A partir de demà dijous 21 de maig serà obligatori dur mascareta a la via pública

EBANDO MASCARETA

El BOE ha publicat l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

A partir de demà dijous 21 de maig serà obligatori que les persones de sis anys en endavant portin mascareta a la via pública, als espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

Aquesta obligació no serà exigible en els següents supòsits:

a) Persones que presentin alguna mena de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta.

b) Persones en les quals l’ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions en la conducta que facin inviable la seva utilització.

c) Desenvolupament d’activitats en les quals, per la seva pròpia naturalesa, resulti incompatible l’ús de la mascareta.

d) Causa de força major o situació de necessitat.

Podeu accedir a l’Ordre publicada al BOE entrant a l’enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf


CASTELLANO | El BOE ha publicado la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la cual se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

A partir de mañana jueves 21 de mayo será obligatorio que las personas de seis años en adelante lleven mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.

Esta obligación no será exigible en los siguientes supuestos:

a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.

b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla.

d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Podéis acceder a la Orden publicada en el BOE entrando en el enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf