Aquest dilluns podran reobrir diversos establiments i locals minoristes prenent les mesures que s’han publicat al BOE

Aquest dilluns podran reobrir aquells establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que van suspendre la seva activitat rere la declaració de l’estat d’alarma.

-S’haurà d’establir un sistema de cita prèvia

-Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la separació física pertinent

-S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys

Podeu consultar totes les mesures que s’han de seguir en aquest enllaç a l’ordre SND/388/2020 de 3 de maig publicada al BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf


CASTELLANO | Este lunes podrán reabrir aquellos establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades y servicios profesionales que suspendieron su actividad tras la declaración del estado de alarma.

-Se deberá establecer un sistema de cita previa.

-Se garantizará la atención individualizada al cliente con la separación física correspondiente.

-Se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años

Podéis consultar todas las medidas que hay que seguir en el enlace a la orden SND/388/2020 de 3 de mayor publicada en el BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

REOBERTURA COMERcOS