El Ple ordinari del 16 de desembre ha aprovat el Pla estratègic de subvencions 2020

El Ple ordinari del 17 de desembre de 2019 ha aprovat el Pla estratègic de subvencions 2020 de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Aquest Pla inclou un total de disset subvencions, dividides en vuit àrees temàtiques, amb un import total de 170.550€. Amb les subvencions que s’inclouen al Pla, l’Ajuntament vol fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local i també prestar ajuda a les entitats, empreses, col·lectius i persones del municipi. Així, el Pla inclou les àrees de prevenció i extinció d’incendis, assistència social primària, foment de l’ocupació, funcionament de centres d’educació, serveis complementaris a l’educació, promoció cultural, promoció i foment de l’esport i ajudes a la natalitat i adopció.

SUBVENCIONS INCLOSES EN EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020

1.-Prevenció i extinció d’incendis (5.000€)

Es tracta d’una subvenció que s’atorga a través d’un conveni amb l’ADF Clot de Bou per poder comptar amb la seva col·laboració en la redacció i execució dels plans d’autoprotecció contra incendis forestals i el pla d’autoprotecció municipal, així com per la seva participació en tasques de prevenció d’incendis i en actes que s’organitzen des de l’Ajuntament (principalment aquells que inclouen pirotècnia).

2.-Assistència social primària (10.000€).

Ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència per a persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. L’import assignat és de 10.000€. La concessió es fa de forma directa, prèvia valoració de Serveis Socials.

3.-Foment de l’ocupació (15.000€).

S’obren dues convocatòries de subvencions per fomentar l’ocupació, l’emprenedoria i l’autoocupació:

-Subvencions per a la creació de llocs de treball. Subvenció per a les empreses ubicades a la Bisbal del Penedès que hagin contractat, durant el 2019, bisbalencs i bisbalenques que estiguin desocupats/des. S’hi destinen 5.000€.

-Subvencions per a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes durant el 2019. L’import de la partida és de 10.000€.

4.-Funcionament de centres d’educació curs 2019/2020 (14.300€).

És una subvenció que s’atorga a l’escola Ull de Vent per poder adquirir les agendes dels alumnes, per al material escolar dels alumnes empadronats (es calculen uns 50€ per alumne/a) i per al projecte Cantània.

5.-Serveis complementaris a l’educació (55.000€).

En aquest apartat s’inclouen les següents subvencions per al curs 2019/2020.

-Subvenció per als llibres de primària de l’escola pública per al projecte de sociabilització dels llibres.

Aquesta subvenció és per als alumnes bisbalencs de l’escola Ull de Vent i l’escola Quatre Vents. La partida del pressupost és de 15.000€.

-Subvenció per als llibres de secundària de l’Institut Coster de la Torre.

La partida del pressupost és de 15.000€.

-Subvencions per al transport escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Subvencions per a part del cost del transport comarcal per a les famílies que no resideixen al nucli on s’ubica l’escola Ull de Vent. La partida és de 5.000€.

-Subvencions per al menjador escolar de l’escola Ull de Vent.

Se subvenciona part del cost del menjador escolar. La partida del pressupost és de 20.000€.

6.-Promoció cultural (41.250€).

Inclou activitats organitzades per l’Ajuntament i subvencions nominatives a entitats:

-Premis del concurs literari de Sant Jordi 2020

S’hi destinen 750€.

-Convocatòria de subvencions en matèria de cultura

Subvencions per a entitats culturals del municipi per finançar les activitats que organitzen i les despeses ordinàries del 2020. La partida del pressupost és de 2.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca.

Col·laboració amb l’entitat per a les activitats organitzades, promovent la cultura i la convivència al municipi a través del teatre, els geganters i grallers, els escacs, al botifarra i altres activitats. L’import que s’hi destina és de 12.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb el Ball de Diables de la Bisbal del Penedès.

Col·laboració amb l’entitat per a les activitats organitzades, promovent la cultura, la convivència i el folklore al municipi i per a les activitats organitzades amb motiu del seu 15è aniversari, durant el 2020. L’import és de 15.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb la Colla Castellera La Bisbal del Penedès – Bous.

Col·laboració amb l’entitat per a les activitats organitzades, promovent la cultura castellera i la convivència al municipi. L’import és d’11.500€.

7.-Promoció i foment de l’esport (25.000€).

-Patrocinis esportius

Subvencionar a bisbalencs i bisbalenques que realitzen activitats esportives i participen en competicions i esdeveniments esportius. La partida és de 2.000€.

-Subvenció a través d’un conveni amb Joventut Bisbalenca CF.

Es col·labora amb l’entitat per a les activitats organitzades per promoure l’esport i la convivència al municipi. L’import és de 23.000€ i s’hi inclou l’any 2020 (per tant, una part de la temporada 2019/2020 i una part de la temporada 2020/2021).

8.-Subvencions a la natalitat i adopció (5.000€).

Es tracta d’una subvenció que s’atorga a les famílies que, durant el 2019, hagin tingut o adoptat un infant. Aquestes famílies -prèvia sol·licitud i entrega de la documentació corresponent- reben el ‘Xec nadó’, un talonari amb 10 vals de 10€ cadascun (100€ en total) per gastar en els comerços del municipi que participen en la campanya. L’import destinat a aquesta partida és de 5.000€.

EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020 INCLOU UNA PART DE CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA

Els plans estratègics de subvencions estan basats en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, on es disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i el fet que sempre compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. En compliment de la normativa, el Pla estratègic de subvencions 2020 inclou una part de control i avaluació del Pla. Així, l’alcaldessa Agnès Ferré, que és la responsable de l’àrea d’Hisenda, és qui controlarà el seu compliment. Una vegada finalitzada la vigència del Pla estratègic de subvencions per al 2020, es presentarà al Ple una memòria amb el grau de compliment i les conclusions.

El primer pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va aprovar el 20 de desembre de 2017 per a l’any 2018. L’any 2019, com que els pressupostos estaven prorrogats, es va seguir aplicant el Pla del 2018. Ara, en haver-se aprovat inicialment el pressupost 2020 en el Ple extraordinari del 27 de novembre de 2019, s’ha tirat endavant també l’aprovació del Pla de subvencions 2020.


CASTELLANO | El Pleno ordinario del 17 de diciembre del 2019 ha aprobado el Plan estratégico de subvenciones 2020 del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Este Plan incluye un total de diecisiete subvenciones, divididas en ocho áreas temáticas, con un importe total de 170.550€. Con las subvenciones que se incluyen en el Plan, el Ayuntamiento quiere fomentar la realización de actividades de utilidad pública o de interés local y también prestar ayuda a las entidades, empresas, colectivos y personas del municipio. Así, el Plan incluye las áreas de prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, fomento de la ocupación, funcionamiento de centros de educación, servicios complementarios a la educación, promoción cultural, promoción y fomento del deporte y ayudas a la natalidad y adopción.

SUBVENCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020

1.-Prevención y extinción de incendios (5.000€).

Se trata  de una subvención que se otorga a través de un convenio con ADF Clot de Bou para poder contar con su colaboración en la redacción y ejecución de los planes de autoprotección contra incendios forestales y el plan de autoprotección municipal, así como por su participación en trabajos de prevención de incendios y en actos que se organizan desde el Ayuntamiento (principalmente aquellos que incluyen pirotecnia).

2.-Asistencia social primaria (10.000€).

Ayudas económicas de urgencia social para atender necesidades puntuales y básicas de subsistencia para personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. El importe asignado es de 10.000€. La concesión se hace de forma directa, previa valoración de Servicios Sociales.

3.-Fomento de la ocupación (15.000€).

Se abren dos convocatorias de subvenciones para fomentar la ocupación, el emprendimiento y la autoocupación:

-Subvenciones para la creación de puestos de trabajo. Subvención para las empresas ubicadas en la Bisbal del Penedès que hayan contratado, durante el 2019, bisbalencs y bisbalenques que estén desocupados/das. Se destinan 5.000€.

-Subvenciones para personas desocupadas que se establezcan como autónomas durante el 2019. El importe de la partida es de 10.000€.

4.-Funcionamiento de centros de educación curso 2019/2020 (14.300€).

Es una subvención que se otorga a la escuela Ull de Vent para poder adquirir las agendas de los alumnos, para el material escolar de los alumnos empadronados (se calculan unos 50€ por alumno/a) y para el proyecto Cantània.

5.-Servicios complementarios a la educación (55.000€).

En este apartado se incluyen las siguientes subvenciones para el curso 2019/2020.

-Subvención para los libros de primaria de la escuela pública para el proyecto de sociabilización de los libros.

Esta subvención es para los alumnos biscalencs de la escuela Ull de Vent y la escuela Quatre Vents. La partida del presupuesto es de 15.000€.

-Subvención para los libros de secundaria del Instituto Coster de la Torre.

La partida del presupuesto es de 15.000€.

-Subvenciones para el transporte escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Subvenciones para parte del coste del transporte comarcal para las familias que no residan en el núcleo donde se ubica la escuela Ull de Vent. La partida es de 5.000€.

-Subvenciones para el comedor escolar de la escuela Ull de Vent.

Se subvenciona parte del coste del comedor escolar. La partida del presupuesto es de 20.000€.

6.-Promoción cultural (41.250€).

Incluye actividades organizadas por el Ayuntamiento y subvenciones nominativas a entidades:

-Premios del concurso literario de Sant Jordi 2020.

Se destinarán 750€.

-Convocatoria de subvenciones en materia de cultura.

Subvenciones para entidades culturales del municipio para financiar las actividades que organizan y los gastos ordinarios del 2020. La partida del presupuesto es de 2.000€.

-Subvención a través de un convenio con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca.

Colaboración con la entidad para las actividades organizadas, promoviendo la cultura y la convivencia en el municipio a través del teatro, los geganters y grallers, el ajedrez, la butifarra y otras actividades. El importe que se destina es de 12.000€.

-Subvención a través de un convenio con el Ball de Diables de la Bisbal del Penedès.

Colaboración con la entidad para las actividades organizadas, promoviendo la cultura, la convivencia y el folklore en el municipio y para las actividades organizadas con motivo de su 15º aniversario, durante el 2020. El importe es de 15.000€.

-Subvención a través de un convenio con la Colla Castellera La Bisbal del Penedès – Bous.

Colaboración con la entidad para las actividades organizadas, promoviendo la cultura castellera y la convivencia en el municipio. El importe es de 11.500€.

7.-Promoción y fomento del deporte (25.000€).

-Patrocinios deportivos

Subvencionar bisbalencs y bisbalenques que realizan actividades deportivas y participan en competiciones y eventos deportivos. La partida es de 2.000€.

-Subvención a través de un convenio con Joventut Bisbalenca CF.

Se colabora con la entidad por las actividades organizadas para promover el deporte y la convivencia en el municipio. El importe es de 23.000€ y se incluye el año 2020 (por lo tanto, una parte de la temporada 2019/2020 y una parte de la temporada 2020/2021).

8.-Subvenciones a la natalidad y adopción (5.000€).

Se trata de una subvención que se otorga a las familias que, durante el 2019, hayan tenido o adoptado un niño. Estas familias -previa solicitud y entrega de la documentación correspondiente- reciben el ‘Xec nadó’, un talonario con 10 vales de 10€ cada uno (100€ en total) para gastar en los comercios del municipio que participan en la campaña. El importe destinado a esta partida es de 5.000€.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020 INCLUYE UNA PARTE DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Los planes estratégicos de subvenciones están basados en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde se dispone que las administraciones que establezcan subvenciones deben concretar en un Plan estratégico de subvenciones los objetivos y los efectos que se pretenden con cada una de las subvenciones, los costes previsibles, las fuentes de financiamiento y el hecho que siempre cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. En cumplimiento con la normativa, el Plan estratégico de subvenciones 2020 incluye una parte de control y evaluación del Plan. Así, la alcaldesa Agnès Ferré, que es la responsable del área de Hacienda, es quien controlará su cumplimiento. Una vez finalizada la vigencia del Plan estratégico de subvenciones para el 2020, se presentará al Pleno una memoria con el grado de cumplimiento y las conclusiones.

El primer plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se aprobó el 20 de diciembre del 2017 para el año 2018. El año 2019, como los presupuestos estaban prorrogados, se siguió aplicando el Plan del 2018. Ahora, habiéndose aprobado inicialmente el presupuesto del 2020 en el Pleno extraordinario del 27 de noviembre del 2019, se ha sacado adelante también la aprobación del Plan de subvenciones 2020.