S’ha convocat un Ple extraordinari telemàtic per al dilluns 11 de maig a les 9h

El proper dilluns 11 de maig, a les 9h, se celebrarà un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Els membres del Ple hi assistiran de forma telemàtica a través de l’aplicatiu Localretmeet i el Ple s’emetrà en directe a través de Youtube.

Com que és la primera vegada que es fa servir aquesta modalitat per fer i emetre el Ple, aquest divendres 8 de maig es farà una prova perquè tots els membres del consistori coneguin el funcionament de l’aplicatiu de cara al Ple, en directe, del pròxim dilluns.

Al Ple extraordinari, s’hi abordaran els punts següents:

Punt 1. Celebració a distància de les sessions dels òrgans col·legiats.

L’aprovació d’aquest primer punt de l’ordre del dia és necessària per poder celebrar el Ple de forma telemàtica.

Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:

PRIMER. Aprovar la constitució, celebració i adopció dels acords a distància, mitjançant videoconferència, dels òrgans col·legiats durant l’actual situació excepcional d’estat d’alarma.

SEGON. Aprovar les instruccions de funcionament i desenvolupament de les sessions plenàries que se celebrin telemàticament, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, del 17 de març.

TERCER. Aprovar les anteriors instruccions per a la resta d’òrgans col·legiats de la Corporació, en allò que els resulti d’aplicació (Junta de Govern Local i Comissió de Comptes.

Punt 2. Modificació del Reglament Orgànic Municipal

El Reglament Orgànic Municipal, aprovat el juny de 2017, no contempla l’opció de poder celebrar els plens de forma telemàtica i, tenint en compte la situació generada per la Covid-19, es fa necessari prendre mesures per evitar possibles contagis. Per això es proposa celebrar els plens de forma telemàtica però, per fer-ho, cal que es modifiqui el ROM. La proposta contempla l’aprovació inicial de la modificació dels articles 100, 117 i 121 del Reglament Orgànic Municipal amb l’objectiu d’incloure que, “en situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions del Ple, Junta de govern o Comissió de Comptes de la Corporació, es podran constituir, celebrar i adoptar acords a distància, per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat”. També s’estableix la regulació del funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats a distància.

Punt 3. Modificació de crèdit per aplicació del superàvit 2019. Ratificació de Decret d’alcaldia.

El pressupost municipal de 2020 no contemplava  mesures d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19. Dins de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, la llei permet destinar un 20% del superàvit de 2019 a despeses socials, complint una sèrie de requisits. Aquest import, en el cas de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, ascendeix a 28.201,46€.

El passat 5 de maig l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret d’alcaldia per crear una partida al pressupost 2020 amb el nom “Subvencions a famílies afectades per la Covid-19” i amb un import de 28.201,46€ provinents del superàvit de 2019.

Com que a la convocatòria de subvencions s’hi destinen un total de 30.000€, els 1.798,54€ restants sortiran de la vinculació d’altres partides del pressupost 2020.

Al ple es presenta la proposta de ratificar el Decret d’alcaldia del passat 5 de maig.

Punt 4. Modificació de crèdit per aplicació del fons de contingència. Ratificació de Decret d’alcaldia.

Per aprovar els ajuts a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid- 19 s’ha de crear una partida al pressupost i dotar-la d’un import. Aquesta modificació de crèdit del pressupost vigent ha estat aprovada, mitjançant Decret d’alcaldia del 6 de maig de 2020, en la modalitat de crèdits extraordinàris, per aplicació del fons de contingència.

Així, el decret que es proposa ratificar és el de la modificació de crèdit per la creació de la partida “ajudes a les persones autònomes i petites empreses afectades per l’estat d’alarma de la Covid-19” per un import de 21.485,12€, que s’extreu de la partida del pressupost 2020 “Fons de contingència”. La resta de l’import, fins arribar als 30.000€ que està previst que es destinin a aquesta subvenció, vindrà – per vinculació – d’altres partides.

El fons de contingència té com a finalitat cobrir necessitats imprevistes inajornables i no discrecionals que es puguin presentar al llarg de l’exercici i per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. Tenint en compte la situació imprevista generada per la Covid-19, s’ha optat per proposar utilitzar els diners d’aquesta partida per als ajuts anteriorment esmentats.

Al ple es presenta la proposta de ratificar el Decret d’alcaldia del 6 de maig.

Punt 5. Bases reguladores i convocatòria de les subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Es proposa l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions amb la finalitat d’ajudar les persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

S’hi destinarà una partida del pressupost municipal de 30.000€

La quantia individualitzada de la subvenció serà de 500€ per beneficiari/ària. Es concedirà una única subvenció per unitat familiar o de convivència i aquesta s’haurà de destinar a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua) i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.

Punt 6. Bases reguladores i convocatòria per subvencions a persones autònomes i petites empreses de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19.

Es proposa l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d’unes subvencions amb la finalitat de donar suport a persones autònomes, comerços, establiments de restauració i petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica o que hagin vist reduïda la seva facturació, com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19, i que continuen fent front a les despeses ordinàries derivades del funcionament dels seus negocis.

S’hi destinarà una partida del pressupost municipal de 30.000€

La quantia individualitzada de la subvenció per haver suspès l’activitat per la Covid-19 serà de:

-700€ sense treballadors/es contractats/des

-800€ amb treballadors/es contractats/des

La quantia individualitzada de la subvenció si han registrat una reducció en la seva facturació del 1r trimestre de 2020 en comparació amb el 1r trimestre de 2019 del 25% o superior, a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma (en cas que l’activitat tingui una antiguitat inferior a un any, la comparació serà amb la facturació mitjana mensual del 2019):

% de reducció d’ingressos Sense treballadors/es contractats/des Amb treballadors/es contractats/des
Entre el 25 i el 50 % 300,00 € 400,00 €
Més del 50 % 500,00 € 600,00 €

Es concedirà una única subvenció per sol·licitant i les sol·licituds s’hauran de presentar de forma electrònica al Registre d’entrada de l’Ajuntament en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).


CASTELLANO | El próximo lunes 11 de mayo, a las 9h, se celebrará un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Los miembros del Pleno asistirán a este de forma telemática a través de la aplicación Localretmeet y el Pleno se emitirá en directo a través de Youtube.

Como es la primera vez que se emplea esta modalidad para hacer y emitir el Pleno, este viernes 8 de mayo se hará una prueba para que todos los miembros del consistorio conozcan el funcionamiento de la aplicación de cara al Pleno, en directo, del próximo lunes.

En el Pleno extraordinario se abordarán los puntos siguientes:

Punto 1. Celebración a distancia de las sesiones de los órganos colegiados.

La aprobación de este primer punto del orden del día es necesaria para poder celebrar el Pleno de forma telemática.

Se propone al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar la constitución, celebración y adopción de los acuerdos a distancia, mediante videoconferencia, de los órganos colegiados durante la actual situación excepcional de estado de alarma.

SEGUNDO. Aprobar las instrucciones de funcionamiento y desarrollo de las sesiones plenarias que se celebren telemáticamente, de acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y la disposición adicional tercera del Decreto ley 7/2020, del 17 de marzo.

TERCERO. Aprobar las anteriores instrucciones para el resto de órganos colegiados de la Corporación, en aquello que les resulte de aplicación (Junta de Gobierno Local y Comisión de Cuentas).

Punto 2. Modificación del Reglamento Orgánico Municipal.

El Reglamento Orgánico Municipal, aprobado en junio de 2017, no contempla la opción de poder celebrar los plenos de forma telemática y, teniendo en cuenta la situación generada por el Covid-19, se hace necesario tomar medidas para evitar posibles contagios. Por eso se propone celebrar los plenos de forma telemática pero, para hacerlo, es necesario que se modifique el ROM. La propuesta contempla la aprobación inicial de la modificación de los artículos 100, 117 y 121 del Reglamento Orgánico Municipal con el objetivo de incluir que, “en situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o catástrofes públicas que impidan o dificulten de forma desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones del Pleno, Junta de gobierno o Comisión de Cuentas de la Corporación, se podrán constituir, celebrar y adoptar acuerdos a distancia, por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad”. También se establece la regulación del funcionamiento de las sesiones de los órganos colegiados a distancia.

Punto 3. Modificación de crédito para aplicación del superávit 2019. Ratificación de Decreto de alcaldía.

El presupuesto municipal de 2020 no contemplaba medidas de ayudas para mitigar los efectos del Covid-19. Dentro de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, la ley permite destinar un 20% del superávit del 2019 a gastos sociales, cumpliendo una serie de requisitos. Este importe, en el caso del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, asciende a 28.201,46€j.

El pasado 5 de mayo la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un Decreto de alcaldía para crear una partida de presupuesto 2020 con el nombre “Subvenciones a familias afectadas por el Covid-19” y con un importe de 28.201,46€ provenientes del superávit del 2019.

Como a la convocatoria de subvenciones se destinan un total de 30.000€, los 1.798,54€ restantes saldrán de la vinculación de otras partidas del presupuesto 2020.

En el pleno se presenta la propuesta de ratificar el Decreto de alcaldía del pasado 5 de mayo.

Punto 4. Modificación de crédito para aplicación del fondo de contingencia. Ratificación de Decreto de alcaldía.

Para aprobar las ayudas a las personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por el estado de alarma del Covid-19 se tiene que crear una partida de presupuesto y dotarla de un importe. Esta modificación de crédito del presupuesto vigente ha sido aprobada, mediante Decreto de alcaldía del 6 de mayo de 2020, en la modalidad de créditos extraordinarios, para aplicación del fondo de contingencia.

Así, el decreto que se propone ratificar es el de la modificación de crédito para la creación de la partida “ayudas a las personas autónomas y pequeñas empresas afectadas por el estado de alarma del Covid-19” por un importe de 21.485,12€, que se extrae de la partida del presupuesto 2020 “Fondo de contingencia”. El resto del importe, hasta llegar a los 30.000€ que está previsto que se destinen a esta subvención, vendrá -por vinculación – de otras partidas.

El fondo de contingencia tiene como finalidad cubrir necesidades imprevistas inaplazables y no discrecionales que se puedan presentar a lo largo del ejercicio y para las cuales no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. Teniendo en cuenta la situación imprevista generada por el Covid-19, se ha optado por proponer utilizar el dinero de esta partida para las ayudas citadas anteriormente.

En el pleno se presenta la propuesta de ratificar el Decreto de alcaldía del 6 de mayo.

Punto 5. Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Se propone la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones con la finalidad de ayudar a las personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la situación generada por el Covid-19, para hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, de los suministros básicos (luz y agua) y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia.

Se destinará una partida del presupuesto municipal de 30.000€.

La cantidad individualizada de la subvención será de 500€ por beneficiario/a. Se concederá una única subvención por unidad familiar o de convivencia y esta se deberá destinar a hacer frente a los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, de los suministros básicos (luz y agua) y de la adquisición de productos de alimentación y farmacia.

Punto 6. Bases reguladoras y convocatoria para las subvenciones a personas autónomas y pequeñas empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por el Covid-19.

Se propone la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de unas subvenciones con la finalidad de apoyar a las personas autónomas, comercios, establecimientos de restauración y pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores/as del municipio que hayan tenido que suspender su actividad económica o que hayan visto reducida su facturación, como consecuencia de la situación generada por el Covid-19, y que continúen haciendo frente a los gastos ordinarios derivados del funcionamiento de sus negocios.

Se destinará una partida del presupuesto municipal de 30.000€.

La cuantía individualizada de la subvención por haber suspendido la actividad por el Covid-19 será de:

         -700€ sin trabajadores/as contratados/as

         -800€ con trabajadores/as contratados/as

La quantía individualizada de la subvención si han registrado una reducción en su facturación del 1º trimestre de 2020 en comparación con el 1º trimestre del 2019 del 25% o superior, a consecuencia de la aplicación del estado de alarma (en el caso que la actividad tenga una antigüedad inferior a un año, la comparación será con la facturación mediana mensual del 2019):

% de reducción de ingresos Sin trabajadores/as contratados/as Con trabajadores/as

Contratados/as

Entre el 25 y el 50 % 300,00 € 400,00 €
Más del 50 % 500,00 € 600,00 €

Se concederá una única subvención por solicitante y las solicitudes se deberán presentar de forma electrónica mediante Registro de entrada del Ayuntamiento en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT).