fins que poden ser adoptats i compta amb un equip de cuidadors especialitzats, serveis de veterinària i personal d’oficina que s’ocupa i vetlla pel benestar dels animals acollits i atén persones interessades en adoptar o recuperar el seu animal de companyia. Des del centre, conjuntament amb els voluntaris, promou l’adopció com a primera opció de tinença d’animals i com a forma de lluita contra l’abandonament, fomentant la tinença responsable d’animals entre el conjunt de la ciutadania.

El servei d’educació ambiental se centra en la realització de campanyes sobre diferents temàtiques ambientals relacionades amb els àmbits de la gestió de la Mancomunitat Penedès-Garraf: tinença responsable d’animals de companyia, prevenció i reducció de residus, millora de la recollida selectiva, malbaratament alimentari, estalvi i consum d’aigua o autocompostatge, entre altres.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “l’adhesió a la Mancomunitat Penedès-Garraf és un pas més per treballar en la millora de la gestió dels animals domèstics al municipi. D’una banda comptarem amb un servei eficient i amb criteris de benestar animal que es farà càrrec dels animals que siguin trobats a la via pública, amb l’objectiu que es puguin retrobar amb les seves famílies o puguin ser adoptats. D’altra banda, tirarem endavant campanyes i accions d’educació ambiental per fer pedagogia entre la ciutadania sobre la tinença responsable d’animals”.

La Mancomunitat Penedès-Garraf va néixer a principis de la dècada dels vuitanta del segle passat amb l’objectiu de sumar esforços i mitjans per cobrir de manera conjunta les necessitats del territori. En l’actualitat està formada per 34 ajuntaments de l’Alt i el Baix Penedès i del Garraf. La Mancomunitat Penedès Garraf presta serveis en els àmbits de la recollida i gestió de residus, el sanejament de les aigües residuals, l’anàlisi d’aigües potables i residuals, la vigilància i control dels establiments minoristes d’alimentació, l’educació ambiental, la gestió forestal i energètica, la recollida i control d’animals abandonats, la promoció de l’emprenedoria i l’elaboració d’estudis socioeconòmics.

Ara, la Mancomunitat Penedès-Garraf haurà d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en la seva Assemblea.


CASTELLANO | El último Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, celebrado el 21 de septiembre de 2020 a las 19h, ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento a la Mancomunitat Penedès-Garraf con el objetivo de poderse beneficiar del servicio del Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD Penedès), el servicio de educación ambiental y los servicios centrales, sin perjuicio de la posterior ampliación a otros servicios. El coste de estos servicios -CAAD Penedès y educación ambiental- será de 18.399,94€ anuales y este 2020 el Ayuntamiento tendrá que abonar 5.366,65€, que es la parte proporcional de los servicios que se prestarán hasta el 31 de diciembre.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es el segundo municipio de la comarca del Baix Penedès que se adhiere a la Mancomunidad Penedès-Garraf y se beneficiará de:

El Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD Penedès) se encarga, con criterios de bienestar animal, de la recogida de perros, gatos y hurones que se pierden o se abandonan en nuestras comarcas. El CAAD Penedès se ocupa de estos animales hasta que se reencuentran con sus familias o hasta que pueden ser adoptados y cuenta con un equipo de cuidadores especializados, servicios de veterinaria y personal de oficina que se ocupa de todo por el bienestar de los animales acogidos y atiende a personas interesadas en adoptar o recuperar su animal de compañía. También dispone de velatorio. Desde el centro, conjuntamente con los voluntarios, se promueve la adopción como primera opción de tenencia de animales y como forma de lucha contra el abandono, fomentando la tenencia responsable de animales entre el conjunto de la ciudadanía.

El servicio de educación ambiental se centra en la realización de campañas sobre distintas temáticas ambientales relacionadas con los ámbitos de la gestión de la Mancomunitat Penedès-Garraf: tenencia responsable de animales de compañía, prevención y reducción de residuos, mejora de la recogida selectiva, derroche alimentario, ahorro y consumo de agua o autocompostaje, entre otras.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “la adhesión a la Mancomunitat Penedès-Garraf es un paso más para trabajar en la mejora de la gestión de los animales domésticos en el municipio. Por un lado contaremos con un servicio eficiente y con criterios de bienestar animal que se hará cargo de los animales que sean encontrados a la vía pública, con el objetivo de que se puedan reencontrar con sus familias o puedan ser adoptados. Por otro lado, sacaremos adelante campañas y acciones de educación ambiental para hacer pedagogía entre la ciudadanía sobre la tenencia responsable de animales”.

La Mancomunitat Penedès-Garraf nació a principios de la década de los ochenta del siglo pasado con el objetivo de sumar esfuerzos y medios para cubrir de manera conjunta las necesidades del territorio. En la actualidad está formada por 34 ayuntamientos del Alt y lo Baix Penedès y del Garraf. La Mancomunitat Penedès Garraf presta servicios en los ámbitos de la recogida y gestión de residuos, el saneamiento de las aguas residuales, el análisis de aguas potables y residuales, la vigilancia y control de los establecimientos minoristas de alimentación, la educación ambiental, la gestión forestal y energética, la recogida y control de animales abandonados, la promoción del emprendimiento y la elaboración de estudios socioeconómicos.

Ahora, la Mancomunitat Penedès-Garraf tendrá que aprobar la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en su Asamblea.