Informació sobre com obtenir el certificat digital idCAT per fer tràmits i gestions en línia

En l’actualitat, arran de la situació d’alerta sanitària generada per la Covid-19, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ofereix el servei d’atenció a la ciutadania de forma telemàtica, mitjançant el telèfon 977 688 438 i el correu electrònic info@bisbalpenedes.com. També es poden fer tràmits telemàtics, mitjançant el registre d’entrada, accedint a www.bisbalpenedes.com. No obstant això, ofereix atenció presencial amb cita prèvia, de forma excepcional, a aquelles persones que han de validar el certificat digital idCAT.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és una de les entitats de registre de l’idCAT de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2007. L’idCAT és un identificador digital que s’instal·la al navegador per garantir la vostra identitat a internet i, així, poder accedir a diferents tràmits i gestions que s’ofereixen des de diverses administracions, com per exemple:

  1. Obtenir l’informe de vida laboral de la Seguretat Social.
  2. Obtenir el certificat d’antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia.
  3. Presentar la declaració de la Renda a l’Agència Tributària (AEAT).
  4. Accedir a diferents carpetes ciutadanes.

L’idCAT es pot obtenir de dues formes:

Opció 1: introduint les dades a través del formulari de la pàgina www.idcat.cat que, posteriorment, es validen presencialment a l’Entitat de Registre.

Opció 2:  personant-se directament en una entitat de registre.

Com que obtenir el certificat idCAT requereix que la persona sol·licitant es personi en algun moment per poder-lo validar, l’Ajuntament ofereix, amb cita prèvia, la possibilitat de poder fer la validació de forma presencial. D’aquesta manera, aquelles persones que hagin de fer tràmits telemàtics com, per exemple, l’acceptació de les subvencions per a llibres escolars de l’Escola Ull de Vent i l’Institut Coster de la Torre o, quan s’obri el termini, cursar la sol·licitud de les subvencions per a unitats familiars o de convivència i les subvencions per a autònoms o empreses de menys de 10 treballadors afectats per la Covid-19, podran fer-ho de forma telemàtica si compten amb un certificat digital (idCAT, Certificat Digital FNMT, etc.).

Podeu consultar les entitats de registre idCAT actives al següent enllaç: https://www.aoc.cat/2020/1000269624/consulta-si-la-teva-entitat-de-registre-idcat-esta-oberta/

IdCAT Mòbil

També podeu descarregar-vos l’idCAT Mòbil. En aquest cas no cal fer-lo presencialment. Des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us recomanem que, sempre que els tràmits que vulgueu fer els pugueu fer des del vostre dispositiu mòbil, prioritzeu l’idCAT Mòbil per evitar desplaçaments innecessaris. Trobareu més informació en aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc4

IMPORTANT:

-L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès només atendrà aquelles persones que hagin obtingut cita prèvia.

-La cita prèvia s’ha de sol·licitar, per telèfon, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, trucant al 977 688 438 de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

-La persona que hagi sol·licitat cita prèvia haurà d’acudir a l’Ajuntament amb guants i mascareta i haurà de respectar les distàncies físiques i les mesures de seguretat que el personal de l’Ajuntament li indiqui en cada moment.

-Per fer aquest tràmit serà imprescindible presentar el document acreditatiu de la vostra identitat (DNI, NIE o pasaporte). Aquest serà desinfectat amb solució hidroalcohòlica per part del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | En la actualidad, a raíz de la situación de alerta sanitaria generada por el Covid-19, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ofrece el servicio de atención a la ciudadanía de forma telemática, mediante el teléfono 977 688 438 y el correo electrónico info@bisbalpenedes.com. También se pueden hacer trámites telemáticos mediante el registro de entrada, accediendo a www.bisbalpenedes.com No obstante, ofrece atención presencial con cita previa, de forma excepcional, a aquellas personas que tienen que validar el certificado digital idCAT.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es una de las entidades de registro del idCAT de la Generalitat de Catalunya desde el año 2007. El idCAT es un identificador digital que se instala en el navegador para garantizar vuestra identidad en internet y, así, poder acceder a distintos trámites y gestiones que se ofrecen desde distintas administraciones, como por ejemplo:

  1. Obtener el informe de vida laboral de la Seguridad Social.
  2. Obtener el certificado de antecedentes penales que ofrece el Ministerio de Justicia.
  3. Presentar la declaración de la Renta a la Agencia Tributaria (AEAT)
  4. Acceder a distintas carpetas ciudadanas.

El idCAT se puede obtener de distintas formas:

Opción 1: introduciendo los datos a través del formulario de la página www.idcat.cat y, posteriormente, se validan presencialmente en la Entidad de Registro.

Opción 2: personándose directamente en una entidad de registro.

Como obtener el certificado idCAT requiere que la persona solicitante se persone en algún momento para poderlo validar, el Ayuntamiento ofrece, con cita previa, la posibilidad de poder hacer la validación de forma presencial. De esta manera, aquellas personas que tengan que hacer trámites telemáticos como, por ejemplo, la aceptación de las subvenciones para libros escolares de la Escola Ull de Vent y el Instituto Coster de la Torre o, cuando se abra el plazo, cursar la solicitud de las subvenciones para unidades familiares o de convivencia y las subvenciones para autónomos o empresas de menos de 10 trabajadores afectados por el Covid-19, podrán hacerlo de forma telemática si cuentan con un certificado digital (idCAT, Certificado Digital FNMT, etc.).

Podéis consultar las entidades de registro idCAT activas en el siguiente enlace:

https://www.aoc.cat/2020/1000269624/consulta-si-la-teva-entitat-de-registre-idcat-esta-oberta/

IdCAT Mòbil

También podéis descargaros el idCAT Mòbil. En este caso no es necesario hacerlo presencialmente. Desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os recomendamos que, siempre que los trámites que queráis hacer los podáis hacer desde vuestro dispositivo móvil, prioricéis el idCAT Mòbil para evitar desplazamientos innecesarios. Encontraréis más información en este enlace: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc4

IMPORTANTE:

-El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès solo atenderá a aquellas personas que hayan obtenido cita previa.

-La cita previa se debe solicitar, por teléfono, en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, llamando al 977 688 438 de lunes a viernes, de 9h a 14h.

-La persona que haya solicitado cita previa deberá acudir al Ayuntamiento con guantes y mascarilla y deberá respetar las distancias físicas y las medidas de seguridad que el personal del Ayuntamiento le indique en cada momento.

-Para hacer este trámite será imprescindible presentar el documento acreditativo de vuestra identidad (DNI, NIE o pasaporte). Este será desinfectado con solución hidroalcohólica por parte del personal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.