A partir d’aquest dilluns serà obligatori l’ús de mascareta al transport públic

A partir d’aquest dilluns 4 de maig de 2020 serà obligatori l’ús de mascaretes que cobreixin nas i boca per a totes les persones usuàries del transport públic i per als treballadors dels serveis de transport que tinguin contacte directe amb els viatgers. Aquests últims també hauran de comptar amb solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.

Enllaç a l’Ordre TMA/384/2020 del BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf


CASTELLANO | A partir de este lunes 4 de mayo de 2020 será obligatoria el uso de mascarillas que cubran nariz y boca para todas las personas usuarias del transporte público y para los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros. Estos últimos también tendrán que contar con soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente.

Enlace a la orden TMA/384/2020 del BOE:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf

Comments are closed.