Aquest dilluns 16 de desembre s’ha celebrat el Ple ordinari corresponent a aquest trimestre

PLE ORDINARI 191217 FOTO

Aquest dilluns 16 de desembre s’ha celebrat el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent al darrer trimestre de 2019. Tot seguit us detallem els punts que s’hi han tractat:

A)Part resolutiva:

1.-Aprovació de l’acta del Ple del 16/09/19

S’aprova per unanimitat.

2.-Aprovació de l’acta del Ple del 23/09/19

S’aprova per unanimitat.

3.-Aprovació de l’acta del Ple del 16/10/19

S’aprova per unanimitat.

4.-Aprovació de l’acta del Ple del 21/10/19

S’aprova per unanimitat.

5-Aprovació de l’acta del Ple del 27/11/19

S’aprova per unanimitat.

6.-Ratificació de la dissolució del Consorci Universitari del Baix Penedès

S’aprova la ratificació de la dissolució del Consorci Universitari del Baix Penedès amb els vots a favor de: Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i Ara la Bisbal (1). Vots en contra: ERC (1).

El Consorci Universitari del Baix Penedès es va constituir el 1994 amb l’objectiu de promocionar, crear i gestionar els centres d’ensenyament superior de la comarca. En l’actualitat està format per 14 municipis i el Consell Comarcal del Baix Penedès i tot i que en el moment de la seva creació, va ser un peça clau en l’Associació Promotora dels Estudis Universitaris al Baix Penedès amb la URV, fa quatre anys que no té activitat. Per tot plegat, el Consell d’alcaldes va debatre, el passat juliol, sobre la possibilitat de dissoldre el Consorci per inactivitat. A l’octubre es va aprovar iniciar el procediment per a la seva dissolució, nomenant el Ple del Consell Comarcal com a liquidador, i el 20 de novembre la Junta General del Consorci va aprovar la seva dissolució i liquidació. Posteriorment, el Ple del 4 de desembre, va ratificar aquest d’acord. Ara, abans del 31 de desembre de 2019, els ajuntaments de la comarca han de ratificar aquest acord per majoria absoluta.

7.-Pla estratègic de subvencions 2020

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i ERC (1).

Vots en contra: Ara la Bisbal (1).

El Ple ha aprovat el Pla estratègic de subvencions per al 2020 amb un total de 170.550€. L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local. Les subvencions, per al 2020, es divideixen en vuit àrees:

 • Prevenció i extinció d’incendis: 5.000€
 • Assistència social primària: 10.000€
 • Foment de l’ocupació: 15.000€
 • Funcionament dels centres d’educació: 14.300€
 • Serveis complementaris a l’educació: 55.000€
 • Promoció cultural: 41.250€
 • Promoció i foment de l’esport: 25.000€
 • Subvencions a la natalitat i adopció: 5.000€

El detall del Pla estratègic de subvencions es pot consultar en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/2019/12/17/plaestrategicsubvencions2020/

Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre, on es disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i el fet que sempre es compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. El Pla detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària.

El Ple ordinari del 20 de desembre de 2017 va aprovar le primer pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2018. Com que el pressupost de 2019 va ser prorrogat (del de 2018), enguany s’ha continuat amb aquest Pla.

8.-Revisió de preus del contracte de recollida de residus amb CESPA SA

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Abstencions: ERC (1).

S’aprova declarar la inadmissió del recurs de reposició presentat per CESPA SA el 8 de novembre de 2019 contra l’acord del Ple del 23 de setembre de 2019, contrari a l’acord de resolució del recurs de reposició presentat en contra de l’acord de la Junta de Govern del 25 d’octubre de 2018.

ANTECEDENTS

1.-L’Ajuntament va adjudicar a l’empresa CESPA SA, el maig de 2011, el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus per un import anual de 373.829,56€ més IVA, per un període de 10 anys. També va quedar aprovat que un any després de la signatura del contracte, es procedirà a la revisió de preus d’acord amb la variació anual de l’IPC català del darrer mes publicat. D’acord amb l’article 77.3 de la Llei de contractes del sector públic, la revisió serà del 85% de la variació de l’IPC anterior.

2.-El març de 2017 l’empresa CESPA SA sol·licita revisió de preus del contracte, des de l’1 de febrer de 2015.

3.-El 25 d’octubre de 2018 es va aprovar per Junta de Govern la revisió de preus d’acord amb la revisió de l’IPC (revisió de preus sol·licitada el març de 2017) per 33.917,49€ (IVA inclòs).

4.-El novembre de 2018, l’empresa presenta un escrit manifestant la seva disconformitat amb aquesta revisió de preus perquè, segons l’empresa, els càlculs aplicats no són correctes. L’import calculat per l’empresa és de 77.749,19€.

5.-L’estudi de revisió global dels preus del contracte de recollida de brossa amb l’empresa CESPA SA, realitzat per Faura-Casas auditors i consultors SL, arriba el juny de 2019 i conclou que la revisió de preus aprovada a finals del 2018 suposa un import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€ (IVA inclòs). Per aquest motiu, el Ple del 23 de setembre de 2019 aprova desestimar, en part, les al·legacions presentades per CESPA SA, aprovar la revisió de preus i aprovar l’import pendent d’abonar a la concessionària de 33.917,49€.

6.-El 8 de novembre l’empresa CESPA SA presenta un recurs de reposició contra l’acord del Ple del 23 de setembre de 2019, contrari a l’acord de resolució del recurs de reposició presentat contra l’acord de la Junta de Govern del 25 d’octubre de 2018.

7.-El Ple del 16 de desembre de 2019 aprova declarar la inadmissió del recurs de reposició presentat per CESPA SA.

9.-Revocació de la competència al Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis d’informàtica i telecomunicacions.

S’aprova per unanimitat.

El Ple aprova la revocació de l’acord del Ple del 12 de febrer de 2008 de delegació dels serveis d’informàtica i telecomunicacions que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès del 2020. Com que el 2020 l’Ajuntament no utilitzarà cap servidor ni plataforma del Consell Comarcal, es proposa  – i s’aprova – revocar l’acord.

10.-Aprovació del calendari fiscal 2020

S’aprova per unanimitat.

El Ple aprova el calendari fiscal per a l’exercici 2020. Segons s’ha explicat des de la Regidoria d’Hisenda “hi ha un canvi en els períodes de pagament de l’IBI (immobles de naturalesa urbana) per petició de diversos veïns”. Fins al 2019, l’IBI urbà es pagava en dues fraccions en els següents períodes:

Fracció 1 (no domiciliats): 26/04/2019 – 28/06/2019

Fracció 1 (domiciliats): 15/06/2019

Fracció 2 (no domiciliats): 28/06/2019 – 30/08/2019

Fracció 2 (domiciliats): 16/08/2019

La proposta que es fa per a l’any 2020 és mantenir la periodicitat de la primera fracció i modificar la segona, allargant el període entre la primera fracció i la segona. Els nous terminis de la fracció 2, per al 2020, serien els següents:

        Fracció 2 (no domiciliats): 28/08/2020 – 30/10/2020

        Fracció 2 (domiciliats): 07/10/2020

Calendari fiscal -QUADRE
Calendari fiscal 2020 (aprovat al Ple ordinari del 16/12/19)

11.-Compliment de la sentència del contenciós administratiu (per una plusvàlua)

S’aprova per unanimitat.

En aquest punt es proposava la Junta de Govern com a òrgan responsable del compliment de la sentència número 139/2019 del Jutjat Contenciós-administratiu número 1 de Tarragona.  Aquest contenciós es va presentar, contra l’Ajuntament, per una plusvàlua liquidada per aquesta administració. Els subjectes passius de la plusvàlua van al·legar que no hi havia hagut increment de valor i que, per tant, no s’havia d’aplicar la liquidació de la plusvàlua. L’alcaldessa Agnès Ferré ha aclarit que es va cobrar “en compliment de la normativa corresponent que, tot i que hi ha sentències que dictaminen que en cas que no hi hagi increment de valor no s’ha d’aplicar, l’Ajuntament ha de complir la llei corresponent fins que no canviï, que esperem que sigui aviat”.

B)Activitat de control:

12.-Donar compte dels Decrets d’alcaldia

Es dóna compte dels decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària ordinària, celebrada al setembre.

13.-Donar compte dels acords de Junta de Govern Local

Es dóna compte dels acords de les Juntes de Govern local aprovades i publicades des del Ple ordinari de desembre fins ara i que són les actes de Junta de Govern del 12 i el 26 d’agost, 9 i 30 de setembre, 14 i 28 d’octubre i 11 i 25 de novembre.

Les actes de les Juntes de Govern es publiquen al Portal de Transparència un cop s’han aprovat.

C)Precs i preguntes


PLE ORDINARI 191217 FOTO

CASTELLANO | Este lunes 16 de diciembre se ha celebrado el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente al último trimestre del 2019. A continuación os detallamos los puntos que se han tratado en el Pleno:

A)Parte resolutiva:

1.-Aprobación del acta del Pleno del 16/09/19

Se aprueba por unanimidad.

2.-Aprobación del acta del Pleno del 23/09/19

Se aprueba por unanimidad.

3.-Aprobación del acta del Pleno del 16/10/19

Se aprueba por unanimidad.

4.-Aprobación del acta del Pleno del 21/10/19

Se aprueba por unanimidad.

5.- Aprobación del acta del Pleno del 27/11/19

Se aprueba por unanimidad.

6.-Ratificación de la disolución del Consorci Universitari del Baix Penedès

Se aprueba la ratificación de la disolución del Consorci Universitari del Baix Penedès con los votos a favor de de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1), Ara la Bisbal (1).

Vots en contra: ERC (1).

El Consorcio Universitario del Baix Penedès se constituyó el 1994 con el objetivo de promocionar, crear y gestionar los centros de enseñanza superior de la comarca. En la actualidad está formado por 14 municipios y el Consell Comarcal del Baix Penedès y aunque en el momento de su creación fue una pieza clave en la Associació Promotora dels Estudis Universitaris al Baix Penedès con la URV, hace cuatro años que no tiene actividad. Por todo ello, el Consejo de alcaldes debatió, el pasado mes de julio, sobre la posibilidad de disolver el Consorci por inactividad. En octubre se aprobó iniciar el procedimiento para su disolución, nombrando el Pleno del Consell Comarcal como liquidador, y el 20 de noviembre la Junta General del Consorci aprobó su disolución y liquidación. Posteriormente, el Pleno del 4 de diciembre, ratificó este acuerdo. Ahora, antes del 31 de diciembre del 2019, los ayuntamientos de la comarca deben ratificar este acuerdo por mayoría absoluta.

7.-Plan estratégico de subvenciones 2020

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i ERC (1).

Vots en contra: Ara la Bisbal (1).

El Pleno ha aprobado el Plan estratégico de subvenciones para el 2020 con un total de 170.550€. El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pública o de interés local. Las subvenciones, para el 2020, se dividen en ocho áreas:

 • Prevención y extinción de incendios: 5.000€
 • Asistencia social primaria: 10.000€
 • Fomento de la ocupación: 15.0000€
 • Funcionamiento de los centros de educación: 14.300€
 • Servicios complementarios a la educación: 55.000€
 • Promoción cultural: 41.250€
 • Promoción y fomento del deporte: 25.000€
 • Subvenciones a la natalidad y adopción: 5.000€

El detalle del Plan estratégico de subvenciones se puede consultar en este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/2019/12/17/plaestrategicsubvencions2020/

Los planes estratégicos de subvenciones se basan en el artículo 8 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre, donde se dispone que las administraciones que establezcan subvenciones deben concretar en un Plan estratégico de subvenciones los objetivos y los efectos que se pretenden con cada una de las subvenciones, los costes previsibles, las fuentes de financiación y el hecho que siempre se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. El Plan detalla, para cada subvención, el coste previsible, la modalidad de concesión, la descripción, los objetivos, los destinatarios y la aplicación presupuestaria.

El Pleno ordinario del 20 de diciembre del 2017 aprobó el primer plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2018. Como el presupuesto del 2019 fue prorrogado (del 2018), este año se ha continuado con este plan.

8.-Revisión de precios del contrato de recogida de residuos con CESPA SA

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal – FIC (1) i Ara la Bisbal (1).

Abstencions: ERC (1).

Se aprueba declarar la inadmisión del recurso de reposición presentado por CESPA SA el 8 de noviembre del 2019 contra el acuerdo del Pleno del 23 de septiembre del 2019, contrario al acuerdo de resolución del recurso de reposición presentado en contra del acuerdo de la Junta de Gobierno del 25 de octubre del 2018.

ANTECEDENTES

1.-El Ayuntamiento adjudicó a la empresa CESPA SA, en mayo del 2011, el contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos por un importe anual de 373.829,56€ más IVA, por un periodo de 10 años. También quedó aprobado que un año después de la firma del contrato se procedería a la revisión de precios de acuerdo con la variación anual del IPC catalán del último mes publicado. De acuerdo con el artículo 77.3 de la Ley de contratos del sector público, la revisión será del 85% de la variación del IPC anterior.

2.-En marzo del 2017 la empresa CESPA SA solicita revisión de precios del contrato, desde el 1 de febrero del 2015.

3.-El 25 de octubre del 2018 se aprobó por Junta de Gobierno la revisión de precios de acuerdo con la revisión del IPC (revisión de precios solicitada en marzo del 2017) por 33.917,49€ (IVA incluido).

4.-En noviembre del 2018, la empresa presenta un escrito manifestando su disconformidad con esta revisión de precios porqué, según la empresa, los cálculos aplicados no son correctos. El importe calculado por la empresa es de 77.749,19€.

5.-El estudio de revisión global de los precios del contrato de recogida de basura con la empresa CESPA SA, realizado por Faura-Casas auditors i consultors SL, llega en junio del 2019 y concluye que la revisión de precios aprobada a finales del 2018 supone un importe pendiente de abonar a  la concesionaria de 33.917,49€ (IVA incluido). Por este motivo, el Pleno del 23 de septiembre del 2019 aprueba desestimar, en parte, las alegaciones presentadas por CESPA SA, aprobar la revisión de precios y aprobar el importe pendiente de abonar a la concesionaria de 33.917,49€.

6.-El 8 de noviembre la empresa CESPA SA presenta un recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno del 23 de septiembre de 2019, contrario al acuerdo de resolución del recurso de reposición presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 25 de octubre del 2018.

7.-El Pleno del 16 de diciembre del 2019 aprueba declarar la inadmisión del recurso de reposición presentado por CESPA SA.

9.-Revocación de la competencia al Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de servicios de informática y telecomunicaciones.

Se aprueba por unanimidad.

El Pleno aprueba la revocación del acuerdo del Pleno del 12 de febrero de 2008 de delegación de los servicios de informática y telecomunicaciones que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès del 2020. Como que el 2020 el Ayuntamiento no utilizará ningún servidor ni plataforma del Consell Comarcal, se propone – y se aprueba – revocar el acuerdo.

10.-Aprobación del calendario fiscal 2020.

Se aprueba por unanimidad.

El Pleno aprueba el calendario fiscal para el ejercicio 2020. Según se ha explicado desde la Concejalía de Hacienda “hay un cambio en los periodos de pago del IBI (inmuebles de naturaleza urbana) por petición de varios vecinos”. Hasta el 2019, el IBI urbano se pagaba en dos fracciones en los siguientes periodos:

Fracción 1 (no domiciliados): 26/04/2019 – 28/06/2019

Fracción 1 (domiciliados): 15/06/2019

Fracción 2 (no domiciliados): 28/06/2019 – 30/08/2019

Fracción 2 (domiciliados): 16/08/2019

La propuesta que se hace para el año 2020 es mantener la periodicidad de la primera fracción y modificar la segunda, alargando el periodo entre la primera fracción y la segunda. Los nuevos plazos de la fracción 2, para el 2020, serían los siguientes:

               Fracción 2 (no domiciliados): 28/08/2020 – 30/10/2020

               Fracción 2 (domiciliados): 07/10/2020

Calendari fiscal -QUADRE
Calendario fiscal 2020 (aprobado en el Pleno ordinario del 16/12/19)

11.-Cumplimiento de la sentencia del contencioso administrativo (por una plusvalía).

Se aprueba por unanimidad.

En este punto se proponía la Junta de Gobierno como órgano responsable del cumplimiento de la sentencia número 139/2019 del Juzgado Contencioso-administrativo número 1 de Tarragona. Este contencioso se presentó, contra el Ayuntamiento, por una plusvalía liquidada por esta administración. Los sujetos pasivos de la plusvalía alegaron que no había habido incremento de valor y que, por lo tanto, no se tenía que aplicar la liquidación de la plusvalía. La alcaldesa Agnès Ferré ha aclarado que se cobró “en cumplimiento de la normativa correspondiente que, aunque hay sentencias que dictaminan que en caso que no haya incremento de valor no se debe aplicar, el Ayuntamiento debe cumplir la ley correspondiente hasta que no cambie, que esperamos que sea pronto”.

B)Actividad de control:

12.-Dar cuenta de los Decretos de alcaldía

Se da cuenta de los decretos de alcaldía aprobados desde la última sesión plenaria ordinaria, celebrada en septiembre.

13.-Se da cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta de los acuerdos de las Juntas de Gobierno local aprobadas y publicadas desde el Pleno ordinario de diciembre hasta ahora y que son las actas de Junta de Gobierno del 12 y el 26 de agosto, 9 y 30 de septiembre, 14 i 28 de octubre y 11 y 25 de noviembre.

Las actas de las Juntas de Gobierno se publican en el Portal de Transparencia una vez han sido aprobadas.

C)Ruegos y preguntas