L’Ajuntament signa un conveni amb Joventut Bisbalenca CF per a la promoció del futbol al municipi

El president de l'entitat, Luís Federico Hernández, signa el contracte a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. A la Fotografia apareix el president de la Joventut Bisbalenca CF, l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès -Agnès Ferré- i la Regidora d'Esports, Leo Uceda.
El president de l’entitat, Luís Federico Hernández, signa el contracte a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. A la Fotografia apareixen el president de la Joventut Bisbalenca CF, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès -Agnès Ferré- i la Regidora d’Esports, Leo Uceda.

La Junta de Govern del 14 de setembre de 2020 va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Joventut Bisbalenca CF per a la temporada 2020/2021 per a la promoció de l’esport al municipi, el foment de les activitats esportives de caràcter formatiu i de competició, en especial, les relacionades amb el futbol.

El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’exercici 2020 es va aprovar en el Ple ordinari del 16 de desembre de 2019.  Aquest pla preveia la concessió d’una subvenció nominativa de 23.000€ a l’entitat Joventut Bisbalenca CF. El conveni té com a objecte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i Joventut Bisbalenca CF amb l’objectiu de promocionar el futbol al municipi. Les activitats objecte de la subvenció comprenen aquelles que es realitzin entre el dia de la signatura del conveni, el 17 de setembre de 2020, i el 30 de juny de 2021. Aquestes han de tenir a veure amb fitxes, arbitratges, desplaçaments, equipacions i altres conceptes relacionats amb les activitats esportives que du a terme el club.

L’Ajuntament concedeix de forma directa a Joventut Bisbalenca CF un import total de 23.000€ per a la temporada 2020/2021. D’aquest import, 10.000€ s’abonen en el moment de la signatura del conveni, 6.500€ al gener de 2021 i 6.500€ quan es justifiquin les despeses de la subvenció, al juliol de 2021.

Joventut Bisbalenca CF és una entitat esportiva legalment constituïda, sense ànim de lucre, inscrita al Registre municipal d’entitats, dedicada al foment i la pràctica continuada de l’activitat esportiva, en concret, del futbol.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 14 de septiembre de 2020 aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y Joventut Bisbalenca CF para la temporada 2020/2021 para la promoción del deporte en el municipio, el fomento de las actividades deportivas de carácter formativo y de competición, en especial, las relacionadas con el fútbol.

El Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para el ejercicio 2020 se aprobó en el Pleno ordinario del 16 de diciembre de 2019.  Este plan preveía la concesión de una subvención nominativa de 23.000€ a la entidad Joventut Bisbalenca CF. El convenio tiene como objeto establecer el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y Joventut Bisbalenca CF con el objetivo de promocionar el fútbol en el municipio. Las actividades objeto de la subvención comprenden aquellas que se realicen entre el día de la firma del convenio, el 17 de septiembre de 2020, y el 30 de junio de 2021. Estas tienen que tener que ver con fichas, arbitrajes, desplazamientos, equipaciones y otros conceptos relacionados con las actividades deportivas que lleva a cabo el club.

El Ayuntamiento concede de forma directa a Joventut Bisbalenca CF un importe total de 23.000€ para la temporada 2020/2021. De este importe, 10.000€ se abonan en el momento de la firma del convenio, 6.500€ en enero de 2021 y 6.500€ cuando se justifiquen los gastos de la subvención, en julio de 2021.

Joventut Bisbalenca CF es una entidad deportiva legalmente constituida, sin ánimo de lucro, inscrita al Registro municipal de entidades, dedicada al fomento y la práctica continuada de la actividad deportiva, en concreto, del fútbol.