L’Ajuntament signa un conveni amb la Societat perquè promogui la cultura i la tradició al municipi

Un moment de la signatura del conveni amb l'entitat. Signa el president, Josep Pasqual, acompanyat d'altres membres de la junta de l'entitat.
Un moment de la signatura del conveni amb l’entitat. Signa el president, Josep Pasqual, acompanyat d’altres membres de la junta de l’entitat; l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; i la Regidora de Cultura, Judith Vidal.

La Junta de Govern del 24 d’agost de 2020 va aprovar un conveni amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca per a la promoció de la cultura i la tradició popular catalanes al municipi, fomentant l’associacionisme. El passat divendres 4 de setembre es va signar el conveni amb l’entitat.

El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’exercici 2020 es va aprovar en el Ple ordinari del 16 de desembre de 2020.  Aquest pla preveia la concessió d’una subvenció nominativa de 12.000€ a la Societat per a la realització de les activitats de l’any 2020, en concret l’entitat ha de col·laborar en el finançament de les despeses derivades de:

-L’organització de la Festa Major d’Hivern i de la Festa Major Xica d’estiu, al local de l’entitat i pels carrers de la vila de l’any 2020.

-L’organització del curs de gralla i tambor per als membres del Grup de geganters i grallers de l’entitat que té lloc entre els mesos de gener i juny i d’octubre a desembre del 2020.

-Les actuacions del grup de geganters i grallers de l’entitat al municipi durant l’any 2020 amb l’ocasió de la rebuda de la Flama del Canigó, les cercaviles de la Festa Major d’estiu i altres participacions en actes organitzats des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

-L’organització d’altres activitats i festes durant l’any 2020.

Mitjançant el conveni signat, l’entitat s’obliga a:

-Promoure la cultura I la tradició popular catalanes al municipi

-Cedir la sala de l’edifici propietat de l’entitat a l’Ajuntament per al seu ús o per al de l’escola Ull de Vent o l’Institut Coster de la Torre, quan aquest ho requereixi, sempre que no estigui programada una activitat per part de l’entitat.

-Fer constar de forma clara en tota documentació impresa o en qualsevol altre suport que l’activitat està subvencionada per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

-Presentar la documentació justificativa corresponent, abans del 31 de gener de 2021.

La Societat és una entitat cultural sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita al Registre municipal d’entitats, que té com a objecte promoure la cultura i les festes populars. Un dels objectius que persegueix l’Ajuntament en el foment de la cultura al municipi, és la promoció de la mateixa però també millorar la qualitat de vida de la ciutadania promovent la convivència i cohesió socials. En aquest sentit, l’Ajuntament tenia previst atorgar una subvenció de 15.000€ al Ball de Diables i diablons de la Bisbal del Penedès per a les activitats organitzades -promovent la cultura i la convivència i el folklore al municipi- i per als actes realitzats amb motiu del 15è aniversari de l’entitat. Aquests actes s’havien de dur a terme durant el 2020. D’altra banda, també estava prevista una subvenció, a través de conveni, amb la Colla Castellera la Bisbal del Penedès (Bous) per promoure la cultura castellera i  la convivència al municipi per un import d’11.500€. En aquests dos casos, la pandèmia de la Covid-19 a fet que les entitats aturin la seva activitat i, per aquest motiu, no s’ha signat el conveni previst perquè no podrien destinar aquests diners al funcionament de l’entitat i, per tant, no podrien justificar les despeses. No obstant això, hi ha altres convenis amb entitats (culturals, esportives, educatives, mediambientals…) que sí que s’han pogut tirar endavant, com ara el conveni amb l’Escola Ull de Vent per a material escolar i equipaments informàtics; el conveni amb l’ADF Clot de Bou; o el conveni aprovat amb la Joventut Bisbalenca CF per a la temporada 2020/2021.

En el cas del conveni signat amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, ara s’ha aprovat un primer pagament de 10.000€. El segon pagament, de 2.000€ es farà quan hagin justificat el conveni. En cas d’incompliment dels requisits i les obligacions establertes al conveni, hauran de reintegrar una part o el total de la subvenció, segons la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 24 de agosto de 2020 aprobó un convenio con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca para la promoción de la cultura y la tradición popular catalanas en el municipio, fomentando el asociacionismo. El pasado viernes 4 de septiembre se firmó el convenio con la entidad.

El Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el ejercicio 2020 se aprobó en el Pleno ordinario del 16 de diciembre de 2020.  Este plan preveía la concesión de una subvención nominativa de 12.000€ a la Societat para la realización de las actividades del año 2020, en concreto la entidad tiene que colaborar en la financiación de los gastos derivados de:

-La organización de la Fiesta Mayor de Invierno y de la ‘Festa Major Xica’ de verano, en el local de la entidad y por las calles del municipio del año 2020.

-La organización del curso de gralla y tambor para los miembros del Grupo de geganters y grallers de la entidad que tiene lugar entre los meses de enero y junio y de octubre a diciembre de 2020.

-Las actuaciones del grupo de geganters y grallers de la entidad en el municipio durante el año 2020 con la ocasión del recibimiento de la Flama del Canigó, los pasacalles de la Fiesta Mayor de verano y otras participaciones en actos organizados desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

-La organización de otras actividades y fiestas durante el año 2020.

Mediante el convenio firmado, la entidad se obliga a:

-Promover la cultura y la tradición popular catalanas en el municipio

-Ceder la sala del edificio propiedad de la entidad al Ayuntamiento para su uso o para el de la escuela Ull de Vent o el Instituto Coster de la Torre, cuando este lo requiera, siempre que no esté programada una actividad por parte de la entidad.

-Hacer constar de forma clara en toda la documentación impresa o en cualquier otro soporte que la actividad está subvencionada por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès

-Presentar la documentación justificativa correspondiente, antes del 31 de enero de 2021.

La Societat es una entidad cultural sin ánimo de lucro, legalmente constituida e inscrita al Registro municipal de entidades, que tiene como objeto promover la cultura y las fiestas populares. Uno de los objetivos que persigue el Ayuntamiento en el fomento de la cultura en el municipio, es la promoción de la misma pero también mejorar la calidad de vida de la ciudadanía promoviendo la convivencia y cohesión sociales. En este sentido, el Ayuntamiento tenía previsto otorgar una subvención de 15.000€ al Ball de Diables i diablons de la Bisbal del Penedès para las actividades organizadas -promoviendo la cultura y la convivencia y el folclore en el municipio- y para los actos realizados con motivo del 15º aniversario de la entidad. Estos actos se tenían que llevar a cabo durante el 2020. Por otro lado, también estaba prevista una subvención, a través de convenio, con la Colla Castellera la Bisbal del Penedès (Bous) para promover la cultura castellera y la convivencia  en el municipio por un importe de 11.500€. En estos dos casos, la pandemia de la Covid-19 ha hecho que las entidades paren su actividad y, por este motivo, no se ha firmado el convenio previsto porque no podrían destinar este dinero al funcionamiento de la entidad y, por lo tanto, no podrían justificar los gastos. Sin embargo, hay otros convenios con entidades (culturales, deportivas, educativas, medioambientales…) que sí que se han podido sacar adelante, como por ejemplo el convenio con la Escola Ull de Vent para material escolar y equipaciones informáticas; el convenio con el ADF Clot de Bou; o el convenio aprobado con la Joventut Bisbalenca CF para la temporada 2020/2021.

En el caso del convenio firmado con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, ahora se ha aprobado un primer pago de 10.000€. El segundo pago, de 2.000€ se hará cuando hayan justificado el convenio. En caso de incumplimiento de los requisitos y las obligaciones establecidas al convenio, tendrán que reintegrar una parte o el total de la subvención, según la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones.