S’adjudica el contracte per realitzar un curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat i climatització

La Junta de govern del 25 de maig de 2020 ha adjudicat el contracte dels serveis de formació per a la realització d’un curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatitzacions domèstiques. S’han presentat dues empreses dins el termini fixat. La mesa de contractació va puntuar les dues segons allò que establia el plec de clàusules i, aquest dilluns 25 de maig, s’ha aprovat adjudicar l’esmentat contracte a l’empresa Prevención de Riesgos Laborales SAU per un import de 16.870€. Inicialment, s’havia previst que aquest curs comencés abans del 30 de juny. Tenint en compte la situació actual -generada per la Covid-19- l’Ajuntament està a l’espera de rebre instruccions per poder realitzar el curs amb les mesures pertinents.

El passat mes de febrer de 2020 es van aprovar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de serveis de formació per a la realització d’un curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques, dins l’execució de programa innovador “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès” i del pla d’acció “Coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès”. D’acord amb el projecte, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’havia d’encarregar d’executar el subprojecte 3 de capacitació especialitzada, consistent en la realització d’accions de capacitació per a persones, prioritàriament en situació d’atur, d’entre 6 i 12 mesos de durada, emmarcades dins de sectors amb potencial d’ocupació a la comarca, en concret, en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i climatització domèstiques.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 25 de mayo de 2020 ha adjudicado el contrato de los servicios de formación para la realización de un curso de capacitación en el mantenimiento de instalaciones de electricidad, lampistería, calefacción y climatizaciones domésticas. Dentro del plazo fijado, se han presentado dos empresas. La mesa de contratación puntuó a las dos según aquello que establecía el pliego de cláusulas y, este lunes 25 de mayo, se ha aprobado adjudicar dicho contrato a la empresa Prevención de Riesgos Laborales SAU por un importe d 16.870€. Inicialmente, se había previsto que este curso empezase antes del 30 de junio. Teniendo en cuenta la situación actual -generada por la Covid-19, el Ayuntamiento está a la espera de recibir instrucciones para poder realizar el curso con las medidas pertinentes. Inicialmente, se había previsto que este curso empezase antes del 30 de junio. Teniendo en cuenta la situación actual -generada por el Covid-19, el Ayuntamiento está a la espera de recibir instrucciones para poder realizar el curso con las medidas pertinentes.

El pasado mes de febrero de 2020 se aprobaron los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que tienen que regir el contrato de servicios de formación para la realización de un curso de capacitación en el mantenimiento de instalaciones de electricidad, lampistería, calefacción y climatización domésticas, dentro de la ejecución del programa innovador “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès” y del plan de acción “Coordinación e impulso de la oferta formativa del Baix Penedès”. De acuerdo con el proyecto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se tenía que encargar de ejecutar el subproyecto 3 de capacitación especializada, consistente en la realización de acciones de capacitación para personas, prioritariamente en situación de paro, de entre 6 y 12 meses de duración, enmarcadas dentro de sectores con potencial de ocupación en la comarca, en concreto, en el mantenimiento de instalaciones de electricidad, lampistería, calefacción y climatización domésticas.

 

 

Comments are closed.